Prav­de­po­dobne ich ne­poz­náš a práve preto v nich ne­náj­deš žiadne klišé. Ich hĺbka sa dot­kne tvojho vnútra, pri­čom ich len tak ľahko ne­dos­ta­neš z hlavy.

Ak ťa za­jí­majú veci me­dzi ne­bom a ze­mou a nie je ti ľa­hos­tajný zmy­sel ži­vota, pre­čí­taj si náš vý­ber ci­tá­tov, ktoré sa od­li­šujú od všet­kých os­tat­ných. Oslo­via ťa a za­re­zo­nujú tvo­jím vnút­rom možno viac, ako by si ča­kala. Ak máš ná­ladu a trošku času, poď si s nami tro­chu za­fi­lo­zo­fo­vať.

Čo je dô­le­ži­tej­šie, než mi­lo­vať? Asi nič nie je sil­nej­šie ako láska – esen­cia, ktorá nás spája so sa­mot­ným ži­vo­tom. Ne­musí zá­ko­nite zna­me­nať lásku me­dzi par­tnermi. Môže byť od­ra­zom nášho vnú­tor­ného sveta, ži­vot­ným mo­to­rom, ktorý robí člo­veka člo­ve­kom. Na­prieč de­ji­nami vždy exis­to­vali ľu­dia, ktorí vi­deli ďa­lej, než len na vlastný nos. Bez ohľadu na dobu, v kto­rej žili, ve­deli, čo je múd­rosť a svoje myš­lienky zhmot­nili do nad­ča­so­vých vý­ro­kov. Týchto 10 ur­čite osloví aj vás.

To naj­dô­le­ži­tej­šie na svete

Photo by Madi Rob­son on Unsp­lash

„Na­šou pr­vot­nou úlo­hou je po­má­hať os­tat­ným. Ak im ne­vieme po­môcť, mali by sme uro­biť as­poň všetko preto, aby sme im ne­ub­lí­žili.“ –  Da­laj­láma.

Ak sa ne­zač­neme po­ze­rať vô­kol seba, naša exis­ten­cia ne­bude mať zmy­sel. Všetci sme na­vzá­jom spo­jení viac, než si mys­líme. Preto by sme sa mali usi­lo­vať uro­biť svet lep­ším mies­tom pre ži­vot bu­dú­cej ge­ne­rá­cie.

Zá­kla­dom je láska

„Ak ne­mi­lu­ješ seba, ne­mô­žeš nič spra­viť po­riadne, to je moja fi­lo­zo­fia.“  – Na­wal El Sa­a­dawi.

Ak ne­máme lásku, ne­máme sa o čo oprieť. Ak sa ne­vieme mi­lo­vať a pri­jať so všet­kými ne­do­stat­ka­mi, nič ne­bu­deme ve­dieť ro­biť s váš­ňou a ra­dos­ťou.

Ži­vot je je­den ob­rov­ský zá­ži­tok

Photo by Anas­ta­sia Pet­rova on Unsp­lash

„Cie­ľom ži­vota je žiť. Vy­chut­nať si skú­se­nosti ži­vota na­plno. Dych­tivo a bez stra­chu sa po­no­riť do zá­žitku, ktorý nás môže obo­ha­tiť.“ Ele­a­nor Ro­ose­velt. 

Ak sa bu­deme báť ri­zík, náš ži­vot nám ne­po­núkne pri­veľa mož­ností. Preto všetko robte na­plno. Tan­cujte, spie­vajte, umý­vajte riad. Len to robte s ra­dos­ťou a ne­do­voľte stra­chu, aby vás pri­ko­val k miestu.

Všetci sme do vienka do­stali je­di­nečný dar

Ten dar však treba ob­ja­viť. Aj Ro­bert John Cook vie o tom svoje. To ho in­špi­ro­valo k to­muto pre­krás­nemu vý­roku:

„Zmys­lom ži­vota je ob­ja­viť náš dar. Sa­motný cieľ ži­vota je po­de­liť sa o náš dar s ce­lým sve­tom.“

Deti ve­dia ne­raz viac ako do­spelí

Photo by Kelly Sik­kema on Unsp­lash

John Len­non bol po­sta­vou, na ktorú sa ne­za­búda. Už ako dieťa od­mie­tal za­pad­núť do nud­nej spo­loč­nosti. Ve­del, v čom spo­číva zmy­sel ži­vota:  

„Keď som mal 5 ro­kov, mama mi po­ve­dala, že kľú­čom ži­vota je šťas­tie. Keď som pri­šiel do školy, uči­teľka sa ma spý­tala, čím chcem byť, keď vy­ras­tiem. Po­ve­dal som „šťastný“. Po­ve­dala mi, že som ne­po­ro­zu­mel otázke. Ja som po­ve­dal, že ona ne­ro­zu­mie ži­votu.“

O tom, že všetky za­čiatky sú ťažké

Ak ste sa púš­ťali do nie­čoho no­vého, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou vám to na za­čiatku išlo mi­zerne. Túto skú­se­nosť zhr­nul Zig Zi­gar do jed­no­du­chej vety:

„Ne­mu­síte byť na za­čiatku per­fektní, ale mu­síte za­čať, aby ste boli per­fektní.“

Pre­ce­ňo­vaná do­ko­na­losť

Photo by Ma­xime Gaut­hier on Unsp­lash

Jane Fonda ve­dela, čo to zna­mená, keď na vás má oko­lie ne­zmy­selné ná­roky. Na­priek tomu, že sa do­stala na vr­chol, ni­kdy ne­za­bú­dala na pod­statu:

„Zmy­sel ži­vota ne­spo­číva v tom, aby sme boli do­ko­nalí. A to je celé.“

O ži­vot­ných skúš­kach

Každý z nás sa raz stretne s ra­nou osudu, kto­rej vý­znam možno po­cho­píme o niečo ne­skôr. Prečo to tak je? Doe Zan­ta­mata v tom vidí hl­bší zmy­sel:

„Len v tých naj­tem­nej­ších ho­di­nách nášho by­tia mô­žeme ob­ja­viť sku­točnú silu, ktorá sa ukrýva vo vnútri nás. Bude svie­tiť ako bri­liant a už ni­kdy nez­hasne.“

Mi­nu­losť treba ne­chať tak

pi­xa­bay.com

Ne­trápte sa nad tým, čo bolo. Už to ne­máme šancu zme­niť. Ak bu­deme lip­núť na na­šich sta­rých zra­ne­niach, ni­kdy sa ne­po­su­nieme do­predu. Skvele to vy­sti­hol aj tento ci­tát:

,,Čím viac hnevu z mi­nu­losti si po­ne­sieš vo svo­jom srdci, o to me­nej bu­deš schopný žiť v prí­tom­nosti.“ – Bar­bara de An­ge­lis.

Prečo by sme sa mali vy­kaš­ľať na to, čo si o nás mys­lia os­tatní

Aj vy sa trá­pite nad kle­be­tami a oho­vá­ra­ním? Skúste zme­niť tak­tiku. Ak sa na­bu­dúce stret­nete so „za­ru­čene prav­di­vými“ in­for­má­ciami o sebe, ne­ne­chajte sa vy­to­čiť. Možno vám k tomu po­môže aj tento ci­tát: 

„Tak, ako naj­sil­nejší vie­tor ne­pohne pev­nou ska­lou, tak ani oho­vá­ra­nie, ani chvála ne­pohne múd­rym člo­ve­kom.“ Au­to­rom tejto nad­ča­so­vej múd­rosti je Budha, muž, ktorý do­sia­hol osvie­te­nie. Jeho pravdy do­dnes os­vet­ľujú svet.

Ktorý ci­tát naj­viac za­re­zo­no­val va­ším vnút­rom? Alebo máte ne­jaký, ktorý vás na­kopne, keď to po­tre­bu­jete? Po­deľte sa oň s nami v ko­men­tá­roch, bu­deme radi.

zdroj: le­ar­ning-mind

Komentáre