O mu­žoch sa ho­vorí, že ak raz pod­vá­dzajú svoje ženy, tak ich pod­vá­dzajú už stále. U nie­kto­rých to platí a u nie­kto­rých nie. Exis­tuje veľa dô­vo­dov, pre ktoré muži pod­vá­dzajú ženy. Jedna vec je však istá – pod­vá­dza­nie ničí vzťahy každý deň bez ná­roku na to, že by sa dalo všetko na­pra­viť.

Prečo to ale muži ro­bia, keď vi­dia a hlavne ve­dia, aké to má ná­sledky? 

Pri­ná­šam ti veci, ktoré si (možno) o ne­vere a pod­vá­dzaní ne­ve­dela:

Exis­tuje veľa dru­hov lásky – to platí najmä u mu­žov. Nie­ktorí chcú mať všetko roz­de­lené. Sex s jed­nou že­nou a ro­man­tika s dru­hou. To zna­mená, že muž môže cí­tiť ro­man­tickú lásku k žene, ale pri dru­hej žene to môže byť iba vá­šeň a túžba po sexe.

Fa­nú­ši­ko­via „rock and roll“ pod­vá­dzajú čas­tej­šie – nejde o to zo­vše­obec­ňo­vať, no podľa pries­kumu až 41 % fa­nú­ši­kov, ktorí po­čú­vali roc­kovú hudbu pod­vá­dzali svo­jich par­tne­rov.

Keď pod­vá­dza žena, prav­de­po­dobne aj ukončí vzťah – ste­re­otyp o tom, že pod­vá­dzajú muži už dávno nie je úplne prav­divý. V dneš­nom svete pod­vá­dzajú aj ženy a pries­kum uká­zal, že 57 % žien, ktoré pod­vá­dzali svo­jich pria­te­ľov na­ko­niec vzťah aj ukon­čili.

Fi­nally Fri­day! @jo­seph­kel @ja­y­ecar­rero

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Ne­ver­níci, ktorí pod­vá­dzajú, ne­mu­sia byť ne­vy­hnutne ne­šťastní vo svo­jom vzťahu – ľu­dia, ktorí pod­vá­dzajú, nie sú vždy len ne­šťastní. Do­konca viac z nich je šťastne vo vzťahu alebo man­žels­tve, dô­vody na pod­vá­dza­nie sú rôzne. Zve­da­vosť, túžba za­žiť niečo nové, ad­re­na­lín, ru­tina v kaž­do­den­nom ži­vote alebo túžba po nie­čom inom.

Ľu­dia ča­sto­krát pod­vá­dzajú s nie­kým, koho po­znajú – uka­zuje na to pries­kum, ktorý do­ka­zuje, že až 85 % ľudí pod­vá­dza svo­jich par­tne­rov s nie­kým, koho už po­znajú. S nie­kým, s kým pra­cujú alebo sú pria­te­lia už viac ro­kov.

Exis­tuje veľa de­fi­ní­cií ne­very – exis­tuje veľa úrovní pod­vá­dza­nia. Cez to in­ter­ne­tové, boz­ká­va­cie až po sex. Ča­sto­krát je však pí­somné pod­vá­dza­nie cez in­ter­net hor­šie, ako to fy­zické.

Zo žien pod­vá­dzajú naj­čas­tej­šie blon­díny –  in­ter­ne­tový pries­kum na stánke Che­a­ter­Ville.com po­u­ká­zal na to, že až 42 % ne­ver­ných žien malo blond vlasy, 23 % zo žien malo ry­šavé vlasy, 20 % žien boli bru­nety  a iba 11 % žien malo čierne vlasy.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre