Stačí len pár ma­lých drob­ností, ktoré žene do­kážu spra­viť lepší deň a hneď bude ve­dieť, že má pri sebe toho správ­neho chlapa, ktorý na ňu myslí a do­ka­zuje jej lásku v úplne oby­čaj­ných ve­ciach. Tu vám pri­ná­šame 10 vecí, ktoré ženu spra­via vo vzťahu šťast­nou:

1.Opý­taj sa jej, aký mala deň

Spý­taj sa jej jed­no­du­chú otázku: „Aký si mala dnes deň?“ Ona sa po­teší, že sa zau­jí­maš aj o ta­kéto drob­nosti a na­viac sa o nej do­zvieš aj niečo viac.

2. Ot­vor jej dvere na aute

Žena bude tento krok oce­ňo­vať vo va­šom vzťahu vždy. Bude to pre ňu zna­me­nať, že ste gen­tle­man a máte zmy­sel pre zdvo­ri­losť.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

pop­su­gar.com

3. Dl­h­šie ob­ja­tia a bozky

Skús tieto gestá po­držať o pár se­kúnd dl­h­šie a ona si to pre­loží ako: „´Pa­mä­taj, mi­lu­jem ťa.“

4. Po­čú­vajte sa na­vzá­jom

Ak sa na­vzá­jom po­čú­vate zna­mená to, že sa o toho dru­hého člo­veka zau­jí­mate a zá­ro­veň mu do­ka­zu­jete, že sto­jíte za jeho po­zor­nosť.

5. Vo­la­nia

Ne­tex­tová ko­mu­ni­ká­cia sa pre nás stáva čo­raz zried­ka­vej­šou. Ak vám nie­kto za­volá zna­mená to, že chce s vami ho­vo­riť hneď te­raz a chce po­čuť váš hlas.

zdroj: pop­su­gar.com pop­su­gar.com

6. Kom­pli­menty

Nech už nám chlap po­chváli čo­koľ­vek, či už to­pánky, farbu vla­sov alebo našu vlast­nosť, pop­rí­pade úsmev, okam­žite sa cí­time pri ňom lep­šie a sme se­ba­ve­do­mej­šie.

7. Pa­mätá si de­taily z pre­doš­lých kon­ver­zá­cií

Len si pred­stavte ako vás to po­teší, ak sa váš pria­teľ opýta na ne­jakú vec, ktorú ste mu  pred pár dňami spo­mí­nali.

8. Dr­ža­nie sa za ruky

Je znám­kou nák­lon­nosti a toho, že chlap je hrdý na to, že je s vami.

zdroj: pop­su­gar.com pop­su­gar.com

9. Po­sie­la­nie ná­hod­ných „slad­kých“ tex­tov

Do­konca aj rýchle po­sols­tvo ako: „Maj pekný deň.“ alebo „Chý­baš mi.“ je to dô­kaz toho, že nad nami chlap roz­mýšľa na­šiel si čas vo svo­jom roz­vrhu, aby nám na­pí­sal.

10. Ná­hodné po­ve­da­nie: „Mi­lu­jem ťa!“

Keď ti to po­vie pri po­ze­raní filmu, za­šepká v spo­loč­nosti do ucha, popri šo­fé­ro­vaní… <3

zdroj článku: po­sp­su­gar.com

Komentáre