Pria­te­lia s vý­ho­dami alebo keď si dvaja pria­te­lia zvo­lia „iba sex“ na­miesto vzťahu, bolo od­skú­šané ako v re­ál­nom ži­vote, tak aj v mno­hých fil­moch. 

Mať pria­teľa s vý­ho­dami môže byť pros­pešné, ak sa do­ká­žeš ne­via­zať na osoby a ne­cí­tiš s nim akési puto. Nie­kedy sa stane, že si len osa­melá a chceš to jed­no­du­cho za­žiť. 

Po­zri sa na dô­vody, pre ktoré je mať pria­teľa s vý­ho­dami na­ozaj vý­ho­dou 🙂 

Sex je veľmi zdravý – sex zni­žuje chro­nickú bo­lesť, zni­žuje ri­ziko ra­ko­viny a udr­žuje ťa zdravú. Vedci zis­tili, že by sme mali mať sex pra­vi­delne.

Dô­ve­ru­ješ mu – slovo pria­teľ v te­ríme „pria­teľ s vý­ho­dami“ nie je len tak. Mal by to byť nie­kto, komu ve­ríš a dô­ve­ru­ješ.

Sex re­du­kuje stres – po­tre­bu­ješ k tomu ešte niečo do­dať?  Sex je dobrý ako pre fy­zické zdra­vie, tak aj pre to psy­chické zdra­vie. Bu­deš v po­koji, ne­bude ťa nič roz­ču­ľo­vať a en­dor­fíny ti za­ru­čia šťastné oka­mihy.

Expe­ri­men­to­va­nie – mô­žeš expe­ri­men­to­vať ako len chceš a mô­žeš vy­skú­šať všetko, čo sa ti páči. Ne­boj sa od­ha­liť mu všetky se­xu­álne túžby, tu je to do­vo­lené.

Vy­tiahne ťa to z tvojho ste­re­otypu – tvoj ži­vot sa ur­čite raz do­stane do ste­re­otypu, dô­le­žité je byť stále v strehu, v ak­cii a za­ží­vať niečo nové, čo ti pria­teľ s vý­ho­dami umožní.

Slo­boda – v tomto druhu „vzťahu“ ťa ne­bude ni­kto kon­tro­lo­vať a mô­žeš chodť na ve­čere s pria­teľmi, flir­to­vať, cho­diť na drinky k mu­žom a na­ozaj ti to ni­kto ne­za­káže.

Zís­kaš to naj­lep­šie z oboch sve­tov – mô­žeš sa cí­tiť tak ne­jak pri­ro­dzene, pre­tože bu­deš mať ka­ma­ráta a zá­ro­veň aj sex.

Ušet­ríš ná­klady – lebo po­ve­dzme si úp­rimne, vzťahy, ve­čere, dar­čeky a všetky drob­nosti nie sú až také lacné. Ta­kýto vzťah ťa ne­bude stáť skoro nič.

Ne­stanú sa žiadne tra­pasy ani ne­prí­jem­nosti – v tomto „vzťahu“ je do­vo­lené všetko, takže sa ne­mu­síš cí­tiť trápne ani ne­prí­jemne, mô­žeš ho­vo­riť všetko na ro­vinu.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre