Ces­to­va­nie je v po­sled­nom čase veľ­kým fe­no­mé­nom a každý by dnes naj­rad­šej ces­to­val. To, či je ces­to­va­nie aj pre teba to pravé zis­tíš len tak, že sa zba­líš a vy­be­rieš sa ces­to­vať. Čím skôr, tým lep­šie.

 Na ces­tách do­spe­ješ

Áno, ti­tul už možno máš alebo nie si ďa­leko od jeho zís­ka­nia. No si na­ozaj pri­pra­vená na sku­točný ži­vot? Mys­lím, že práve to, že vy­ces­tu­ješ ti po­môže do­štu­do­vať vlastnú vy­sokú školu. Ocit­neš sa na no­vom mieste a za­čneš zís­ka­vať skú­se­nosti, ktoré ťa v škole ur­čite ne­učili.

pi­xa­bay.com

Zís­kaš veľa no­vých zá­žit­kov

Za­ži­ješ toho ne­sku­točne veľa. Všetko bude zrazu nové a zau­jí­mavé. Po ro­koch se­de­nia v la­vici a na pred­náš­kach sa to ur­čite hodí. 🙂 

Zdo­ko­na­líš sa v ja­zy­koch

Ti­tul je síce fajn. Aj to, že si z an­glič­tiny či ne­mčiny mala celú školu su­per známky. Ten po­cit, že si zrazu v cu­dzej kra­jine a ni­kto ti slo­ven­sky ne­ro­zu­mie, nie je vždy prí­jemný. Až vtedy za­čneš na­ozaj štu­do­vať ja­zyky. Každý deň a bez pre­stávky.

pi­xa­bay.com

Na­učíš sa kon­tro­lo­vať svoje fi­nan­cie

Ak máš večný prob­lém s pe­niazmi a vždy sa nie­kam roz­ko­tú­ľajú a ani ne­vieš ako, tak za­čni ces­to­vať. Po­čas ces­to­va­nia sa na­učíš ako si pe­niaze kon­tro­lo­vať, plá­no­vať svoje vý­davky alebo si na­sta­viť denný roz­po­čet. Tak­tiež si bu­deš ve­dieť ur­čiť pri­ority, pre­tože zrazu tie nové mega to­pánky ne­budú až také zau­jí­mavé ako spia­točná le­tenka do Pa­ríža za 30 eur. 🙂

Stret­neš veľa no­vých ľudí

Iná kul­túra, iný ži­vot, iné jedlá, jed­no­du­cho iný svet… Stre­tá­vať no­vých ľudí nie je ni­kdy na škodu. Pri­vo­niaš k inému zmýš­ľa­niu ako tomu slo­ven­skému a to sa nie­kedy hodí. 🙂

Za­bud­neš na kaž­do­dennú ru­tinu

Ces­to­va­nie je su­per psy­cho­hy­giena. Keď cí­tiš, že ťa už doma nič ne­baví a do­konca ti za­čí­najú va­diť ľu­dia v okolí, je na čase ísť ces­to­vať. Zís­kaš nový po­hľad na svoje prob­lémy, sta­rosti či obavy. Zís­kaš nad­hľad a bu­deš môcť „triezvo“ pre­mýš­ľať o svo­jej si­tu­ácii. 🙂

Na­učíš sa vá­žiť si to, čo máš  

Popri ces­to­vaní, hlavne do kra­jín, kde sú na tom ľu­dia ešte hor­šie ako v Európe, si člo­vek uve­domí aké má vlastne šťas­tie, že má všetko to, čo má.  Uve­do­míš si, ako veľa vecí vní­maš za sa­moz­rej­mosť a ako mnoho ľudí, kto­rých stret­neš niečo také nemá.

pe­xels.com

Bu­deš cool

Vďaka zá­žit­kom z ces­to­va­nia bu­deš mať čo roz­prá­vať ka­ma­rá­tom, ro­dine či ko­le­gom. Nič nie je zau­jí­ma­vej­šie ako člo­vek, ktorý má čo po­ve­dať a práve ty sa ním aj vďaka ces­to­va­niu mô­žeš stať. 🙂

pi­xa­bay.com

A ne­za­budni sa vrá­tiť do­mov 🙂 

Všetko, čo za­ži­ješ a uvi­díš je su­per, no doma je stále doma a Slo­ven­sko po­tre­buje mla­dých ľudí 🙂

Čo láka na ces­to­vaní teba? Daj ve­dieť do ko­men­tá­rov.


Ak sa ti pá­čil au­to­rov člá­nok, nav­štív aj jeho blog o Slo­ven­sku Nie je túra bez Štúra na www.hop­peyr.com

Komentáre