Cvi­če­nie v sko­rých ran­ných ho­di­nách je naj­lepší spô­sob, akým mô­žeš za­čať svoje deň. Nie­lenže ťa pre­be­rie, ale na­štar­tuje tvoj me­ta­bo­liz­mus a dodá ti ener­giu na celý deň. Roz­hodne by si po tom, čo vsta­neš mala obe­to­vať pár mi­nút týmto nie­koľ­kým cvi­kom:

Stre­čing

Ak nie si ty­pické ranné vtáča, tento cvik je pre teba ako stvo­rený. Vďaka nemu sa ti rozp­rúdi krv v ži­lách, uvoľ­nia sa ti bo­ľavé svaly a pris­peje k správ­nemu dr­ža­niu tela. Dodá ti ob­rov­ské množ­stvo ener­gie, vďaka kto­rej vy­dr­žíš fun­go­vať celý deň a ne­una­víš sa.

Joga

Joga je skve­lým tré­nin­gom, pri kto­rom ti svaly za­čnú pra­co­vať. Mô­žeš vy­skú­šať kla­sickú jogu, alebo aj Po­wer jogu či Hot jogu, ktorá ti po­môže na­štar­to­vať me­ta­bo­liz­mus. Vďaka nej vstú­piš na svoje pra­co­visko uvoľ­nená a zá­ro­veň plná ener­gie.

Ranná pre­chádzka

Čo môže byť kraj­šie ako pre­chádzka v parku, pri rieke alebo mori, spre­vá­dzaná pr­vými lúčmi vy­chá­dza­jú­ceho slnka? Na­vyše z nej ne­bu­deš až taká vy­čer­paná, ale dodá po­trebnú ener­giu tvojmu telu. Do­praj si ráno pre­chádzku, spr­chu a vý­živné ra­ňajky – ver mi, že do práce pôj­deš sviž­ným kro­kom a s úsme­vom od ucha k uchu.

Beh

Ak chceš vy­skú­šať niečo ná­roč­nej­šie, ranný beh je presne to pravé. Či už bu­deš chcieť klu­sať alebo šprin­to­vať, beh prak­ti­zo­vaný po tom, čo vsta­neš z po­stele ak­ti­vuje me­cha­niz­mus spa­ľo­va­nia tuku a opäť ti dodá veľa ener­gie. Roz­hodne je to úžasný spô­sob, ako za­čať svoj deň!

Bi­cyk­lo­va­nie

Ak siah­neš ráno po bi­cykli, za­bi­ješ nie­koľko múch jed­nou ra­nou. Nie­lenže sa po­hodlne do­pra­víš do práce, šet­ríš ži­votné pro­stre­die a plyn, ale zá­ro­veň máš dva­krát za deň na­ozaj vra­žedný tré­ning.

Tré­ning re­sis­tance

Tento tré­ning je naj­lepší spô­sob ako pri­nú­tiť telo, aby sa zba­vilo tu­ko­vých zá­sob. Pod­po­ruje spa­ľo­va­nie tu­kov, čo je oveľa efek­tív­nej­šie ako cvi­če­nie po­čas po­obe­dia. Možno to bude pre teba ná­ročné, no roz­hodne to stojí za to!

Cviky s vlast­nou vá­hou

Cvi­če­nie s vlast­nou vá­hou je skve­lým kom­pro­mi­som práve vtedy, ak sa ti nechce ísť do fitka, no chceš pre svoje telo as­poň niečo uro­biť. Za­čni na­prí­klad 75 drepmi, urob 100 bru­šá­kov alebo 50 kli­kov. Ak to bu­deš opa­ko­vať každé ráno, telo sa ti ur­čite po­ďa­kuje.

 

 

Zdroj: fit­day.com

Komentáre