Ko­mu­ni­ká­cia! Vo väč­šine prí­pa­dov vy­rieši aký­koľ­vek prob­lém, ktorý vo vzťahu na­stane. Ak sa k tomu pridá snaha z oboch strán, rie­še­nie pri­chá­dza rýchlo a hladko.

Vzťahy však nie sú vždy pre­chádzka ru­žo­vou záh­ra­dou a vy­sky­tujú sa v nich rôzne pre­kážky. Nie­ktoré sú ozaj je­di­nečné a tu je 9 tých naj­čas­tej­ších aj s ra­dami, ako ich vy­rie­šiť!

9. Kto platí viac

Toto je vše­obec­ným prob­lé­mom v kaž­dom vzťahu – po­čnúc ran­de­ním až po spo­ločný účet. Ak je­den za­rába viac, stáva sa, že aj míňa na vzťah väč­šiu sumu, a tak sa môže cí­tiť vy­uží­vaný. Prav­dou je, že nie­ktorí si môžu do­vo­liť viac ako os­tatní. Takže sa o tom ne­bojte po­roz­prá­vať. Ak za­rá­baš me­nej, na­miesto ve­čere v re­štau­rá­cii skús pri­pra­viť niečo doma – bude to lac­nej­šie a oveľa viac po­teší.

8. Otá­ča­nie sa za inými

Mo­no­ga­mia síce nie je pri­ro­dzená pre ži­vo­číšnu ríšu, ale my ľu­dia sa o ňu as­poň sna­žíme. Stáva sa, že sa sem-tam na ulici ob­zrieme aj za nie­kým iným. Najmä, ak už ste vo vzťahu dl­h­šie, môže sa ti zdať, že už nie si pre toho svojho tak prí­ťaž­livá, ako ke­dysi. Alebo možno po­ku­ku­ješ po iných aj sama? Rie­še­ním je brať to s nad­hľa­dom. Vždy je lep­šie po­ve­dať, že nie­kto vy­zerá dobre, ako pred­stie­rať, že sa ani len ne­po­ze­ráš. Je to predsa pri­ro­dzené. Na­vyše, ak idete do­mov spolu, všetko je v po­riadku.

7. Veľké ego

Vo vzťa­hoch príde čas, kedy je­den uspeje aj v inom as­pekte ži­vota. Či už ide o ka­ri­érny rast, špor­tové ví­ťazs­tvo alebo sa do­pra­cuje k vy­sní­va­nej po­stave, no na­rastá tým aj ego. To môže ne­ga­tívne ovplyv­niť vzťah, keďže sa tá druhá osoba bude cí­tiť me­nej­cenná. Naj­lep­šia vec, akú mô­žeš uro­biť je, dať tomu dru­hému ve­dieť, ako sa cí­tiš a pri­po­me­núť mu, že vo vzťahu si máte byť rovní. Je po­trebné na­ro­vinu po­ve­dať prí­klady, kedy sa vy­ťa­ho­val a ako by to asi malo vy­ze­rať v zdra­vom vzťahu. Na­miesto „Keď ma po­vý­šili, zo­bral som ťa na ve­čeru“, po­ve­dať „Keď ma po­vý­šili, boli sme na spo­loč­nej ve­čeri.“

6. Kri­tický 3. a 7. rok

Ak máš dl­hší vzťah, možno ťa už va­ro­vali pred 3. a 7. spo­loč­ným ro­kom, ktoré bý­vajú kri­tické. 3 roky sta­čia na to, aby ste sa dosť dobre spoz­nali – viete o va­šom sú­krom­nom ži­vote, o všet­kých zvy­koch i ne­du­hoch. Vtedy na­stáva čas, keď si všetko uve­do­míte a je len na vás, či s tou oso­bou chcete vo vzťahu po­kra­čo­vať. Ak to pre­ko­náte, po sied­mich ro­koch pri­chá­dza ďal­šia skúška. Vtedy sa už po­znáte tak dobre, že si mô­žeš klásť otázku – prečo som s ním? Ak sa cí­tiš ne­šťastná, mu­síš o tom ho­vo­riť! Možno ste už obaja len v jed­nom ko­lo­toči a teba len straší ste­re­otyp. Vždy sa dá vy­mys­lieť niečo nové, čím váš vzťah znova ožije.

5. Roz­dielne ži­votné ciele

Za­mi­lo­vala si sa, ne­vieš si bez neho pred­sta­viť ani mi­nútu a všetko je tak sladké. Až kým si po čase ne­uve­do­míš, že vaše sny o tom, kde sa vi­díte o ne­jakú dobu sú roz­dielne. On by si chcel uží­vať mla­dosť a ces­to­vať a ty by sa už vi­dela v ro­din­nom dom­čeku. Preto je dô­le­žité sa o ži­vot­ných cie­ľoch a pred­sta­vách roz­prá­vať už na za­čiatku vzťahu, aby ne­došlo k ne­prí­jem­nému stretu ná­zo­rov. Nie­ktoré ženy sa boja, že pre­mýš­ľa­ním o bu­dúc­nosti ešte v za­čiat­koch si svoju po­lo­vičku skôr od­pla­šia, ale ne­musí to byť roz­ho­vor typu „po­vedz kde nás vi­díš o 5 ro­kov“. Stačí si vší­mať jed­not­livé in­dí­cie, ako to, čo by chcel ro­biť po škole, aký má ka­ri­érny cieľ, či túži mať raz vlastné bý­va­nie alebo nad tým ani len ne­pre­mýšľa.

4. Tech­no­ló­gie

Tech­no­ló­gie nám kradnú ľud­ský kon­takt, a ani tie najb­liž­šie par­tner­ské vzťahy nie sú vý­nim­kou. Mô­žete pri sebe se­dieť celé ho­diny a pri­tom si ne­vy­me­niť ani slovo. Má to­tiž v ruke celý čas te­le­fón a sle­duje so­ciálne siete, pop­rí­pade si píše so zná­mymi. A ty sa cí­tiš za­ned­bá­vaná, do­konca tro­cha žiar­líš na toho, s kým si píše, pre­tože mu ve­nuje svoj čas. Skús na­vr­hnúť čas v dni, kedy bu­dete bez te­le­fó­nov, na­prí­klad pri jedle alebo ak spolu nie­kam pôj­dete – mo­bil ostane vo vrecku. Ak ne­vy­drží ani toľko, vô­bec si ne­za­slúži ten tvoj čas.

3. Fi­nančné ciele

Fi­nan­cie idú ruka v ruke so ži­vot­ným štý­lom. Je­den rad­šej sedí doma, hrá sa sto­lové hry a pe­niaze sporí na ne­jaký vý­let. Druhý si však do­praje zá­bavu, ve­čeru v re­štau­rá­cii, či ná­kup ma­te­riál­nych vecí. Ta­kéto roz­diely vedú len k roz­poru. Vtedy by mal prísť na rad kom­pro­mis. Vždy sa dá na všet­kom do­hod­núť a vy­jsť si v ús­trety. Je­den ví­kend choďte von s pria­teľmi, druhý si vy­chut­najte do­mácu po­hodu. Určte si sumu, ktorú si bu­dete šet­riť na do­vo­lenku, ale raz do me­siaca choďte na spo­ločný malý vý­let.

2. Úp­rim­nosť

Úp­rim­nosť a dô­vera sú zá­kla­dom šťast­ného vzťahu. Ak si smutná, zdô­ver sa. Ak nech­ceš po­ze­rať na jeho ob­ľú­bený prog­ram, po­vedz to! Voči sebe by ste mali byť úp­rimní a ve­dieť sa zdô­ve­riť aj s ta­kými ma­lič­kos­ťami, inak bude oveľa ťaž­šie prísť s nie­čím váž­nej­ším. Veľa ľudí sa bojí po­ve­dať pravdu, aby nie­koho ne­ura­zili. Av­šak v kaž­dom vzťahu raz musí prísť hádka a všetky ma­lič­kosti, ktoré vám va­dia zrazu vy­plá­vajú na po­vrch. Vtedy si až uve­do­míte, čo všetko sa vám na vzťahu ne­páči, aj keď ste sa s tým nez­dô­ve­rili a to na­ozaj ne­bude prí­jemné.

1. Zá­vä­zok

Zá­vä­zok je najmä pre chla­pov stra­ši­delný. Už len ak vy­slo­víš pred inými „my“, môže ho to vy­stra­šiť, ne­ho­vo­riac o veľ­kých kro­koch ako spo­ločné bý­va­nie, či fan­ta­zí­ro­va­nie o svadbe. Je ťažké ve­dieť, či to všetko chceš na­ozaj s tou oso­bou. Naj­dô­le­ži­tej­šie je uve­do­miť si, že obavy z väč­šieho zá­väzku sú v po­riadku. Sa­moz­rejme, že sa mi­lu­jete, a ak máte byť spolu, tak aj bu­dete! Ne­treba zby­točne tla­čiť na pílu.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre