O štu­dent­ských ča­soch sa ho­vorí ako o tých najk­raj­ších a naj­šťast­nej­ších v ži­vote. Každý si ich to­tiž spája s ve­čer­nými dis­ko­té­kami, po­pí­ja­ním na iz­bách in­ter­ná­tov a s mi­ni­mál­nym množ­stvom po­vin­ností. Však ži­vot vy­so­koš­kol­ského štu­denta je aj o hro­made úloh, pre­bde­ných no­ciach a ne­dos­tatku voľ­ného času.

Na­sle­du­júce hu­morné ob­rázky sú ka­ri­ka­tú­rou práve týchto „ťaž­kých“ štu­dent­ských ča­sov.

#1 ONA: Oh, po­zri ako mi vy­pa­dá­vajú vlasy zo stresu! 
     JA: …

#2 Oh, mám toľko veľa práce… 

Hand­ling res­pon­si­bi­li­ties like an adult.

A post sha­red by Cas­san­dra Ca­lin (@cas­san­dra­ca­lin) on

#3 *ta­lent je všade vô­kol vás*
     ONA: Waw, všetky tie pro­jekty sú úžasné. Ktorý je tvoj? 
     JA: Tam­ten… 

#4 Tak, čo? Ako uni­ver­zita? 

#5 Čo mám ro­biť so svo­jím ži­vo­tom? 

To­day was a pro­duc­tive day.

A post sha­red by Cas­san­dra Ca­lin (@cas­san­dra­ca­lin) on

#6

#7 Oooj, táto do­vo­lenka bola úžasná. Cí­tim sa tak čerstvo a od­dýc­hnuto. 
     *389 no­vých e-mai­lov*

This is what I get for not chec­king my email while I was on va­ca­tion…

A post sha­red by Cas­san­dra Ca­lin (@cas­san­dra­ca­lin) on

#8 Dnes bu­dem veľmi pro­duk­tívna… 

Oh well, I tried…

A post sha­red by Cas­san­dra Ca­lin (@cas­san­dra­ca­lin) on

Komentáre