Zlý deň. Deň, kedy ti nič ne­vy­chá­dza. Všetko sa kazí a nič nie je podľa tvo­jich pred­stáv. Pri­pa­dáš si úplne ne­možný a máš po­cit, že sa proti tebe všetci spikli. Ľu­tu­ješ, že si vô­bec vstal z po­stele. Cí­tiš sa ako naj­ne­šťast­nejší člo­vek na svete a je­diné, po čom tú­žiš, je byť ne­vi­di­teľný.

Tento deň ne­po­chybne za­žil každý z nás, nie­ktorí ho možno pre­ží­vajú práve te­raz. V ta­kýchto chví­ľach je dô­le­žité si pri­po­mí­nať všetky tie úžasné veci, za ktoré mô­žeš byť vďačný. A tých teda je! Mo­hol by si po­pí­sať pa­pier z oboch strán, a aj tak by ti zo­stalo ešte veľa vecí, čo si za­bu­dol spo­me­núť. Vecí, ktoré ro­bia tvoj ži­vot kraj­ším a vďaka nim si ho uží­vaš na­plno. Možno ne­máš práve to su­per auto z re­klamy, po kto­rom tú­žiš, ne­cho­díš na drahé do­vo­lenky do Du­baja a Ka­ri­biku a nie si slávna ce­leb­rita, ale na­priek tomu si šťastný člo­vek, pre­tože máš to dô­le­žité, to na čom v ži­vote sku­točne zá­leží.

Stále mi ne­ve­ríš? Tak čí­taj ďa­lej a pre­svedč sa sám.

1.máš do­mov
Na prvé po­ču­tie to môže znieť hlúpo a bu­deš krú­tiť hla­vou. Do­mov? Však každý predsa má do­mov. No nie je to tak. Mi­li­óny ľudí po ce­lom svete ne­poz­najú bez­pe­čie do­mova. Do­mov je miesto, kde si vy­rás­tol, miesto na ktoré sa mô­žeš vždy vrá­tiť. Nie na­darmo sa ho­vorí: Všade dobre, doma naj­lep­šie.

2. máš mi­lu­júcu ro­dinu
Ro­dina je tvo­jou opo­rou, sú to ľu­dia. na kto­rých sa mô­žeš spo­ľa­hnúť v kaž­dej si­tu­ácii. Aj keď bu­deš úplne na dne, sám a stra­tený, tvoja ro­dina je tu, pri­pra­vená ti ke­dy­koľ­vek po­dať po­mocnú ruku. Váž si to, že máš ro­di­čov a iných čle­nov ro­diny. Nie je han­bou ak raz za čas po­vieš mame a ocovi, že ich máš rád a že si vá­žiš ich prácu.

3. máš pria­te­ľov
Člo­vek je zoon po­li­ti­kon, tvor spo­lo­čen­ský. Bez os­tat­ných ľudí by sa nám žilo veľmi ťažko. Nad­vä­zo­va­nie no­vých zná­mostí, stre­tá­va­nie sa s ľuďmi a po­sil­ňo­va­nie pria­teľs­tiev sú sú­čas­ťou ži­vota kaž­dého z nás. Vždy sa snaž vy­hra­diť si čas pre pria­te­ľov. Aj keď možno stret­neš no­vých ľudí, ne­zna­mená to, že tí ,,starí už nie sú dô­le­žití. Ne­za­bú­daj na ľudí, ktorí ti po­mohli, keď si to naj­viac po­tre­bo­val. Práve oni sú tí, ktorí za to stoja.

unsp­lash.com

4. si zdravý
Zdra­vie je dar, ktorý je často pod­ce­ňo­vaný. Be­rieš ho za sa­moz­rej­mosť, a to aké je zdra­vie dô­le­žité si uve­do­míš až v čase cho­roby. Takto by to roz­hodne byť ne­malo. Tvoje telo je chrám, sprá­vaj sa k nemu zod­po­vedne a ne­pod­ce­ňuj žiadne cho­roby. Špor­tuj a hýb sa ako sa len dá.

5. máš pe­niaze
Nie si mi­li­onár, ale máš si začo kú­piť jedlo na obed, nové ob­le­če­nie a sem tam aj ne­jaký ten drink. Pre teba je to sa­moz­rej­mosť, no ľu­dia v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách ro­bia na ta­kýto lu­xus aj nie­koľko týž­dňov. Buď vďačný za každý cent a za­čni si spo­riť na niečo, po čom tú­žiš. Na­učíš sa lep­šie hos­po­dá­riť s pe­niazmi a viac si ich bu­deš vá­žiť.

6. cho­díš do školy / práce
Áno, aj tá ne­ná­vi­dená škola či ro­bota, do kto­rej cho­díš je niečo, za čo by si mal byť vďačný. Viem, že skoré ranné vstá­va­nie je mor a celý deň strá­vený v práci tiež ne­znie moc fajn, ale je veľa ľudí, ktorí prácu hľa­dajú a možno práve tá tvoja by pre nich bola prá­cou snov.

zdroj: Star­tup Stock Pho­tos pe­xels.com

7. máš v ži­vote veľa mož­ností
V dneš­nej dobe máš mož­nosti ro­biť ho­cičo, čo ťa baví. Páči sa ti ne­jaký cu­dzí ja­zyk? Mô­žeš sa ho na­učiť pro­stred­níc­tvom rých­lo­kurzu cez in­ter­net. Zau­jala ťa ne­jaká kniha? Mô­žeš si ju za­po­ži­čať v kniž­nici alebo stiah­nuť on­line. Chceš nav­ští­viť Me­xiko? Nech sa ti len páči, dnes už ne­pot­re­bu­ješ ma­je­tok na to, aby si ces­to­val po svete. V tejto dobe máš mož­nosti skú­šať stále nové a nové veci a roz­ví­jať sa v rôz­nych čin­nos­tiach a ob­las­tiach.

Tak čo, stále máš po­cit, že si sa na­ro­dil pod ne­šťast­nou hviez­dou? Dú­fam, že nie. Vždy, aj v tej naj­hor­šej chvíli, mô­žeš nájsť niečo dobré, niečo čo ti zlepší ná­ladu a zmení tvoj deň k lep­šiemu. Snaž sa hľa­dať čo naj­viac ta­kých vecí a ver, že bu­deš v ži­vote šťast­nejší. Váž si aj ma­lič­kosti, pre­tože to, čo je pre teba ma­lič­kosť, môže byť pre nie­koho všet­kým na svete.

Komentáre