„Re­špek­to­vať zna­mená po­cho­piť, že váš par­tner nie ste vy, nie je va­ším pre­dĺže­ním, nie je va­ším od­ra­zom, nie je hrač­kou, nie je va­šim do­má­cim mi­lá­či­kom ani va­šim pro­duk­tom. Vo vzťahu pl­nom re­špektu je va­šou úlo­hou po­ro­zu­mieť dru­hej osobe, jej in­di­vi­du­alite, a na­učiť sa pris­pô­so­biť vaše po­treby s jej/jeho po­tre­bami a zá­ro­veň jej/mu po­môcť s do­sia­hnu­tím toho, čo chce.“ pro­fe­sor a au­tor Pe­ter Gray, PhD.


Bu­do­va­nie vzťahu me­dzi dvomi ľuďmi by sa dalo po­rov­nať k sta­va­niu domu. A na to aby dom ustál silné búrky, vie­tor a vích­rice je po­trebné aby mal pevné a kva­litné zá­klady. Práve tý­mito zá­kladmi sú vo vzťahu láska a re­špekt.

zdroj: you­tube.com you­tube.com

Za­tiaľ, čo lásku a pre­javy nák­lon­nosti nie je tak ťažké roz­poz­nať, s re­špek­tom je to inak. Ten nám môže vďaka za­sle­pe­nosti nie­kedy unik­núť, a tak si ani ne­uve­do­míme, že náš par­tner sa správa ego­is­ticky. Po­kiaľ máš ne­jaké po­chyb­nosti, či ťa tvoj par­tner sku­točne re­špek­tuje, tu je se­dem bo­dov, ktoré ti ho uľah­čia.

 1. Nie je pa­no­vačný – po­kiaľ sa chce stre­tá­vať s tvo­jimi pria­teľmi – je to su­per. Ale ako náhle ťa ne­ne­chá ísť ni­kam samú, alebo ťa ne­us­tále kon­tro­luje sms a te­le­fo­nátmi, za­tiaľ čo ty si si vy­ra­zila s pria­teľ­kami, je to zna­kom toho, že ti ne­dô­ve­ruje a tým pá­dom ťa ne­reš­pek­tuje. To, že ťa ne­chá „dý­chať“ uka­zuje ako re­špek­tuje tvoju ne­zá­vis­losť a po­va­žuje ťa za do­sta­točne se­bes­tačnú osobu.
 2. Roz­umie vý­znamu slova nie – po­kiaľ ne­máš rada ur­čité veci, bude sa im sna­žiť vy­hnúť. A to na­prí­klad aj v po­steli. Ak mu po­vieš, že sa na niečo ne­cí­tiš mal by to po­cho­piť a sna­žiť sa ro­biť veci, ktoré máte radi obaja. Jed­no­du­cho na teba ne­bude tla­čiť.

  zdroj: thought­ca­ta­log.com thought­ca­ta­log.com
 3. Je k tebe úp­rimný – klam­stvo ešte ni­kdy ni­komu ne­po­mohlo. Tvoj par­tner by mal ve­dieť, že si do­sta­točne in­te­li­gentná a silná žena na to aby si zniesla aj zlé správy. Nemá prob­lém byť k tebe úp­rimný a všetko ti po­vie na ro­vinu, pre­tože sa vo va­šom vzťahu cíti dobre a bez­pečne.
 4. Po­čúva, čo mu ho­vo­ríš – je roz­diel „po­čú­vať“ a po­čú­vať. Kým máš po­cit, že mu ne­us­tále niečo ho­vo­ríš, ale odozva žiadna, po prí­pade si robí niečo iné a čaká kým do­roz­prá­vaš aby mo­hol spus­tiť svoju ver­ziu, je to zna­kom toho, že ne­reš­pek­tuje tvoje ná­zory. Na­opak, ak s te­bou do­káže sú­vislé ko­mu­ni­ko­vať a snaží sa dôjsť spo­ločne k ne­ja­kému zá­veru, je to zna­kom re­špektu.

  zdroj: pe­xels.com pe­xels.com
 5. Je na teba hrdý – na všetko čo si do­ká­zala. Pod­po­ruje ťa v škole, či v tvo­jej ka­ri­ére a chce aby si si pl­nila sny. Po­máha ti roz­ví­jať sa či už psy­chicky, emo­ci­onálne, ve­do­mostne alebo fy­zicky. Ak sa ti niečo po­darí, vždy ťa po­chváli, ba do­konca to vy­z­dvihne aj pred ka­ma­rátmi. Ak toto robí, je jasné, že mu zá­leží na tvo­jom osob­nom šťastí.
 6. Mô­žeš sa na neho spo­ľa­hnúť – ne­ne­chá ťa ča­kať, ne­ig­no­ruje tvoje správy a ne­ruší vaše spo­ločné plány. Po­kiaľ by toto ro­bil, ne­be­rie váš vzťah veľmi vážne. Chlap, ktorý ťa re­špek­tuje si váži každú chvíľu, ktorú s te­bou môže strá­viť. A ak by mu do toho ná­ho­dou niečo prišlo, roz­umne ti to vy­svetlí a bude sa sna­žiť vy­nah­ra­diť ti to.
 7. Vaše hádky sú fér – aj ten naj­do­ko­na­lejší pár sa háda. Bez toho by to ne­šlo. Ale tiež si mu­síš vší­mať to, ako sa pri da­nej hádke správa. Vy­ťa­huje veci z mi­nu­losti? Ho­vorí ti veci, ktoré ne­skôr ľu­tuje? Hádky sú po­trebné k tomu, aby váš vzťah rás­tol, takže to, že sa há­date nie je prob­lém. Prob­lé­mom by mo­hol byť spô­sob akým sa há­date. Ak si do­káže vy­po­čuť všetky tvoje ar­gu­menty a ne­jako roz­umne na nich re­a­go­vať, je to zna­me­ním ob­rov­ského re­špektu.

Láska a re­špekt sú ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou dl­ho­do­bého vzťahu. Preto ak máš po­cit, že v tom tvo­jom jedno z toho chýba, možno to nie je par­tner na celý ži­vot. Av­šak ne­za­budni, že vždy treba za­čať od seba.

zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity.com

Komentáre