Ak pat­ríš k se­riá­lo­vým ma­niač­kam rov­nako ako my, tak Ri­ver­dale ur­čite ne­ušiel tvo­jej po­zor­nosti. Ak si však sle­do­vala po­zorne, týmto múd­rym ži­vot­ným lek­ciám si sa mohla priu­čiť.

Ne­ne­chaj sa ty­ra­ni­zo­vať

Che­ryl bola krá­ľovna a aj keď jej Ve­ro­nica mohla ľahko pre­brať rolu, roz­hodla sa byť lás­kavá a nie ne­mi­lo­srdná. Lenže Che­ryl vládla rozt­lies­ka­vač­kám že­lez­nou ru­kou a Ve­ro­nicu chcela od­su­núť preč. No tá sa ne­vzdala. Po tom, ako Che­ryl po­ve­dala, že chce vo svo­jom tíme oheň, jej Ve­ro­nica od­po­ve­dala: „Mo­jou špe­cia­li­tou je ľad.“ Tlies­kame!

Ne­po­boz­kaj toho, koho mi­luje tvoja ka­ma­rátka

Jedna vec je vi­dieť toho, kto sa ti páči s nie­kým iným, a druhá vi­dieť ho s tvo­jou ka­ma­rát­kou. Betty bola ne­šťastná a Ve­ro­nicu 7 mi­nút v nebi s Ar­chiem veľmi mr­zelo. Pria­teľ­stvo je to­tiž dô­le­ži­tej­šie ako ne­jaký chlap.

Od­púš­ťaj

Na toto je dob­rým prí­kla­dom Ar­chie a Jug­head. Aj keď boli pria­teľmi od ma­lička, Ar­chie bol ob­ľú­be­ným čle­nom po­pu­lár­nej par­tie, a z Jug­he­ada sa stal skôr sa­mo­tár. Veľmi ho skla­malo, keď Ar­chie zru­šil ich spo­ločné plány, no pevné a dl­ho­dobé pria­teľ­stvo sa vždy oplatí udr­žať. A že tých pre­ká­žok bolo v tomto se­riály mnoho…

Choď za svo­jím snom

Na Ar­chieho bolo toho pri­veľa. Otec chcel, aby sa ve­no­val sta­veb­níc­tvu, tré­ner chcel, aby sa za­me­ral na fut­bal, no on chcel len hrať a spie­vať. A od­mieta sa vzdať svo­jej vášne. Bo­juje, a aj keď to chcelo ne­jaký čas, na­ko­niec ho pod­po­ril aj jeho otec.

Nie vždy je ro­dina na­dov­šetko

Mať lásku a pod­poru od ro­diny je skvelé. Av­šak deti z Ri­ver­dalu majú doma iné sce­náre. Matka Betty kon­tro­luje všetko čo robí, a stará sa najmä o to, čo by o nich mohli po­ve­dať iní, a otec ukrýva hrozné ta­jom­stvo. Ve­ro­ni­cin otec je obá­vaný člo­vek a jej mama sú­hlasí so všet­kým, čo po­vie. Jug­he­a­dov otec je zase tres­ta­nec z gangu. Hold, nie každý to má doma ru­žovo.

Ne­ho­vor lži

Aj v tomto se­riáli sa mno­ho­krát po­tvr­dilo, že vra­vieť pravdu je naj­lep­šie rie­še­nie. Klam­stvá za­vá­dzajú, ob­vi­ňujú ne­vin­ných a vy­us­ťujú do ne­pek­ných kon­cov.

Choď si po bozk

Ne­taj svoje city. Po­boz­kaj ho, ak to tak cí­tiš. Jug­head vy­cí­til ten správny oka­mih a po­boz­kal Betty. A dobre to do­padlo!

Mi­nu­losť ne­chaj mi­nu­los­ťou

Je­den by si mys­lel, že do­spelý člo­vek má mať rozum. Ale v tomto se­riály je na­pä­tie aj me­dzi ro­dičmi. A to všetko kvôli mi­nu­losti a kon­fliktu ich pras­ta­rých ot­cov. Takže ro­dina Betty a Che­ryl sa už de­sať­ro­čia ne­ná­vidí. A z Polly a Ja­sona to spra­vilo taj­ných mi­len­cov. Pri­tom ni­kto z nich za nič ne­môže. Kon­flikty, s kto­rými nič ne­máš ne­chaj tak.

Ne­súď iných

V Ri­ver­dali súdi každý kaž­dého. Ve­ro­ni­cinu ro­dinu kvôli spre­ne­vere jej otca, a tak si jej mama mu­sela za­rá­bať ako ser­vírka. Che­ryl jej to pri­po­mí­nala, akoby to bolo niečo za­han­bu­júce. Pani Co­ope­rová po­slala svoju vlastnú te­hotnú dcéru kvôli stra­chu z oho­vá­ra­nia preč. A Hadi? Tých od­su­dzuje po­lo­vica mesta bez toho, aby si uve­do­mo­vali, akí sú to ľu­dia v sku­toč­nosti.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre