Mo­derná žena už dávno nie je len žieňa v do­mác­nosti. Ná­roky sa zvy­šujú. Popri pev­nom po­sta­vení v roli matky, sa od ženy vy­ža­duje aj prie­boj­nosť v biz­nise. Po­ve­dzme si pravdu. Už dávno muž ne­zas­táva svoju rolu ži­vi­teľa…

Ženy mu­sia popri pra­cov­nom te­le­fo­náte sle­do­vať, aby jej ne­pri­ho­relo jedlo na spo­ráku, ktoré musí sa­moz­rejme spĺňať nut­ričné hod­noty, keďže hi­tom všet­kých mu­žov už nie je tvrdá práca, ale ma­kačka vo fitku. Ne­vra­viac o tom, že na ten spo­rák by ne­do­vi­dela, po­kiaľ by „ľa­vou za­dnou“ ne­vy­me­nila žia­rovku, pri­čom pri kúpe sa­moz­rejme sle­do­vala úspor­nosť žia­rovky A+++.

Byť že­nou, šéf­kou, má svoje pra­vidlá. Spo­jiť sú­kro­mie s biz­ni­som si ale vy­ža­duje dis­cip­línu a se­bap­re­sa­de­nie. Si na to pri­pra­vená? Je na čase po­zrieť sa na to, kto šé­fuje svet! Po­zrime sa na pár kro­kov, ako k tomu do­spieť:

 

Rob vi­deo-sel­fie!

Znie to ako klišé, no po­kiaľ ne­zač­neš mi­lo­vať samu seba, spadne ti každé ďal­šie úsi­lie o pre­sa­de­nie sa ako dom­ček z ka­rát. Po­stav sa pred zrkadlo, prijmi sa takú aká si, mi­luj svoje ne­dos­tatky tak, ako mi­lu­ješ to, že si na svete. Si to predsa ty! Ap­ropo, ak ťa niečo na sebe prí­liš de­mo­ti­vuje, kto vraví, že žena Šéfka si ne­vie za­ro­biť na­prí­klad na plas­tiku nosa, ak ťa omrzí…?

Na­tá­čaj si sama so se­bou vi­deá, pred­stav si na­prí­klad, že sa chceš an­ga­žo­vať ako he­rečka vo filme, a mu­síš re­ži­sé­rovi o sebe po­slať vi­deo­vi­zitku, kde od­pre­zen­tu­ješ, prečo práve ty! Len tak naj­lep­šie spoz­náš samú seba a po­cho­píš, ako tvoje vy­stu­po­va­nie vní­majú os­tatní. Ur­čite to skús! Ak si ešte len vo fáze, že hľa­dáš samú seba, ne­vadí. No ne­po­ze­raj na so­kyňu, ne­po­rov­ná­vaj sa! Nájdi si vzor a ne­chaj sa viesť. Ne­boj sa ko­pí­ro­vať úspešné kroky, len si ich in­ter­pre­tuj svoj­sky a ori­gi­nálne. Ne­us­tále po­rov­ná­va­nie ťa môže za­sek­núť a de­mo­ti­vo­vať.

In­ves­tuj do seba

Zá­kla­dom sil­nej ženy je jej pre­stížna práca. Preto in­ves­tuj do kva­lit­ného ob­leku, ktorý ťa bude pre­zen­to­vať. Ne­vra­vím, že to bude ľahké, vra­vím, že to bude stáť za to! Bu­deš si mu­sieť odo­prieť zo­pár ká­vi­čiek s ka­moš­kami, aby si mohla viac in­ves­to­vať do kva­lit­ného biz­nis ob­le­če­nia. Ta­kéto ob­le­če­nie nie je len koz­me­tická ma­lič­kosť, v tomto out­fite sa bu­deš cí­tiť se­baisto a hú­žev­nato, či už v práci alebo na po­ho­vore. Ved­ľajší úči­nok je, že ak ťa ľu­dia uvi­dia kva­litne ob­le­čenú, au­to­ma­ticky si ťa spoja s „vyš­šou ka­te­gó­riou“, a to je predsa to, čo chceš! Zvoľ ale rad­šej ne­ut­rálne farby, v tomto prí­pade je me­nej viac. Aby ne­bol out­fit fádny, po­uži ne­jaký fa­rebný do­pl­nok, či zvoľ živ­šiu blúzku.pexels-photo-179909foto: pe­xels.com

Ma­kaj na sebe zvonku

Pred­stav si ví­ťazku sú­ťaže Bi­kini Fit­ness. Vzpria­mená se­ba­ve­domá krásna žena! Dr­ža­nie tela je zá­klad, ale s ochab­nu­tými svalmi správne dr­ža­nie tela ne­bude vy­ze­rať pri­ro­dzene. Viem, popri práci a po­vin­nos­tiach často ne­máš chuť ísť do fitka. Ale ty si su­per­žena! Roz­plá­nuj si týž­deň tak, aby si mohla ísť 3-4 krát do týždňa za­ma­kať do fitka. O účin­koch ta­kejto ma­kačky asi ne­mu­sím veľa pí­sať. Proste tam choď a ma­kaj! Ten po­cit po dob­rom tré­ningu ti všetko vy­svetlí. Po prí­chode z fitka vy­meň klo­básku za cot­tage che­ese. Amen.

Ma­kaj na sebe zvnútra

Aké je tvoje za­me­ra­nie v práci? V čom chceš byť dobrá, alebo na­opak, o akom od­bore po­tre­bu­ješ ve­dieť viac? Le­a­ders­hip, eko­ló­gia, fi­nan­cie, ob­chod…? Nech sa páči, vy­ber si knihu v da­nom od­bore a zdo­ko­na­luj sa! Ve­do­mosti, ktoré takto na­be­rieš, ti ni­kdy ni­kto ne­vezme. Cib­ríš tak svoju my­seľ, roz­ši­ru­ješ si od­bor­nosť a v kon­ver­zá­cii ťa už žiadna otázka k tejto téme ne­za­skočí. Viem, ve­čer ide ob­ľú­bená sé­ria Sexu v meste a ťažko sa na­miesto toho číta. Ale su­per­žena si po­radí, pri­vs­taň si ráno o ho­dinu skôr a čí­taj. Sama uvi­díš, ako to zmení tvoj deň.

Nie­kde uber, inde pri­daj

Mys­lím presne na to, čo zrejme ne­bu­deš rada čí­tať. Vy­meň pri­dlhú zá­bavu za spá­nok. Zváž, či ak máš byť o 8 ráno na schôdzke, po­bud­neš na párty do tre­tej rána. Z času na čas je to do­vo­lené, ale ty už nie si party dievča, bu­du­ješ zo seba su­per­ženu! 7 až 8-ho­di­nový spá­nok je ne­vy­hnutný na to, aby si zo­stala zdravá a fit. Tak­tiež, žena Šéfka si ne­chová doma ako do­máce zvie­ratko opicu po párty. Že sa sta­neš pre nie­kto­rých tvo­jich párty ka­mo­šov nudná? Vý­borne, vy­meň ich za lep­ších zná­mych! Uber z kvan­tity ka­ma­rá­tov, na­opak, nájdi tých pár správ­nych, ktorí ťa po­tiahnu hore.

Buď nad ve­cou

To, čo sa ne­na­chá­dza v pro­file ženy Šéfky je hys­te­ric­kosť, ne­pre­mys­le­nosť, vý­buš­nosť, utia­hnu­tosť. Na­štu­duj si zá­sady aser­tív­neho sprá­va­nia a snaž sa ich denno-denne za­pra­co­vá­vať do svo­jich čin­ností. Ne­pôjde to zo dňa na deň. No pri kaž­dom prob­léme sa, skôr ako vy­buch­neš, na­dýchni a pre­mysli si aser­tívnu od­po­veď.pexels-photo-110473foto: pe­xels.com

Na­stav svoje ciele

Na to, aby si toto všetko zvládla bu­deš po­tre­bo­vať plán. Na­plá­nuj si presne a do bodky každý krok, každý cieľ. Koľko ká­vi­čiek mu­síš obe­to­vať aby si si kú­pila kva­litný out­fit? Čo všetko ťa brzdí, aby si sa roz­ví­jala – fi­nan­cie, po­vin­nosti, ro­dina? Toto to­tiž nie sú pre­kážky, ktoré by ťa mali za­sta­viť. Roz­plá­nuj si celý týž­deň, ho­dinu po ho­dine. Ako bude vy­ze­rať tvoja nová denná ru­tina sme­ru­júca k ovlád­nu­tiu sveta?

 

co­ver foto: eli­te­daily.com

Komentáre