Po­vieš nie. Si prí­liš milá na to, aby od teba nie­kto oča­ká­val, že po­vieš „nie“. Mys­lia si, že na všetko pri­kýv­neš, že všetko od­pus­tíš a ne­máš prob­lém na­ozaj s ni­čím. Av­šak ty vieš, kedy ne­treba na všetko od­po­ve­dať áno.

Nie­kedy pre­kro­číš svoje hra­nice. Ľu­dia od teba oča­ká­vajú, že si po­slušné dievča, ktoré sa riadi is­tými zá­sa­dami. Mys­lia si, že si prí­liš slušná, no často ich prek­va­píš, keď vy­mys­líš vec, ktorú by na teba ni­kto ne­po­ve­dal.

Dá­vaš seba na prvé miesto. Ak ne­máš na tvári úsmev od ucha k uchu, ak ne­dá­vaš stále kom­pli­menty a ne­sme­ješ sa na všet­kom, čo ten druhý po­vie, niečo je s te­bou zle.

Máš zlý deň. Každý ho raz za čas máme. Je to v po­riadku, ak sa ne­cí­tiš dobre, ak máš zvláštne dni, ak máš dô­vod byť sama. Ver mi, aj o tom je ži­vot.

wall­pa­per­swide.com

Ne­máš prob­lém vy­čle­niť zo svojho ži­vota člo­veka, ktorý sa  k tebe ne­správa dobre. Boli časy, kedy si ne­mala prob­lém ne­us­tále od­púš­ťať ľu­ďom, ktorí si to ne­za­slú­žili. No po­u­čila si sa, do­spela si a vy­be­ráš si ľudí, ktorí si pus­tíš do svojho ži­vota. Sprá­vaš sa k ľu­ďom tak, ako sa oni sprá­vajú k tebe. Si milá, no vieš, kedy sa sprá­vať s úc­tou a re­špek­tom a kedy je sprá­va­nie ľudí k tebe cez čiaru.

Si úspešná. Bo­hu­žiaľ, veľa ľudí si myslí, že milí ľu­dia nie sú am­bi­ci­ózni a sú veľmi po­hodlní. Av­šak ty máš svoje sny a plány, ktoré si chceš spl­niť a tak tým ľudí vždy prek­va­píš.

Po­tre­bu­ješ po­môcť. Ty? Veď ty si tá, ktorá po­máha dru­hým, ktorá nemá prob­lém zdvi­hnúť o tre­tej ráno te­le­fón a ísť si vy­po­čuť ná­reky svo­jej ka­mošky. Ve­ľa­krát ti po­vie nie­kto, že si úžasná bút­ľavá vŕba, aj keď ťa moc ne­pozná. Av­šak, keď ty po­žia­daš nie­koho o po­moc, alebo po­vieš, že si smutná a je toho na teba veľa, každý sa za­ču­duje. Ty?

Komentáre