„Ak máte strach, nie je to žiadna chyba. Nie je to o ab­sen­cii stra­chu, je to o jeho zdo­laní. Nie­kedy ho mu­síte po­ra­ziť a ve­riť si.“
 
„Nech­cem, aby iní roz­ho­do­vali, kto som. Chcem sa tak roz­hod­núť sama za seba.“
 
„Je­diné, čo mô­žem uro­biť, je na­sle­do­vať svoj in­štinkt, pre­tože sa ni­kdy ne­zav­ďa­čím všet­kým.“
 
„Mám po­cit, že mla­dým diev­ča­tám ho­vorí, aby boli krehké prin­cezné. Je to bl­bosť. Omnoho rad­šej sa sto­tož­ňu­jem s myš­lien­kou bo­jov­níčky. Ak by som chcela byť prin­cez­nou, ta je­dine prin­cez­nou bo­jov­níč­kou. Je­dine.“
 
„Najs­mut­nej­šie je, keď dievča zá­merne pred chlap­com robí zo seba jed­no­du­chú.“
large

we­he­ar­tit.com

„Stať sa sama se­bou je na­ozaj ťažké a zmä­tené. Deje sa to po­stupne. Osoba, kto­rou sa sta­neme, ne­musí byť v očiach os­tat­ných vždy skvelá.“

„Nech­cem, aby mi strach zo zly­ha­nia brá­nil ro­biť to, čo chcem.“

„Muži i ženy by mali byť slo­bodní v pre­ja­vo­vaní svo­jich ci­tov a v pre­ja­vo­vaní svo­jej sily. Je čas, aby sa po­hla­via vní­mali ako roz­ma­nité spek­trum, nie ako dva pro­ti­chodné sú­bory pred­stáv.“

„Mi­lu­jem módu. Mys­lím, že je veľmi dô­le­žitá, pre­tože sú­visí s tým, ako sa uká­žete svetu.“

„Ve­diem bežný ži­vot. Keď idem mest­skou hro­mad­nou do­pra­vou, tak ma ľu­dia spoz­ná­vajú. Ale ne­ve­ria, že som to sku­točne ja. Ho­vo­ria, že hviezda Har­ryho Po­ttera by ni­kdy ne­šla au­to­bu­som. Ale ja by som pri tom nech­cela byť ni­kdy tak slávna, aby som ne­mohla viesť nor­málny ži­vot.“

Komentáre