Se­xu­ál­nych scén je pri­veľa už aj vo fil­moch. Ho­ri­zon­tálne boz­ká­va­nie, dis­krétne ro­zo­pí­na­nie pod­pr­se­niek na­sle­do­vané sil­nými vzdychmi. V kaž­dej se­xu­ál­nej scéne je čo­raz ťaž­šie za­pô­so­biť na pub­li­kum. Di­váci sú cit­liví na všetko, do­konca aj na na­hotu. Čo je dô­vod, prečo nie­ktoré naj­sexy filmy ne­majú žiadne scény s na­ho­tou.

Zau­jí­mave je, že nie všetky scény, ktoré uvá­dzame niž­šie sú se­xu­álne scény. Teda fak­tom je, že vo väč­šine fil­mov so se­xu­ál­nymi scé­nami, popr. ro­man­tic­kými scé­nami sa ob­ja­vuje iba nahý iba muž­ský alebo žen­ský chr­bát.

Ale týchto 10 scén je dô­ka­zom toho, že na­hota ako taká vo filme byť ne­musí, a predsa je film sexy.

1.Aven­gers- Loki a Black Wi­dow

To­mov Hidd­le­to­nov ne­bez­pečný ak­cent a Blac­ko­vej Win­do­wso­vo­vaej úžasná se­ba­dô­vera pri ich hádke, vy­tvára túto scénu je­di­nečnú a žhavú.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

avang

2. 10 ro­kov – Re­e­ves and Elise

V tejto in­sce­ná­cií Re­e­ves (Os­car Isaac)  po 10 ro­kov od­ha­ľuje, že je stále za­ľú­bený do Elise (Kate Mara). Čo môže byť viac sexy ako sle­do­vať chlapa, ktorý vy­zna­nie lásky vloží do svo­jej piesne.

rokov

3. Po­ká­nie – Ce­ci­lia a Rob­bie

Nie veľmi známu scénu z kniž­nice cha­rak­te­ri­zujú iba malé ná­znaky na­hoty. Tá se­xu­álna časť je práve o tej ché­mií me­dzi her­cami Ja­me­som McA­vo­yom a Ke­ira Knightly. Krátke shoty Ce­cí­li­ných ze­le­ných šiat, kto­rých sa Rob­bie do­týka robí túto scénu to­tálne sexy.

cec

4. Jana Ey­rová- Ro­ches­ter a Jana Ey­rová

Do­slova všetko, čo Mi­chael Fass­ben­der ako Ro­ches­ter po­vie Jane Ey­ro­vej v tomto filme, musí byť au­to­ma­ticky sexy. Však sa na neho len po­zri.

jana

5. Dan­nyho je­de­nástka- Danny a Tess

Scéna na konci filmu Dan­nyho je­de­nástky, kedy Danny ho­vorí Tess zbo­hom, len aby jej tajne vlo­žil te­le­fón do ka­báta a po­tom ju nežne po­bozká na tvár. George Clo­oney do­káže túto scénu za­hrať ne­uve­ri­teľne in­tímne.

dannz

6. Pre­tty Wo­man- Edward a Vi­vian

Scéna, kedy má Ju­lia Ro­berts, prav­de­po­dobne, na sebe toho viac ako od za­čiatku filmu. Práve preto je tento sní­mok ešte viac vzru­šu­júci.

pretty

7. Spi­der Man- MJ a Pe­ter/ Spi­der Man

Boz­ká­va­nie dole hla­vou je de­fi­ní­cia ro­man­tiky pre celé ge­ne­rá­cie. Nie je to sexy ?

spider

8. Be­y­ond the Lights- Noni a Kaz

Vo filme nie je tak veľa na­hoty, ako sexu sa­mot­ného. Av­šak jedna z naj­sexy mo­men­tov vo filme sa­motný sex vô­bec ne­za­hŕňa. Je to vtedy, keď Kaz ukáže No­novi jej prí­rodné vlasy po prvý krát.

noni

9. X- Man 2 – Tu­láčka a Ice­man/ Bobby

Ich bozk spo­čí­val v tom, že Bobby pri ňom vždy ris­ko­val svoj ži­vot, čo uro­bilo túto scénu úplne sexy.

xman

10.  Pý­cha a pred­su­dok – Pán Darcy a Eli­za­beth

Sle­do­vať Co­lina Firtha ako pána Dar­cyho sko­čiť do toho za­ka­le­ného ja­zera a vy­jsť z neho to­tálne pre­mo­čený a úplne ob­le­čený je dosť sexy na to, aby kaž­dého do­stal na ko­lená.

giphy

zdroj: www.bustle.com, zdroj ti­tul­nej foto: www.mo­vie-list.com

Komentáre