„Ele­gan­cia vy­chá­dza z vnútra ako krása z vonku.“

 „Muž si môže ob­liecť čo chce, ale vždy bude len ako do­pl­nok ženy.“

„Žena, ktorá ne­nosí par­fum, nemá bu­dúc­nosť.“

 „Dievča by malo ve­dieť dve veci: kto je a čo chce.“

 „Ľu­dia si vy­tvo­rili ob­raz osudu, aby za­kryli vlastné ne­roz­váž­nosti, lebo osud len má­lo­kedy bo­juje proti roz­um­nosti a väč­šinu vecí v ži­vote riadi roz­umná bys­tro­zra­kosť.“

 „My ženy po­tre­bu­jeme krásu, aby nás muži mi­lo­vali a hlú­posť, aby sme mi­lo­vali my ich.“

For all the la­dies out there due for a hair­cut #ins­pi­ra­tion ✂ 😉

A post sha­red by Eli­za­beth (@the­hairs­ty­list­liz) on

 „Môj ži­vot sa mi ne­pá­čil, tak som si vy­mys­lela iný.“

„Ak si sa na­ro­dila bez krí­del, nič ti neb­ráni v raste.“

 „Aby si mohla byť ne­na­hra­di­teľná, mu­síš byť je­di­nečná!“

„Keď člo­vek nie­koho ľúbi, ne­smie mu byť smutno, láska nie je smutná, smutno je iba keď láska končí.“

Komentáre