1. Ujas­nite si zá­kladné pra­vidlá. Mu­síte s nimi sú­hla­siť obi­dvaja

Nie je to hra, ktorú vy­skú­šate a uvi­díte či vás osloví. Ak všetko čo chcete, je vzťah FWB, po­tom mu­síte so všet­kým sú­hla­siť. Ni­kto nemá rád skla­ma­nia. Takže ak FWB nie je to najv­hod­nej­šie pre vás, pre­tože sa do­ká­žete rýchlo za­mi­lo­vať, rýchlo ustúpte od tejto si­tu­ácie. Ta­kýto vzťah nie je vhodný pre kaž­dého, nie každý je schopný ho zvlád­nuť. Mali by ste sa od za­čiatku re­špek­to­vať a vzá­jomne sa do­hod­núť, ak chcete, aby to fun­go­valo.

2. Buď opatrná/ý, s kým chceš mať svoj vzťah FWB

Zá­klad pri tomto bode je asi iba je­den – žiadne city. Ak ti druhá osoba pre­ja­vuje nák­lon­nosť tak asi to ne­bude tá správna na ta­kýto druh vzťahu. Po­city vás do­vedú iba k prob­lé­mom. Buď s nie­kým, kto je viac ot­vo­rený ohľa­dom se­xu­ality. Buď s nie­kým, kto sa len tak ľahko ne­za­mi­luje. Muži ne­mu­sia zdan­livo tú­žiť po vzťahu, ale väč­ši­nou svoje po­city skrý­vajú.

3. Tvoj FWB by ne­mal/a za­sa­ho­vať do tvojho spo­lo­čen­ského ži­vota

Mal by byť v správ­nom čase na správ­nom mieste. Ne­po­zý­vaj ho na obed so svo­jimi ka­moš­kami, ne­plá­nuj žiadne na­ku­po­va­nie v ob­chod­nom cen­tre. FWB by mal byť v tvo­jom ži­vote iba na krátke ča­sové ob­do­bie. Ne­pri­mie­ša­vaj ho do vášho spo­lo­čen­ského ži­vota, pre­tože ak prídu na rad po­city je to skvelý spúš­ťač pre vzťah.

zdroj: http://thought­ca­ta­log.com/ http://thought­ca­ta­log.com/

4. Ne­uka­zuj správy a ob­rázky svojho FWB me­dzi tvo­jimi „su­per“ ka­moš­kami

Ur­čite nech­ceš aby tvoje ka­mošky za­čali ho­vo­riť veci ako „Aha, je taký roz­to­milý.“ Nie, nič z toho nech­ceš po­čuť. Pre­tože aj keď sama dobre vieš, že je roz­to­milý, ne­pot­re­bu­ješ vý­sluch. Znova, udr­žuj vzťahy čo naj­ďa­lej.

5. Ide iba o sex

Udr­žujte svoj vzťah v spálni, v aute alebo kde­koľ­vek, kde vám to vy­ho­vuje. Ne­mysli si, že hneď po tom by ste spolu mali vy­be­hnúť na ve­čeru, to je veľmi zlý ná­pad. Úp­rimne? Chceš o ňom ve­dieť čo naj­me­nej, snaž sa udr­žať emočnú stránku vášho vzťahu na mi­ni­mum.

6. Do pol­noci doma!

Po sexe na­sle­dujú tie veci ako maz­na­nie, smiech, do­tyky alebo čo­koľ­vek iné. Po­zor! Toto ro­bia ľu­dia vo vzťahu, nie vy. Jed­no­du­cho odíď, pre­tože tieto veci sme­rujú k na­mo­távke. Ok­rem toho, od­chod po sexe eli­mi­nuje ne­prí­jemný ranný šok a ešte niečo. Ak od­ídeš bu­deš spať vo svo­jej vlast­nej po­steli, takže je to vý­hra.

7. Ne­buď na­štvaná, ak ide von s iným diev­ča­ťom

Ne­ran­díte spolu a ani to nie je tvoj pria­teľ. Ste iba FWB (Pria­te­lia s vý­ho­dami) a je­diné čo ro­bíte je to, že spolu spíte. Mô­žete sa po­kojne zo­zna­mo­vať s inými ľudmi. V sku­toč­nosti je to tak­mer naj­lep­šie, aby si si udr­žali svoje po­city mimo FWB.

zdroj: http://thought­ca­ta­log.com http://thought­ca­ta­log.com

8. Ne­stal­kuj ho/ju na so­ciál­nych sie­ťach

Na­ozaj nie. Ne­pre­hľa­dá­vaj jeho/jej ins­tas­tory, alebo snap­chat dú­fa­júc, že od­ha­líš niečo zau­jí­mavé čo stvá­ral/a mi­nulú noc. Je to iba jeho/jej vec s kým je a čo robí. Nie ste vo vzťahu. Mimo po­ste­ľo­vých „bi­tiek“ má aj on/ona svoj vlastný ži­vot.

9. Ko­mu­ni­ká­cia je kľú­čová

Ak sa niečo deje mali by ste o tom ho­vo­riť, bez ohľadu na to, aké ne­prí­jemné to bude. Na za­čiatku ste sú­hla­sili s ur­či­tými pra­vid­lami. Ak chcete vy­skú­šať niečo nové, po­roz­prá­vajte sa o tom.

10. Ak za­čnete roz­ví­jať svoje po­city a ne­viete ich kon­tro­lo­vať je čas aby ste ukon­čili FWB vzťah

Ne­mô­žeš iba tak zma­riť nie­koho po­city a už vô­bec nie ak s tou oso­bou spá­vaš. Mu­síte to svo­jej „po­lo­vičke“ po­ve­dať a roz­hodne by ste to mali ukon­čiť. Ur­čite nech­cete aby sa vaše po­city zná­so­bili.

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre