Ľu­dia sa schá­dzajú a roz­chá­dzajú. Nie je na tom nič ne­ob­vyklé, až kým sa to ne­týka teba osobne. Ne­viem, či je hor­šie dať alebo do­stať ko­pačky, no jedno je isté. Roz­cho­dom si mu­sia prejsť obaja. Ak si aj ty v po­sled­nej dobe pre­ko­nala roz­chod, a tvoj ná­dejný bu­dúci je dnes už bý­va­lým, do­voľ mi po­ra­diť ti ove­rené triky, vďaka kto­rým na neho bu­deš za­bú­dať o čosi rých­lej­šie.

  1. Vy­plač sa.

Po­ve­dzme si úp­rimne. Zby­točne tu bu­deš hrať formu, že ťa to ne­trápi a si silné dievča. Aj keď sa sna­žíš ska­lo­pevne pre­sved­čiť samú seba, že to pre teba ne­bol naj­lepší chlap, prav­de­po­dobne si ho aj tak mala dosť rada. A preto sa ne­snaž nič po­tlá­čať. Rad­šej sa rovno vy­plač, vy­krič a vy­pusti zo seba na­hro­ma­dené ne­ga­tívne po­city.

  1. Ob­klop sa ľuďmi, kto­rým na tebe zá­leží.

Ses­tra, ro­di­čia alebo ka­ma­rátky. Snaž sa trá­viť veľa času v prí­tom­ností tých, s kto­rými sa cí­tiš prí­jemne.

zdroj: unsp­lash.com
  1. Vy­ke­caj sa z toho.

Ani troj­ho­di­nová ká­vička ti prav­de­po­dobne ne­bude sta­čiť na to aby si zo seba všetko do­stala. No ver mi, zby­točne sa bu­deš po ti­chu trá­piť a spy­to­vať sa­mej seba, kde si uro­bila chybu. Bu­deš sa chcieť vy­roz­prá­vať a pre­brať de­taily toho čo sa udialo. Naj­lep­šie bude ak za­vo­láš pria­teľke, kto­rej dô­ve­ru­ješ, a tá ti pekne do­ho­vorí, aké je dô­le­žité vá­žiť si seba a pri­po­me­nie ti si­tu­ácie, v kto­rých si bola rov­nako zú­fala a aj tak si sa cez to pre­niesla.

 

  1. Bež sa nie­kam za­ba­viť.

Nech­cem ťa na­vá­dzať na nič zlé, jed­no­du­cho ve­rím, že po­môže ak si po roz­chode záj­deš nie­kam po­riadne za­tan­co­vať. Prí­deš na to, že stále sa do­ká­žeš za­ba­viť, aj keď ťa tvoj drahý už ne­drží za ruku. Uve­do­míš si, že byť sama ne­musí zna­me­nať ka­ta­strofu, a že máš vlastne veľa ďal­ších mož­ností.

         5. Ces­tuj. 

Nové mesto, nový ľu­dia, nové zá­žitky. Per­fektná ná­plasť na zlo­mené srdce.

zdroj: unsp­lash.com
  1. Nájdi si nový ko­ní­ček.

Za­čni kres­liť, tan­co­vať či špor­to­vať. Hľa­daj niečo v čom sa náj­deš. Niečo, čo ťa do­káže po­hl­tiť a pri­núti ťa pre­stať do­okola mys­lieť na svojho ex. Je skvelé v sebe ob­ja­viť skrytý ta­lent a ro­biť veci, ktoré ťa do­kážu za­ba­viť vo všedný deň a zá­ro­veň za­mest­nať hlavu aj telo.

 

  1. Čí­taj.

Knihy sú skve­lým ná­stro­jom, vďaka kto­rým sa dá unik­núť z re­a­lity. Zá­leží len na tebe aký žá­ner si zvo­líš. Na trhu exis­tuje množ­stvo kníh, ktoré člo­veka do­kážu mo­ti­vo­vať, alebo mu po­môžu po­ze­rať na svet z inej stránky.

  1. Zo­znám sa s nie­kým no­vým.

Veľa ľudí si myslí, že na in­ter­nete nie je možné stret­núť nor­mál­neho člo­veka. No exis­tuje nie­koľko zo­zna­mo­va­cích ap­li­ká­cií, cez ktoré sa tieto šance pod­statne zvy­šujú. Po­kiaľ vieš čo chceš a čo nech­ceš, a ne­bo­jíš sa to ot­vo­rene po­ve­dať, ani taký Tin­der ne­musí byť zlý. Ver mi, nie každý je tam s úmys­lom strá­viť s nie­kým jednu noc a dovi.

zdroj: unsp­lash.com
  1. Pre­staň ho stal­ko­vať.

Nie. Na­ozaj ti ne­po­môže 458 náv­štev jeho ins­ta­gra­mo­vého pro­filu denne.  A pred­po­kla­dám, že si na svoju fa­ce­bo­okovú ná­stenku ne­pri­dáva prís­pevky kaž­dých 5 mi­nút. Naj­lep­šie bude, keď všetky jeho účty na so­ciál­nych sie­ťach bu­deš ob­chá­dzať. Ne­po­ze­raj si „jeho deň“ a od­po­rú­čam si ho vy­pnúť na chate, po prí­pade dať un­fol­low. Vi­dieť jeho tvár on­line, pri­čom ti ne­pípne žiadna správa môže mies­tami za­bo­lieť.

 

10. Na­ku­puj

Môže to znieť ako klišé, no na­ozaj to po­máha. S no­vými ve­cami sa bu­deš cí­tiť ako zno­vuz­ro­dená. Na­do­bud­neš tro­chu se­ba­dô­very a pri zhá­ňaní no­vého ob­le­če­nia za­bud­neš, že ťa niečo vô­bec trá­pilo.

Komentáre