Te­le­vízne se­riály sú plné na­šich ob­ľú­be­ných pá­rov a ešte ob­ľú­be­nej­ších ci­tá­tov, ktoré nás ve­dia chy­tiť za srdce. Áno, vieme, že ich vzťahy a záp­letky sú pre­hnané, a v sku­toč­nom ži­vote to tak ne­býva, no keď si ten pár, kto­rému už toľko častí dr­žíme palce vy­zná city, všetky máme slzu na kra­jíčku. 

Nie­kedy nám síce dá­vajú ne­re­álne oča­ká­va­nia o sprá­vaní sa za­ľú­be­ného pria­teľa, no sní­vať je predsa do­vo­lené! Všetko je tak ro­man­tické a my si pra­jeme as­poň kú­sok do nášho ži­vota. Je jedno či ide o starší alebo nový se­riál, bez ohľadu na žá­ner či ge­ne­rá­ciu, na­sle­dú­júce se­riá­lové ci­táty ťa pri­nú­tia tú­žiť po láske.

O ran­dení

Pred štyrmi rokmi som bol len chla­pec za­ľú­bený do diev­čaťa, ktoré malo pria­teľa. A mu­sel som uro­biť tú naj­ťaž­šiu vec, akú som kedy spra­vil … ča­kať. Ne­chápte ma zle, flir­to­val som s ňou. Pam, pa­mä­táš si, ako dlho ti trvalo na­učiť ma šo­fé­ro­vať? (Pam od­po­vedá, že rok) Viem šo­fé­ro­vať od stred­nej. To bolo veľmi dlho je­diné, čo som mal. Chvíle s diev­ča­ťom, ktoré ma bralo ako ka­ma­ráta. A veľa ľudí mi ho­vo­rilo, že som blá­zon, ak ča­kám tak dlho na rande s diev­ča­ťom, s kto­rým pra­cu­jem. Ale ja som to ve­del, ča­kal som na svoju man­želku.“ – Jim Hal­pert, The Of­fice

Po­čas mo­jej práce pre štátnu vládu som za 11 ro­kov nav­ští­vil 46 miest. Žil som na de­di­nách, kde bolo len osem ľudí, v poľ­no­hos­po­dár­skych ko­mu­ni­tách i vy­so­koš­kol­ských mes­tách. Bol som vy­slaný do všet­kých kú­tov In­diany. A po­tom som pri­šiel sem a uve­do­mil si, že som sa tú­lal všade, a hľa­dal teba.“ – Ben Wy­att, Parks and rec­re­a­tion

th­ro­wback to the real ro­yal wed­ding #park­san­drec

A post sha­red by parks and rec (@ben.wy­att) on

O láske

Mi­lu­jem ťa takú, aká si. Mi­lu­jem, že si stále tá najk­raj­šia žena v miest­nosti, a že sa sme­ješ na plné hrdlo. Mi­lu­jem, že tan­cu­ješ smiešne, a nie sexy, čo ťa robí ešte viac prí­ťaž­li­vej­šou. Ale čo mi­lu­jem naj­viac je, že si stále tá istá žena, ktorá pred rokmi na rande na­slepo chcela jed­no­du­cho spie­vať. Nie si len moja veľká lo­ves­tory, si môj zlom. A náš mi­lostný prí­beh? Viem, že to te­raz takto ne­vy­zerá, ale sľu­bu­jem, že ešte len za­čína.“ – Jack Pe­ar­son, This is us

Ľu­dia ne­píšu so­nety o vzá­jom­nom sú­lade, ani ro­mány o spo­loč­ných ži­vot­ných cie­ľoch a pod­net­ných kon­ver­zá­ciách. Veľké lásky sú bláz­nivé!“ – Blair Wal­dorf, Gos­sip girl

😍😍😍 fol­low @gos­sip­girl___of­fi­cial for more

A post sha­red by Gos­sip Girl 🔵 (@gos­sip­girl___of­fi­cial) on

Mami, po­čú­vaj, ne­bol som síce s To­pan­gou 22 ro­kov, ale 16. Je to oveľa dl­h­šie, než väč­šina pá­rov. Keď sme sa na­ro­dili, po­ve­dala si, že ste nás brali na spo­ločné pre­chádzky v ko­čia­roch. Keď sme mali 2 roky stali sme sa naj­lep­šími pria­teľmi. Ve­del som o tom diev­čati všetko. Akú má ob­ľú­benú farbu alebo jedlo. Po­tom sme mali šesť a Eric si zo mňa uťa­ho­val, že mo­jím naj­lep­ším ka­ma­rá­tom je dievča. Keď sme mali 13 ro­kov, pri škol­skej skrinke ma po­boz­kala. Mys­lím tým, že mi dala môj prvý bozk. Na­učila ma tan­co­vať, stále roz­prá­vala o bláz­ni­vých ve­ciach a aj keď som ne­ro­zu­mel o čom, ve­del som, že je to dievča, na ktoré mys­lím každý ve­čer. A s ňou som sa cí­til šťastný. Akoby som mo­hol ro­biť všetko na svete, do­konca sa s te­bou aj takto roz­prá­vať. Takže, mys­lím si, že to je láska. Keď som lepší, pre­tože je tu. Ale te­raz už ne­bude, takže som skon­čil.“ – Cory Matt­hews, Boy me­ets world

Je to akoby to ne­bolo sku­točné, akoby môj ži­vot ne­bol sku­točný, ak v ňom nie si ty a nez­die­ľam ho s te­bou. A .. ne­viem, na čo som ča­kal a čoho som sa bál, ale už ne­ča­kám a ne­bo­jím sa. Som tu.“ – Luke Da­nes, Gil­more girls

O man­žels­tve

Keď som bola osa­melá, ne­šťastná a na­hne­vaná, mi­lo­val si ma. A keď som bola ška­redá by­tosť, ty si vi­del krásnu dušu. Ro­bíš svet lep­ším mies­tom, pre­tože v ňom vi­díš to dobré. Spra­vil si ma lep­šou že­nou, pre­tože si takú hľa­dal. Sľu­bu­ješ, že to bu­deš ro­biť každý deň až do konca nášho ži­vota?“ – Ali­son Di­Lau­ren­tis, Pre­tty little liars

Na­than, ho­vorí sa, že jedno slovo nás do­káže oslo­bo­diť od váhy a bo­lesti ži­vota. To slovo je láska a ja tomu ve­rím. Ne­zna­mená to, že to ne­bolo alebo ne­bude ťažké. Zna­mená to len, že som pri tebe na­šla po­koj a od­vahu. Ro­bíš ma sta­toč­nou a ja ťa bu­dem mi­lo­vať až do konca. To ti dnes sľu­bu­jem.“ – Ha­ley Ja­mes Scott (Bet­hany Joy Lenz), One Tree Hill

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre