Každý z nás má na tomto svete iné posla­nie a kaž­dého z nás baví niečo iné. Ak je pre teba ces­to­va­nie naj­väč­šou záľu­bou a tvo­jím život­ným štý­lom záro­veň, tým tvo­jím posla­ním je možno pre­ces­to­vať celý svet. Týchto sedem zna­mení ti to môže potvr­diť.

#1: Si spo­lo­čen­ská

Zna­me­ním, že si rodená ces­to­va­teľka je aj to, že ti nerobí prob­lém spria­te­liť sa s ľuďmi, a to kde­koľ­vek na svete. Všade sa cítiš ako doma, no čo je rov­nako dôle­žité — cítiš sa dobre aj osa­mote. Ces­to­va­nie pri­náša aj mnoho chvíľ, kedy budeš odká­zaná len sama na seba, no tebe to prob­lém nerobí.

#2: Plá­no­va­nie je tvo­jou sil­nou strán­kou

Spon­tánny trip nie­kedy padne vhod, no ces­to­va­nie je z veľ­kej časti aj o doko­na­lom plá­no­vaní. Praví ces­to­va­te­lia strá­via hodiny plá­no­va­ním svo­jich ciest a číta­ním rôz­nych recen­zií a odpo­rú­čaní, takže im naozaj nikdy nič neujde a zo svo­jich ciest vyťa­žia vždy maxi­mum.

#3: Naj­rad­šej by si išla úplne všade

Nie­ktorí ľudia majú zoznam miest, ktoré by chceli nav­ští­viť, no ten tvoj je neko­nečný. Naj­rad­šej by si nav­ští­vila každý kúsok sveta a žiad­nej ceste nikdy nepo­vieš nie.

4yl5f2wxr6

napoleonfour.com

#4: Zeme­pis a geo­gra­fiu si mala vždy naj­rad­šej

Ces­to­va­nie a rôz­no­ro­dosť sveta ťa fas­ci­no­vali už odma­lička. Zeme­pis a geo­gra­fia boli vždy tvo­jimi najob­ľú­be­nej­šími pred­metmi a už ako dieťa si sní­vala o tom, že raz všetky kra­jiny, o kto­rých sa učíš, pre­ces­tu­ješ.

#5: Upred­nost­ňu­ješ zážitky pred mate­riál­nymi vecami

Vieš, že radosť z vecí je len krát­ko­dobá, zatiaľ čo zážitky z ces­to­va­nia ti zostanú po celý život. Peniaze, ktoré zaro­bíš preto míňaš na náv­števu nových miest, alebo si ich šet­ríš na spl­ne­nie svo­jich naj­väč­ších ces­to­va­teľ­ských snov.

#6: Tvoj záži­tok sa začína samot­nou ces­tou

Nie­ktorí ľudia majú obavy z dlhých ciest autom, vla­kom či lie­tad­lom, no tebe robia vyslo­vene radosť. Svoje zážitky začí­naš zbie­rať už na letisku či na vla­ko­vej sta­nici.

#7: Si pozi­tívny člo­vek

Ak ťa ľudia vo vše­obec­nosti pova­žujú za bez­sta­rost­nú a s kaž­dým prob­lé­mom si pora­díš s úsme­vom, pokojne o sebe môžeš tvr­diť, že si pozi­tívna. Ces­to­va­nie pri­náša aj mnoho neča­ka­ných a kom­pli­ko­va­ných situ­ácií, ty ich však so svo­jou pova­hou hravo zvlád­neš.

Zdroj: lifeadvancer.com

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.