Prečo by každý z nás mal mať v ži­vote as­poň jed­ného in­tro­verta? Tu je 9 dô­vo­dov.
In­tro­ver­tom sa často do­stáva veľa krivdy. Pre­tože sú v sku­pine ti­chí, ľu­dia sa mylne dom­nie­vajú, že ne­majú čo po­ve­dať. Pre­tože radi trá­via čas osa­mote, ľu­dia si mys­lia, že sú an­ti­so­ciálni. Pre­tože sa len po­maly pred nie­kým ot­vá­rajú, ľu­dia si mys­lia, že sú za­tr­pk­nutí. V sku­toč­nosti sú však in­tro­verti tí naj­lepší pria­te­lia a par­tneri, akých si len mô­žete priať. A prečo je to tak? Tu je 9 dô­vo­dov.

Ne­chá­vajú vám pó­dium pre seba

In­tro­verti ne­radi roz­prá­vajú o sebe, oveľa rad­šej po­čú­vajú. Sku­točne po­čú­vajú. Po­čú­vajú vás, vaše myš­lienky, vaše ná­zory, vaše naj­hl­b­šie obavy, vaše sny či túžby. Po­čú­vajú em­pa­ticky a prav­de­po­dobne vám vždy do­kážu po­lo­žiť otázky, ktoré vás po­sunú sme­rom vpred. In­tro­verti sa vždy budú smiať na va­šich vti­poch a vždy budú va­šou opo­rou. Roz­hodne vám ne­uk­radnú chvíľku slávy, ba na­opak, uro­bia ju ešte lep­šou.

Možno sa ne­zú­čast­nia kaž­dej párty, ale vždy tu budú pre vás, keď ich po­tre­bu­jete

Nie je žiad­nym ta­jom­stvom, že in­tro­verti trá­via radi čas osa­mote – vtedy do­bí­jajú svoje du­ševné a emo­ci­onálne „ba­té­rie“. Hoci prav­de­po­dobne ne­budú s vami na kaž­dej jed­nej párty či oslave, vždy budú pri vás, keď to bu­dete po­tre­bo­vať. Budú pri vás, keď si bu­dete pre­chá­dzať ťaž­kým ob­do­bím. Budú vás po­čú­vať a po­ra­dia vám. A, to je ďa­leko viac, než v čo ste mohli dú­fať.

unsp­lash.com

In­te­lek­tu­álne vás po­sú­vajú sme­rom vpred

In­tro­verti mi­lujú uče­nie a čí­ta­nie. Tiež majú ten­den­ciu skú­mať otázky a veci z mno­hých hľa­dísk, takže ne­budú, po­ve­dzme, jed­no­du­cho ve­riť všet­kému, než aby to ne­ja­kým spô­so­bom ne­pre­šet­rili. Mať in­tro­verta vo svo­jom ži­vote môže zna­me­nať, že sa bu­dete roz­ví­jať in­te­lek­tu­ál­nym spô­so­bom, ktorý by ste ne­za­žili, ak by váš pria­teľ alebo par­tner viac ex­tro­vertný.

Po­sky­tujú dobré rady

Hoci to tu už bolo spo­me­nuté hneď nie­koľ­ko­krát, no in­tro­verti sú ana­ly­tickí a po­zorní. Majú ši­roký roz­hľad a ot­vo­renú my­seľ no­vým a no­vým ve­ciam. Za­bud­nite na tuc­tové články s ra­dami zo žen­ských ča­so­pi­sov, in­tro­verti majú tie naj­lep­šie po­znatky.

In­tro­verti pri­nesú do vášho vzťahu hl­bokú in­ti­mitu, ktorú ste ni­kdy ne­mali

In­tro­verti ne­majú radi po­vr­chné a plytké kon­ver­zá­cie o po­časí. Rad­šej sa budú s vami roz­prá­vať o hl­bo­kých ve­ciach, va­šich po­ci­toch, va­šich myš­lien­kach. Ich slová a kon­ver­zá­cie s nimi sa vás budú do­tý­kať na tých na­jin­tím­nej­ších mies­tach, bez toho, aby sa vás na­ozaj dot­kli. Vy­zlečú vás do­naha bez toho, aby z vás strhli šaty. Pri­nesú do vášho vzťahu takú in­ti­mitu, akú ste ešte ne­za­žili.

unsp­lash.com

Vždy vy­tvo­ria po­ho­dovú am­to­sféru

Doma si púš­ťate te­le­ví­zor, len aby niečo hu­čalo v po­zadí. No to nie je prí­pad in­tro­ver­tov. In­tro­verti sa radi pre­chá­dzajú vo svo­jich vlast­ných myš­lien­kach. Sú po­ho­doví a po­kojní a presne takú at­mo­sféru so se­bou pri­ná­šajú, kde­koľ­vek idú.

Nechcú, aby ste s nimi boli ne­us­tále

Ne­mu­síte im každý deň pí­sať. Ne­mu­síte mať s nimi spo­ločné plány na každý ví­kend. V sku­toč­nosti, pre in­tro­ver­tov ab­sen­cia zna­mená, že sa ešte viac te­šia na stret­nu­tia s vami.

Ak pat­ríte me­dzi ich blízke osoby, veľmi si to vá­žia

Pre mno­hých in­tro­ver­tov nie je ľahké nájsť lásku a spria­te­liť sa. Aby to uro­bili, mu­sia vy­stú­piť z ich kom­fort­nej zóny. No ak ste v ich ži­vote, ste tam z ne­ja­kého dô­vodu. Hl­boko si vá­žia vás a vaše pria­teľ­stvo. Sú k vám lo­jálni a s ur­či­tos­ťou mô­žeme tvr­diť, že vás ni­kdy ne­pod­ra­zia.

Pri­po­menú vám, aby ste zo­stali vy­rov­naní

Na­miesto ne­us­tá­leho pre­na­sle­do­va­nia po­pu­la­rity a po­sta­ve­nia majú in­tro­verti ten­den­ciu oce­niť jed­no­duch­šie, zmys­lu­pl­nej­šie veci v ži­vote. V hluč­nom, rýchlo sa roz­ví­ja­jú­com a upo­náh­ľa­nom svete, ktorý vás vždy na­báda, aby ste do­siahli viac, pre­tože ešte nie ste do­sta­točne dobrí, váš in­tro­vertný pria­teľ alebo par­tner vám pri­po­me­nie, aby ste as­poň na chvíľu spo­ma­lili a po­môže vám na­do­bud­núť stra­tenú rov­no­váhu.

zdroj: in­tro­vert­dear

Komentáre