„Keď som mal 5 ro­kov, ma­mička mi po­ve­dala, že kľú­čom ži­vota je šťas­tie. Keď som pri­šiel do školy, uči­teľka sa ma spý­tala, čím chcem byť, keď vy­ras­tiem. Po­ve­dal som „šťastný“. Po­ve­dala mi, že som ne­ro­zu­mel otázke. Ja som po­ve­dal, že ona ne­ro­zu­mie ži­votu.“

„Veď vieš, my všetci chceme zme­niť svet. Keď ale ho­vo­ríš o de­štruk­cii, ne­vieš, že so mnou ne­mô­žeš po­čí­tať.“

„Od­tr­hol som kve­tinu a ona mi zvädla. Chy­til som mo­týľa, zo­mrel mi v dlani. Až po­tom som po­cho­pil, že krásy sa treba do­tý­kať srd­com.“

„Ak hľa­dáš pravdu, ne­dí­vaj sa ďa­lej než k svojmu srdcu.“

„Všetko, čo po­tre­bu­ješ, je láska.“

„Nie­kedy ply­nie ži­vot ako krásna me­ló­dia, nie­kedy ako ťažký boj, ale ni­kdy ne­za­bú­daj, že je len je­den a je tvoj!“
„Je­diný pros­trie­dok, ako ži­vot zniesť – po­va­žo­vať ho za krásny.“
„Každé ráno sa zo­buď s úsme­vom, cíť svoj dych na tvári a lásku v očiach.“

Komentáre