Ob­čas sa kaž­dému z nás pri­hodí niečo, pri čom by sa naj­rad­šej pod zem pre­pa­dol! Trápne mo­menty sú sú­čas­ťou ži­vota, há­dam, kaž­dého z nás. No pre­ží­vať ich je omnoho ľah­šie, po­kiaľ máš pri sebe naj­lep­šiu ka­mošku, ktorá do­káže celú si­tu­áciu od­ľah­čiť a spo­ločne sa na nej za­smiať. Takže z toho ne­rob žiadnu drámu. Tu je 7 tráp­nych mo­men­tov, ktoré mu­síš za­žiť so svo­jou naj­lep­šou ka­moš­kou ešte pred tým, než bu­deš mať 25!

1. Nie­kde sa stra­títe

Vy­brali ste sa na vý­let na miesto, kde to ani jedna z vás ne­pozná a tak to aj do­padlo? Ne­vadí! Na­miesto toho, aby ste na­rie­kali, z toho môže vznik­núť veľké dob­ro­druž­stvo, na ktoré bu­dete ešte dlho spo­mí­nať.

2. Uká­žete sa v rov­na­kých out­fi­toch

Ste ka­ma­rátky už roky a tak ne­čudo, že máte po­dobný štýl. Na­ku­pu­jete v rov­na­kých ob­cho­doch a ob­čas sa stane, že si kú­pite úplne rov­naký kú­sok. Na tom by ne­bolo nič zlé, keby ste sa úpl­nou ná­ho­dou v je­den deň úplne ne­zla­dili. A to bez toho, aby ste sa na tom do­hodli.

3. Bu­dete mať fakt divnú kon­ver­zá­ciu

Keď sa cí­tiš zvláštne, tak ti pri­padá všetko trápne. Mô­žeš si byť istá, že vo svo­jich dvad­sia­tich ro­koch ur­čite po­ve­dieš ne­jednú kon­ver­zá­ciu, pri kto­rej sa bu­deš cí­tiť vše­li­jako, len nie po­hodlne. Tie z vás, ktoré to už za­žili ve­dia o čom ho­vo­rím.

4. Obi­dve si za­čnete spie­vať, keď pus­tia pes­ničku z vášho det­stva

Pred­stav si, ako se­díte nie­kde v ka­viarni, na dome, alebo idete spolu v aute, keď zrazu z rá­dia za­ču­jete hrať slávny hit Sha­kiry, po prí­pade niečo od Mar­tina Ma­deja. Ani sa ne­naz­dáš a za­čnú z teba spon­tánne liezť slová da­nej pes­ničky, rov­nako tak ako aj z tvo­jej ka­ma­rátky. Chvíľu sa za­cí­tite trápne, no po­tom vám to bude úplne jedno.

5. Kú­piš si niečo fakt ko­mické

Veď roz­ší­rené no­ha­vice sú opäť v móde! K tomu tie na­šité per­ličky, to sa predsa tiež nosí. Prídu ti do­ko­nalé až do mo­mentu, kedy v nich sto­jíš pred svo­jimi ka­ma­rátmi, ktorí sa na nich dobre za­bá­vajú. Ne­ho­vo­riac o tom, že po vstupe do Ikei sa ti páči každá jedná mini ne­vy­uži­teľná ve­cička, ktorú jed­no­du­cho mu­síš mať! Až kým ju doma ne­máš, po­ho­denú nie­kde v skrini a to­tálne ne­vy­užitú.

6.  Si stále tak tro­chu za­mi­lo­vaná do spo­lu­žiaka zo stred­nej

Obe si veľmi dobre pa­mä­táte mo­menty, kedy si na neho mala sla­bosť. Kedy si opi­so­vala aj tie naj­men­šie de­taily vášho oč­ného kon­taktu, či ne­skôr roz­ho­voru o škol­ských po­vin­nos­tiach. Kým ty si sa vtedy vi­dela ako matka jeho detí, on možno ani len ne­tu­šil, aké je tvoje priez­visko. Prav­dou však ostáva, že do­te­raz má špe­ciálne miesto v tvo­jom sr­diečku.

Black and white couple 👌 @an­dreea.mi­ro­nescu #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

7. Na­kú­pite si až prí­liš veľa jedla

Keď si hladná, všetko vy­zerá ne­sku­točne lá­kavo. A keď sú hladné krky dva, všetko sa ná­sobí! Roz­hodli ste sa uro­biť si py­ža­movú párty a na­kú­pili si všetko jedlo od vý­myslu sveta, ktoré však ani jedna z vás ne­do­ká­zala zjesť. Alebo na­opak, zjete ho úplne celé a po­tom sa obi­dve cí­tite trápne a trošku pre­vi­nilo.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre