Pre na­ozaj zmä­tenú ge­ne­rá­ciu.

1.Ran­de­nie by mala byť sku­točná zá­bava. Mala by si sa cí­tiť uvoľ­nene a veľa smiať. Mala by si sa te­šiť na to, kedy sa opäť stret­nete a bu­dete mať svoj čas.

Ur­čite by to ne­malo byť o tom „Kto z koho“. Žia­den boj a pre­žite a ne­us­tále vy­mýš­ľa­nie spô­so­bov ako mať na­vrch oproti tomu dru­hému.

2.Mala by si sa cí­tiť v po­hode. Nie tak, že ťa to pri­núti byť po­hodl­nou a le­ni­vou, ale v kaž­dom prí­pade by si sa s ním mala cí­tiť ako doma.

No ne­malo by to byť ťažké. Ne­smieš sa cí­tiť frus­tro­vaná a skla­maná, so stra­chom z toho, že príde deň kedy ti zlomí srdce.

3.Malo by byť oslo­bo­dzu­júce. Sku­točne by si mala mať mož­nosť byť ne­us­tále sama se­bou. Pre­ja­viť sa presne tak ako to sama chceš, a byť pri­jatá.

Ne­malo by ťa väz­niť. Po­kiaľ sa cí­tiš, že sa mu­síš ne­us­tále ria­diť podľa ne­ja­kých pra­vi­diel a po­tlá­čať to, čo v sku­toč­nosti chceš a aká si, tak to nie je to pravé.

4.Čas s ním by ťa mal upo­ko­jo­vať. Mala by to byť pre­stávka do všet­kého zlého, čo sa v tvo­jom ži­vote deje.

Na­opak, ran­de­nie by ti ne­malo ne­us­tále pri­ná­šať roz­ruch. Na­rú­šať tvoj vnú­torný po­koj.

5.Malo by byť in­špi­ru­júce. Člo­vek, s kto­rým ran­díš by ťa mal den­no­denne mo­ti­vo­vať a vy­vo­lá­vať v tebe lep­šieho člo­veka. Mala by si ho ob­di­vo­vať.

Ale ne­malo by ťa roz­ru­šo­vať. Ani v tebe vy­vo­lá­vať po­cit me­nej­cen­nosti. Ne­mala by si sa uspo­ko­jo­vať s nie­čím me­nej, než tým, čo si na­ozaj za­slú­žiš.

6.Malo by byť obo­ha­cu­júce. Čas strá­vený s ním, by ťa mal po­sú­vať k ob­ja­vo­va­niu ako jeho tak aj sa­mej seba. Zis­ťo­va­niu svo­jich sla­bých a sil­ných strá­nok.

Ne­malo by ťa vy­čer­pá­vať. Ur­čite by si sa ne­mala cí­tiť na po­kraji svo­jich síl. Ne­mala by si byť emo­ci­onálne vy­čer­paná a ne­stále kal­ku­lo­vať, čo mu­síš spra­viť aby si sa mu pá­čila.

7.Ran­de­nie by malo byť vzru­šu­júce. V tom dob­rom zmysle slova. Mies­tami by si mala cí­tiť mo­týle v bru­chu a byť v oča­ká­vaní(po­zi­tív­nom) z toho, čo bude ďa­lej.

No ne­mala by si sa cí­tiť ľa­hos­tajne. Ne­malo by ti byť jedno s kým vlastne si a kde skon­číš. Musí ti zá­le­žať, s kým trá­viš svoj voľný čas a ako ťa ten člo­vek ovplyv­ňuje.

8.Malo by ťa viesť  k osob­nost­nému rastu. Mal by ťa obo­ha­tiť o nové ve­do­mosti o svete, o rôz­nych fi­lo­zo­fiách či ná­bo­žen­stvách. Mala by si sa pri ňom cí­tiť, že ras­tieš a nie­kam a du­chovne po­sú­vaš.

Ne­malo by byť mä­túce. A ne­malo by ťa ne­us­tále uvá­dzať do ne­is­toty. V tom, kto vlastne si, kto je on a kam spolu sme­ru­jete. A či vô­bec nie­kam?

9.Ran­de­nie by malo byť od­vážne. Malo by ti po­má­hať pre­ko­ná­vať svoj strach. Ob­ja­vo­vať nové ne­poz­nané miesta s skú­šať nové veci.

Ne­malo by byť sk­ľu­ču­júce. A ne­mala by si sa kvôli nemu vzdá­vať vecí, ktoré mi­lu­ješ. Ur­čite by ťa ne­malo ro­biť za­tr­pk­nu­tou, mr­zu­tou, una­ve­nou či na­hne­va­nou.

10.Malo by byť jed­no­du­ché. Na­ko­niec by malo byť tvo­rené z kaž­do­den­ných mi­lých slov, gest a pre­ja­vov nák­lon­nosti, ktoré by ťa ne­us­tále ubez­pe­čo­vali o tom, že práve vy dvaja sa k sebe ho­díte a roz­umiete si.

Ale ne­malo by byť vô­bec kom­pli­ko­vané. Na konci by si ne­mala mať po­cit, že vy­ža­du­ješ niečo, čo ti ni­kdy druhý člo­vek dať ne­môže. Pre­tože na­ozaj mô­žeš mať všetko čo chceš. Len mu­síš nájsť tú správnu osobu, ktorá to bude chcieť rov­nako.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre