Roz­chod na­ozaj bolí. Ne­zá­leží na tom, či vzťah ukon­číš ty alebo par­tner zlomí srdce tebe. Na tieto bo­les­tivé chvíle do­ká­žeš spo­mí­nať aj dni, me­siace či do­konca roky. Ne­mu­síš sa však za to han­biť. Do­ka­zu­ješ tým len, že ne­máš srdce z ka­meňa. Roz­chody bý­vajú pre kaž­dého z nás veľmi ná­ročné a do­konca exis­tuje aj vy­svet­le­nie na to, prečo je to tak. Psy­cho­lo­gička Wy­att Fis­che­rová tvrdí, že pár, ktorý si pre­chá­dza roz­cho­dom do­kážu tr­pieť ešte pol roka vďaka symp­tó­mom, ktoré sú vy­sie­lané do ich mozgu.

Je preto nor­málne, ak ti chýba tvoj ex. Na roz­chod si zvy­káš len veľmi ťažko a po­stu­pom času. Po roz­chode je teda cel­kom bežné, ak stra­tíš týchto 7 vecí:

Ro­dinu a pria­te­ľov tvojho ex

Ak ste mali spolu na­ozaj vážny vzťah, ur­čite ťa pred­sta­vil svo­jej ro­dine a pria­te­ľom, pre­tože im chcel uká­zať, že si pre neho ne­smierne dô­le­žitá. Je nor­málne, ak si si ich ob­ľú­bila a te­raz ti ne­nor­málne chý­bajú. Viem, že udr­žia­va­nie kon­taktu s jeho ro­di­nou je po roz­chode ne­smierne ná­ročné, no skús sa as­poň stre­tá­vať s jeho pria­teľmi. Ak ťa to­tiž majú na­ozaj radi, ne­bude im to pre­ká­žať.

zdroj: unsp­lash.com

Pekné chvíle, ktoré ste spo­ločne trá­vili

Ne­pres­tá­vaš na neho mys­lieť a z mysle ti ne­schá­dzajú ani spo­mienky na všetko, čo ste spolu za­žili. Do­konca ani v bež­nom ži­vote sa ne­do­ká­žeš akosi zba­viť po­citu, že ti chýba. Ideš len na ná­kup do po­tra­vín a uvi­díš jeho mi­lo­vanú čo­ko­ládu, či za­ču­ješ jeho ob­ľú­benú pie­seň v rá­diu… V ta­kýchto chví­ľach na neho ne­pres­tá­vaš mys­lieť a do očí sa ti na­hrnú slzy. Ver mi však, že ča­som sa z toho do­sta­neš, pre­tože čas je naj­lep­ším lie­kom.

To, že ste boli ne­us­tále v kon­takte

Mala si nie­koho, s kým si mohla vo­lať každý deň aj nie­koľko ho­dín vkuse. Te­raz máš po­cit, že te­le­fón ti je úplne na nič, pre­tože nie je ni­kto, kto by o teba mal zá­u­jem. Ne­boj sa, ča­som si na to ur­čite zvyk­neš. Ne­spadni do ta­kého bodu, že za­čneš svojmu ex vy­pi­so­vať! Ne­tú­žiš predsa po tom, aby si sa ma­xi­málne po­ní­žila. Po­kús sa rad­šej vy­tvo­riť me­dzi vami prie­pasť a svoje city ne­po­čú­vaj. Som si istá, že to takto bude oveľa lep­šie a po čase si na neho ani ne­spo­me­nieš.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­us­tály sex

Ur­čite ti chýba pra­vi­delné mi­lo­va­nie, pre­tože te­raz ne­máš ni­koho, s kým by si strá­vila spo­ločnú noc. Ve­dela si to­tiž, že ak za­tú­žiš po sexe, okam­žite ho do­sta­neš. Po roz­chode ho ale toľko ne­máš, ne­ho­vo­riac o tom, že bol per­fekt­ným skon­če­ním ná­roč­ného dňa.

Člo­veka, s kto­rým si trá­vila voľné chvíľky

Po roz­chode sa cí­tiš, akoby si  mala času na roz­dá­va­nie. Ne­máš s kým trá­viť sych­ravé je­senné po­obe­dia, či voľný ví­kend. Vďaka tomu však mô­žeš trá­viť viac času so svo­jou ro­di­nou či pria­teľmi. Rob veci, ktoré si vždy chcela vy­skú­šať, no ni­kdy na ne ne­bol čas, pre­tože si bola vždy so svo­jím pria­te­ľom. Aj keď je to na­ozaj oslo­bo­dzu­júci po­cit, ob­čas za­tú­žiš po čase, ktorý si trá­vila so svo­jím bý­va­lým.

Pria­teľ­stvo me­dzi vami

Vo vzťahu sa me­dzi dvoma mi­lu­jú­cimi oso­bami vy­vi­nie silné puto, ktoré pre­ras­tie do cel­kom zvlášt­neho pria­teľ­stva. Po roz­chode tak strá­caš akúsi svoju spriaz­nenú dušu, naj­lep­šieho ka­ma­ráta, ktorý ti v tých naj­ťaž­ších chví­ľach do­ká­zal po­môcť. Môj ex bol zá­ro­veň aj mo­jím naj­lep­ším pria­te­ľom, zdie­ľala som s ním na­ozaj všetky svoje myš­lienky a po­city. Toto mi aj po toľ­kých ro­koch na­ozaj chýba.

zdroj: unsp­lash.com

On sa­motný

Naj­viac ti chýba par­tner, s kto­rým si sa roz­išla. Tú­žiš ho ob­jať okolo krku, po­boz­kať alebo ho dr­žať za ruku. Chcela by si opäť cí­tiť vôňu jeho par­fumu a lás­ky­plnú ná­ruč. Na­ne­šťas­tie to však už nie je možné. Ob­čas to­tiž platí, že čím viac sa sna­žíme o zá­chranu vzťahu, tým je to oveľa hor­šie. Expertka na vzťahy Su­san Win­te­rová tvrdí, že po roz­chode je pre teba oveľa ťaž­šie do­stať sa von z akejsi emo­ci­onál­nej práz­dnoty, do kto­rej si spadla. Preto je nor­málne, ak ti tvoj bý­valý chýba a ne­us­tále na neho mys­líš. Po­zi­tí­vom roz­chodu je ale to, že si zís­kala od­po­vede na všetky otázky ne­zod­po­ve­dané otázky ohľa­dom vzťahu. Po čase si však na to, že si sama zvyk­neš a možno spoz­náš nie­koho oveľa lep­šieho. To ti sľu­bu­jem.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre