Bo­hu­žiaľ, nie každá žena má to šťas­tie do­siah­nuť or­gaz­mus. Je veľa fak­to­rov, ktoré do­sia­hnu­tie or­gazmu ovplyv­ňujú. Pri­ná­šam ti 10 zau­jí­ma­vých a prek­va­pi­vých dô­vo­dov, prečo nie je možné do­cie­liť vy­tú­že­ného or­gazmu. Je po­trebné si uve­do­miť, že na každú ženu platí niečo iné.

1. Pred­sudky

Ešte stále sa aj v dneš­nom svete ob­ja­vujú pred­sudky. Môžu to byť spo­lo­čen­ské, ná­bo­žen­ské, hanb­li­vosť alebo uzav­re­tosť. Vtedy je prob­lém sa do­sta­točne uvoľ­niť a vy­chut­nať si to vzru­še­nie, ktoré sex pri­náša.

2. Ne­správny par­tner

Aj keď nie vždy je to tak, ale v nie­kto­rých prí­pa­doch hlavnú úlohu zo­hráva práve par­tner. Pri nie­kto­rých ne­máš prob­lém za­žiť úžasný or­gaz­mus a pri iných to ne­do­siah­neš ni­kdy.

View this post on Ins­ta­gram

Sun­day mo­ooood 🔥 – @she­re­za­de­a­miri

A post sha­red by Couple Go­als (@coup­le­go­als) on

3. Únava

Po­kiaľ si una­vená, len ťažko si cel­kovo sex vy­chut­náš a ešte aj do­cie­liš vy­tú­že­ného or­gazmu. Na to, aby si sa do­stala do cieľa, po­tre­bu­ješ byť aj fy­zicky v po­riadku.

4. Par­tner­ské ne­do­ro­zu­me­nie

Rov­nako ako únava ovplyv­ňuje do­sia­hnu­tie or­gazmu, tak je tomu aj pri par­tner­ských hád­kach. Vraví sa však, že naj­lep­šie udob­ro­va­nie je práve se­xom, no nie u kaž­dej z nás to platí. Nie­ktoré ženy nad hád­kami stále pre­mýš­ľajú a ne­do­kážu vy­pnúť ani pri sexe.

5. Stres

A znovu sme pri tom pre­mýš­ľaní. Ženy sú v tomto veľmi kom­pli­ko­vané a po­kiaľ ťa často niečo stre­suje a nie si psy­chicky v po­hode, vo veľ­kej miere to ovplyvní tvoj se­xu­álny ži­vot.

6. Ko­mu­ni­ká­cia

Nie­kedy sa stáva, že je­di­ným prob­lé­mom v do­sia­hnutí or­gazmu je ko­mu­ni­ká­cia. Je po­trebné, aby ste s par­tne­rom ve­deli, čo sa vám na­vzá­jom páči a ne­báli sa to po­ve­dať.

7. Vlastná vôľa

Vo veľ­kej miere ovplyv­ňu­jeme samé, či or­gaz­mus chceme do­siah­nuť alebo nie. Rov­nako to je aj pri mu­žoch.

8. Zdra­votná po­ru­cha

Možno pat­ríte k že­nám, ktoré majú po­ru­chu or­gazmu. Prob­lémy môžu byť rôzne ako na­prí­klad nízke li­bido, ne­chuť k sexu, bo­les­tivý sex a po­dobne.

9. Ne­dos­ta­tok mas­tur­bá­cie

Asi ťa to prek­vapí, ale aj mas­tur­bá­cia ovplyv­ňuje do­sia­hnu­tie or­gazmu. Ženy, ktoré čas­tej­šie mas­tur­bujú, môžu do­siah­nuť or­gaz­mus ľah­šie. Lep­šie po­znajú svoje telo a po­máha roz­ví­jať ich fan­tá­ziu a pred­sta­vi­vosť.

10. Dl­ho­dobé se­de­nie pri pra­cov­nom stole

Ženy, ktoré majú se­davú prácu, môžu mať prob­lém s do­sia­hnu­tím or­gazmu. Dl­ho­dobé se­de­nie pri po­čí­tači skra­cuje pan­vové svals­tvo, čo môže viesť až k pan­vo­vým bo­les­tiam. V tom prí­pade sa zni­žuje šanca do­siah­nuť or­gaz­mus.

Komentáre