Každá máme v ži­vote člo­veka, bez kto­rého by sme sa ne­pohli či už je to žena alebo muž. Prečo teda toto ži­votné pria­teľ­stvo ne­spe­ča­tiť nie­čím sku­točne veľ­kým? Nie, ne­mys­líme svadbu! Úplne po­stačí malé te­to­va­nie, ktoré ti pri­po­me­nie danú osobu aj keď bu­dete na míle vzdia­lený od seba.

Malé, veľké, fa­rebné či čier­no­biele. Fan­tá­zií sa me­dze ne­kladú. Rov­nako ako vieme, že te­to­va­nia by mali byť ori­gi­nál­nym die­lom. Na­priek tomu sme si pre teba pri­pra­vili malú in­špi­rá­ciu, ktorú si mô­žeš do­tvo­riť podľa svo­jej chuti a pred­stáv.

Pí­saný text

Ne­exis­tuje snáď nič osob­nej­šie ako te­to­va­nie, ktoré si sám vy­tvo­ríš. Teda nie na­te­tu­ješ ale pred­pí­šeš či pred­kres­líš. Do­hodni sa so svo­jou ka­ma­rát­kou aký text alebo ob­rá­zok chcete a dáte si vy­te­to­vať to, čo tá druhá vy­tvo­rila.

Ka­ma­ráti na diaľku

Máš ka­ma­rátku, ktorá žije ďa­leko od teba? Tak snáď ne­exis­tuje lep­šie te­to­va­nie ako „no mat­ter where“.

Mo­týľ nie je out

Mo­tý­lie te­to­va­nia pô­so­bia sku­točne divne, ale zá­leží od ná­padu. Keď si „cap­neš“ mo­týľa na kríže ur­čite ne­bude pô­so­biť tak kre­a­tívne, ako na­prí­klad v tomto po­daní.

Avo­kádo je láska

Úp­rimne, je snáď niečo viac zlaté ako toto roz­po­lené avo­kádo? Do­tvo­riť si ho už mô­žeš podľa seba, na­prí­klad na­miesto sr­die­čok mô­žeš dať ini­ciálky tvo­jej BFF.

Roz­diel­nosť, no stále rov­na­kosť

Ne­mu­síte si dať úplne iden­tické te­to­vaia. Každý mô­žete k nemu pri­dať niečo svoje a pri­tom mať te­to­va­nie, ktoré spe­ča­ťuje vaše pria­teľ­stvo, ako na­prí­klad tieto sl­neč­nice.

Osobné ini­ciály

Ak to sku­točne s tou oso­bou mys­líš vážne a vieš, že je to jed­no­du­cho na celý ži­vot, tak do toho!

Rov­naké te­to­va­nie, roz­ličné miesto

Nie je pra­vid­lom, že keď si idete dať rov­naké te­to­va­nie musí byť aj na tom is­tom mieste. Každá si ho dajte na miesto, kde vám to vy­ho­vuje.

Slnko, hviezda, me­siac

Ka­ma­rát­stva nie sú len o dvoch oso­bách. Preto je toto te­to­va­nie naj­lep­šie pre tro­j­icu ka­mo­šiek.

Ze­me­pisná po­loha dru­hej osoby

Ak vás sku­točne spája miesto, kde ži­jete tak si ho jed­no­du­cho vy­mente na zá­klade po­lohy. Hor­šie však bude ak sa jedna z vás od­sťa­huje.

Komentáre