Plná skriňa vecí, nič na seba je bežná re­a­lita mnoha žien. Ne­dala som skúšku? Kú­pim si ka­belku na ute­še­nie. Uro­bila som skúšku? Od­me­ním sa no­vým trič­kom.  Vždy je dô­vod na kúpu no­vého kúsku až kým sa v strede noci zo­bu­díš na ra­chot lebo ti pa­dol ve­šiak, re­álny prí­beh z môjho ži­vota.

Ľu­dia sú vi­zu­álne tvory a už po­čas pr­vých pia­tich se­kúnd si uro­bia podľa tvojho štýlu a pre­zen­tá­cie o tebe ob­raz. Ale ako nájsť ten správny štýl so skri­ňou pl­nou vy­bí­ja­ných opas­kov z tvo­jej punk-rock éry až po 12-cen­ti­met­rové lo­dičky vhodné je­dine na se­de­nie?

Nájdi si svoju módnu ikonu

54bc2410ae610_-_hbz-street-style-trends-ss2015-lead-xl

Zdroj: www.har­pers­ba­zar.com

Naše staré známe so­ciálne siete sú v tomto naj­lep­ším spô­so­bom ako za­čať. Za­daj do Ins­ta­gramu alebo Pin­te­restu slovo „style icon“ alebo „módna ikona“ a pusti sa do toho. Ukla­daj si, čo sa ti za­páči, vra­caj sa k tomu a hľa­daj nové ná­mety. Je málo prav­de­po­dobné, že náj­deš presne jednu osobu, kto­rej štýl bude tvoj vy­snený, ale kom­bi­nuj a hraj sa!

Za­píš si, čo sa ti páči

writing-923882_640

Zdroj: www.pi­xa­bay.com

Pre­zri si ob­rázky, čo si si ulo­žila a za­píš si na pa­pier, čo ťa na nich zau­jalo. Farby? Tvary? Vzory? Pre­fe­ru­ješ skôr ele­gantné žen­ské tvary alebo ťa zau­jali viac rifle, tričko a con­ver­sky. Štý­lov je veľa a člo­vek sa v tom ľahko stratí, preto buď jasná a dô­sledná v tvo­jich po­zo­ro­va­niach. Sle­duj de­taily, hlavne tie ťa od­li­šujú od os­tat­ných.

Od­foť si svoje naj­lep­šie out­fity

maxresdefault

Zdroj: www.you­tube.com

Tie dni kedy si ho­vo­ríš, že by ťa mohli od­fo­tiť pre módnu po­lí­ciu a ty by si ich pre­val­co­vala. Člo­vek vy­zerá inak, keď je spo­kojný s tým ako vy­zerá a každý si to tiež všimne. A out­fit do­káže do­po­môcť k tomu, aby si sa cí­tila prí­ťaž­livá a ne­pre­hliad­nu­teľná. Buď svoj vlastný vzor!

Nájdi si svoj je­di­nečný kú­sok

7a56ad915e6f4443f149bf144c80c86c

Zdroj: www.pin­te­rest.com

Každá módna ikona má je­den kú­sok, ktorý je pre ňu špe­ci­fický. Môže to byť jed­no­du­chá re­tiazka od babky alebo veľký ka­bát. Tento kú­sok sa pre teba stane na­toľko osobný, že bez neho to už ne­bude ono.

Všimni si, čo sa ti v skrini opa­kuje

5f5c5f018e7de8f7d1b988118941c763

Zdroj: www.pin­te­rest.com

Ak máš v skrini šesť bie­lych blú­zok a päť čier­nych sukní tak to zna­mená, že po tomto kúsku vždy siah­neš lebo sa v ňom cí­tiš prí­jemne a do­dáva ti se­ba­ve­do­mie. Preto opa­kuj tieto ná­kupy, expe­ri­men­tuj s po­dob­nými kús­kami. Za­mie­ňaj vzory, dĺžku, tvar, možno farbu. Ne­boj sa, že bu­deš nudná, pre­tože tie ru­žové mini šaty si ob­le­čieš aj tak len dva­krát a na­ko­niec siah­neš po tvo­jej ob­ľú­be­nej kla­sike.

Iden­ti­fi­kuj ne­oby­čajné kúsky v tvo­jom šat­níku

DSC_02191-550x364

Zdroj: www.the­nes­ter.com

Máš v šat­níku pár kús­kov, ktoré sa k tebe vô­bec štý­lovo ne­ho­dia, ale predsa ťa zau­jali a kú­pila si si ich? Tak toto je presne ten smer, kto­rým sa vy­dať keď po­tre­bu­ješ trošku expe­ri­mentu. Máš krásnu ele­gantnú sukňu v zá­plave riflí a tri­čiek? Možno toto je tá zmena, ktorú treba skú­siť!

Zvý­raz­ňuj svoje pred­nosti

9208551-happy-woman-dance-in-forest-Stock-Photo-woman-freedom-nature

Zdroj: www.123rf.com

Do­stá­vaš často kom­pli­menty na tvoje pekné nohy alebo driek? Ne­snaž sa si­lou mo­cou na­sle­do­vať trendy, ale ku­puj kúsky, ktoré pod­čiar­kujú práve tvoje pred­nosti.

Spoz­naj samu seba

happy-woman-with-beautiful-smile-253486

Zdroj: www.nan­da­bez­zera.som

Krása vy­chá­dza z vnútra, preto po­čú­vaj samu seba a svoj in­štinkt. Nos to v čom sa cí­tiš po­hodlne ty a nie to čo sa páči iným. Pre­tože je veľmi po­pu­lárne no­siť tig­rový ka­bár ne­mu­síš ho mať aj ty, lebo keď to ne­vieš pre­dať bu­deš vy­ze­rať ko­micky. Na dru­hej strane na­prí­klad krátka ko­žená bunda z teba môže spra­viť divu!

 

Zdroj: https://www.who­what­wear.co.uk/

Zdroj ti­tul­nej fotky: www.hel­lo­gigg­les.com

Komentáre