Ak máš za par­tnera člo­veka, ktorá trpí často dep­re­siou, je nutné po­znať ho ako osob­nosť, s kto­rou to ne­bude vždy jed­no­du­ché. Toto sú veci, ktoré mu­síš ve­dieť pred­tým, ako za­čneš cho­diť s člo­ve­kom, ktorý trpí dep­re­siou. 

1, Dep­re­siu si ne­vy­be­ráš. Tvoj par­tner si dep­re­siu ne­vyb­ral. Ak ju re­álne má a nie je to len akýsi smú­tok a ľu­to­va­nie sa, re­álne sa za­mysli nad tým, že je to cho­roba, ktorá sa musí lie­čiť, aj keď sa ne­musí vy­lie­čiť ni­kdy. Dep­re­siu si ne­vy­be­ráš a ta­kisto sa môže pri­ho­diť. Buď pre svojho par­tnera opo­rou.

2, Vety ako „bude ti lep­šie“, „to zvlád­neš“, „mu­síš sa po­su­núť ďa­lej“, sú fakt zby­točné. Možno tebe to po­máha, no jemu ur­čite nie. Jemu tie slová prídu ab­so­lútne zby­točné, ne­chápe ich, a roz­hodne mu ani ne­po­má­hajú.

3, Nie je to o tebe. Jeho dep­re­sia nie je o tebe a ne­mu­síš sa ab­so­lútne za to ob­vi­ňo­vať, ak si mys­líš, že mu ne­do­ká­žeš po­môcť. Jeho dep­re­sia pra­mení z jeho osob­nosti, preto sa mu snaž po­môcť, a nie mu vy­čí­tať, že za to ne­mô­žeš.

zdroj: unsp­lash.com

4, Mu­síš po­cho­piť jeho „osobný pries­tor“. Člo­vek s dep­re­siou je väč­ši­nou in­tro­vertný typ, ktorý musí mať svoj osobný pries­tor. Ne­chaj mu čas len pre seba, ktorý sku­točne po­tre­buje, pre­tože ak nie je osa­mote, môže by ner­vózny a veľmi to môže ovplyv­niť váš vzťah.

5, Ne­po­rov­ná­vaj svoje skú­se­nosti s tými jeho. Obi­dvaja ste v ži­vote za­žili niečo iné a každý máte iné skú­se­nosti. Pre­staň sa po­rov­ná­vať, pre­tože to nie je vô­bec po­trebné. On má svoje skú­se­nosti a zá­žitky, ktoré sa ne­dajú po­rov­nať s tvo­jimi a na­opak.

6, Len po­čú­vaj. Možno ne­pot­re­buje ani tak rady, ako len vy­po­čuť a ob­jať ho so slo­vami:“Som tu vždy pre teba“.

7, Po­vzbuď ho v jeho ak­ti­vi­tách. Ak má ne­jaké zá­ľuby, mo­ti­vuj ho a pod­po­ruj ho v tom, čo ho baví. Ne­ho­vor mu, že niečo nemá zmy­sel. Toto je presne to, čo po­tre­buje. Za­ží­vať niečo a ne­mys­lieť na to zlé. Jeho ak­ti­vity sú práve to, čo ho drží ča­sto­krát pri ži­vote.

Komentáre