Ženy klamú mu­žom rov­nako tak, ako ve­dia aj muži že­nám. Sú to malé lži, ktoré ni­komu ne­ub­lí­žia a ne­spô­so­bia žiadne škody. Jed­no­du­cho sú chvíle, kedy malé klam­stvo po­môže nášmu se­ba­ve­do­miu. Toto je 9 vecí, pri kto­rých ženy klamú naj­čas­tej­šie. 

Vek

Áno, je to tak. My ženy si zvy­čajne ube­ráme z veku, aby sme pô­so­bili mlad­šie. No fun­guje to aj na­opak, práve v prí­pade, ak si žena robí zá­lusk na chla­píka, ktorý sa jej zdá byť starší. Ženy zvy­čajne za­čnú kla­mať o veku, ak už majú viac ako 24 ro­kov.

So­ciálne siete

Každý na Ins­ta­grame vie, ako sa dvaja ľu­dia ľú­bia. Aj keď môžu mať skvelý vzťah, je do­ká­zané, že ženy to ob­čas s ukáž­kou lásky na so­ciál­nych sie­ťach pre­há­ňajú. Do­ko­nalé pre­javy láska a heš­tegy, ktoré nie sú až tak prav­divé.

Nič mi nie je

K to­muto treba ne­jaký ko­men­tár? Nič mi nie je, je zrejme naj­čas­tej­šia lož, aká zo žen­ských úst vy­chá­dza páve vtedy, keď má toho na srdci veľa.

Koľko stoja ná­kupy

V dl­ho­do­bom vzťahu pri­chá­dza aj na klam­stvá ta­ké­hoto druhu. Keď nás už par­tner po­zná tak dobre, že mu ob­čas mu­síme za­kla­mať o vý­dav­koch na ob­le­če­nie či koz­me­tiku. Veď kto by chcel po­čú­vať reči typu „To ti vô­bec ne­bolo treba...“

Na iného ne­mys­lím

Pre­mýš­ľať aj o inej osobe je tak­mer ne­možné. Je jedno, v akej sú­vis­losti sa to stane, no stane sa. Žen­ským im­pul­zom je aj tak tvr­de­nie, že ni­kdy na iného ani len ne­po­mys­lela.

Ex pre mňa nič ne­zna­mená

V snahe vy­hnúť sa hádke alebo žiar­li­vosti všetko o bý­va­lých chla­poch za­tĺkame. Aj to, že ob­čas na nich po­mys­líme, či už v dob­rom alebo zlom.

Flir­to­va­nie s inými

S prav­dou von, aj ženy flir­tujú a pred svo­jou po­lo­vič­kou to ni­kdy ne­priz­najú. Pre kaž­dého zna­mená flirt niečo iné a preto je ťažké na­chy­tať nie­koho „pri čine“.

Nech­cem žia­den dar­ček

Jedna ego­is­tická pasca. Na­ro­de­niny či iný svia­tok je jed­ným z najk­raj­ších dní v roku a v kúsku srdca tú­žime po ma­lej po­zor­nosti, aj keď zo sluš­nosti tvr­díme, že nič nech­ceme.

Maz­na­nie sa

Vše­obecne sa ho­vorí, že ženy mi­lujú maz­na­nie sa. Av­šak ani to nie je vždy pravda. Sa­moz­rejme, uží­vame si prí­tom­nosť a ob­ja­tia svo­jej po­lo­vičky, no po chvíli je toho ľud­ského tepla akosi veľa.

Zdroj: the­talko.com

Komentáre