Ak ste stále len v práci a ani ne­viete ako vám leto uteká po­me­dzi prsty, tak si skúste po­čas ví­kendu s va­šou po­lo­vič­kou uro­biť vý­let na nie­ktoré z týchto ro­man­tic­kých miest na Slo­ven­sku. Každý má rád niečo iné, no na týchto mies­tach ro­man­tika za­ru­čene srší z kaž­dej strany. 🙂

Ban­ská Štiav­nica

Mesto po­núka v his­to­ric­kom cen­tre veľa uli­čiek, ktoré sú stvo­rené na ro­man­tickú pre­chádzku a tiež po­núka ne­spo­četné množ­stvo kul­túr­nych po­du­jatí, hlavne te­raz v lete. Za­bud­núť by ste však ne­mali ani prí­rodu na­okolo. Do­prajte si pre­chádzku okolo ban­ských pa­mia­tok a taj­chov s priez­rač­nou vo­dou. Ban­ská Štiav­nica je skve­lým mies­tom na ro­man­tiku.

Je­den z mnoha vý­hľa­dov na mesto 🏘⛪️🏰 #ban­skas­tiav­nica #old #his­to­ri­cal #town #view #sum­mer #slo­va­kia #europe

A post sha­red by Ban­ská Štiav­nica a oko­lie 🇸🇰 (@ban­skas­tiav­nica) on

Čič­many

De­dinka Čič­many leží v  Ra­jec­kej kot­line a  je jed­ným z  tých miest na Slo­ven­sku, ktoré si stále za­cho­vá­vajú po­dobu mi­nu­losti. Fun­guje ako skan­zen, ale nie­ktoré domy sú do­dnes obý­vané. Biele drobné kresby na­ma­ľo­vané na tmavé domy vy­vo­lá­vajú do­jem, akoby ste sa ocitli v  roz­práv­ko­vej kra­jine. A to je su­per at­mo­sféra na takú ro­man­tickú pre­chádzku.

Tren­čian­sky hrad

Hrad patrí k jed­nej zo slo­ven­ských do­mi­nánt. Je však jas­ným prí­kla­dom toho, že zá­kla­dom ro­man­tiky nie je len pro­stre­die, ale aj to, čo sa na nie­kto­rých mies­tach odo­hrá­valo. Tento hrad je známy aj Stud­ňou lásky a le­gen­dou o tu­rec­kom pa­šovi, ktorý sa za­hľa­del do Fa­timy Šte­fana Zá­poľ­ského a vý­me­nou za jej ruku mu sľú­bil studňu na ka­men­nom kop­čisku. Do skaly ko­pal Omar tri roky, no na­ko­niec sa mu jeho mi­lo­vanú po­da­rilo aj zís­kať. Miesto ako stvo­rené na do­ka­zo­va­nie veľ­kosti lásky, čo mys­líte? 🙂

#tren­cin­castle #tren­cian­skyh­rad #tren­cin #castle #burg #var

A post sha­red by Tren­cin­Castle_Tren­čian­skyH­rad (@tren­cian­skyh­rad_tren­cin­castle) on

Boj­nický zá­mok  

Veľa ľudí tvrdí, že ide o najk­rajší slo­ven­ský zá­mok a to hneď z via­ce­rých dô­vo­dov. Zá­mok je ob­ko­le­sený par­kom, la­vič­kami či vod­ným ja­zier­kom. Boj­nice sú zá­ro­veň aj kú­peľ­ným mes­tom, so všet­kým, čo k tomu patrí. Ka­viar­ničky, vi­no­téky i ro­man­tické pen­zi­ó­niky priam zvá­dzajú k ro­man­tic­kej at­mo­sfére.

Slo­ven­ský raj  

Ro­man­tika ne­musí byť vý­sostne iba o fľaši kva­lit­ného vína či po­hľade upre­nom k za­pa­da­jú­cemu slnku. Vo­do­pády a krásna prí­roda ve­dia spo­ločne vy­tvo­riť ro­man­tickú at­mo­sféru cel­kom rýchlo. Pri le­zení po rôz­nych reb­rí­koch sa treba spo­lie­hať je­den na dru­hého, veď aj o tom je ro­man­tika.

Zas a znova 🙄😌🔥 #samr2017 #slo­ven­sky­raj­ru­lez

A post sha­red by self­love✨ (@le­xies67) on

Lip­tov­ský hrá­dok

Ro­man­tické pro­stre­die hradu a kaš­tieľa v Lip­tov­skom Hrádku je ako stvo­rené pre ro­man­tické chvíle vo dvo­j­ici. Ide o zre­kon­štru­ovaný hrad, ktorý je najk­raj­šou pa­miat­kou mesta a kaš­tieľ patrí k jeho ne­od­de­li­teľ­nej sú­časti. Pries­tory vás uchvá­tia svo­jou nob­les­nos­ťou a vy sa bu­dete cí­tiť ako v roz­právke.

Be­la­dice pri Nitre  

Kaš­tieľ z Be­la­díc sa stal na Slo­ven­sku po­merne zná­mym vďaka re­a­lity show Ne­vesta pre mi­li­onára, kde sa ko­nal „ob­rad ruží“ i značná časť roz­ho­vo­rov s kan­di­dát­kami. Kaš­tieľ s bo­ha­tou his­tó­riou dnes slúži pre­dov­šet­kým ro­man­ti­kom na ví­kendy.

You can cho­ose which life you want to live, bad or per­fect ? I cho­ose per­fect✨

A post sha­red by AD­RIÁN BACK (@ad­rian­back1) on

Hrad De­vín  

Tip na rýchlu ro­man­tiku 🙂 Z hlav­ného mesta vás k nemu do­praví MHD a za chvíľku ste v inom svete. Pro­stre­die ka­men­ného hradu, vý­hľad na krásne oko­lie či po­hľad na sú­tok riek Mo­ravy a Du­naja sú skve­lými zá­žit­kami ako stvo­re­nými na ro­man­tickú rých­lovku jed­ného po­obe­dia.

foto: au­tor článku

Ktoré miesta sú podľa vás tie naj­ro­man­tic­kej­šie na Slo­ven­sku? Dajte ve­dieť do ko­men­tá­rov.


Ak sa vám pá­čil au­to­rov člá­nok, nav­štívte aj jeho blog o Slo­ven­sku Nie je túra bez Štúra na www.hop­peyr.com

Komentáre