Po har­mo­nic­kom vzťahu túži každá jedna z nás. Ale ako ho do­cie­liť, keď ve­ľa­krát máme po­cit, že sa o to sna­žíme len my ženy? Možno je po­trebné len zo­pár zmien, aby sme do­siahli vy­sní­vaný vý­sle­dok.

1. Majte rady samé seba
To je asi naj­zá­klad­nej­šia a naj­dô­le­ži­tej­šia prí­sada kaž­dého har­mo­nic­kého vzťahu. Ako mô­žem mi­lo­vať svojho par­tnera, ak ne­do­ká­žem pri­jať samú seba? Vtedy ni­kdy har­mó­niu ne­náj­deme, pre­tože pre har­mó­niu je dô­le­žité, aby sme ne­bu­do­vali vzťah na ne­rov­nom po­vr­chu. Ak žena po­tre­buje chlapa, aby jej do­dá­val se­ba­ve­do­mie, že je pekná, múdra, že „áno láska, pri­ťa­hu­ješ ma, ne­boj sa“, vtedy po­tre­buje aby vy­pl­nil jej „me­dzery“, a na tom ni­kdy ne­môže vznik­núť niečo pl­no­hod­notné. Žena si musí byť ve­domá svo­jej hod­noty, aby chlapa ne­mu­sela po­tre­bo­vať, ale ho chcieť.

2.Pod­porte ho, aj keď máte iný ná­zor
Chlap­ské ego si na pod­pore na­ozaj za­kla­dajú. Po­tre­bujú mať pri sebe oporu, ktorá ich vždy po­drží, aj keď ve­dia, že ne­ko­nali správne. Stojte vždy na jeho strane, a keď ne­ko­nal správne, miesto kar­ha­nia skú­siť vety „na­bu­dúce to vy­mys­líme inak, na­bu­dúce to vy­jde, to ne­vadí, budú iné prí­le­ži­tosti.“ Aj keď vy vnútri viete, že sa roz­ho­dol zle, stojte pri ňom. Verte či nie, veľmi mu tým po­mô­žete. Na­do­budne po­cit, že ste tu vždy preňho a vy­bu­duje si vo vás dô­veru. A to po­silní vzťah.

3.Oce­ňujte ho
Kedy ste na­po­sledy svôjho dra­hého za niečo oce­nili a po­chvá­lili? Len tak, samé od seba, na­prí­klad, že je na­ozaj vy­trvalý, pre­tože v práci ťahá dva­nás­tky, silný, pre­tože vždy vám vy­ne­sie hore schodmi vy­sá­vač, vie dobre par­ko­vať, je pra­co­vitý, vší­mavý, pre­tože si vši­mol vašu novú farbu laku na nech­toch, sta­rost­livý, pre­tože sa zau­jíma o váš stav, keď vás zmôže cho­roba…

4.Buďte vďačné a hľa­dajte ma­lič­kosti
V dl­ho­do­bej­ších vzťa­hoch po­stupne pri­chá­dza aj de­fi­cit vďač­nosti, rov­nako ako oce­ne­nia. Za­čí­name brať za sa­moz­rej­mosť, že nás vy­z­dvi­hol, že uro­bil ve­čeru, že si pre nás vy­hra­dil viac času ako ob­vykle, že na­pl­nil práčku, že nám umyl chr­bát, že spra­vil ná­kup,… Ale ako­náhle si tieto ma­lič­kosti za­čneme znovu vší­mať a byť vďačné, chlap sa ne­bude cí­tiť „zby­točný“ a za­čne tieto veci ro­biť pra­vi­delne a hlavne s ra­dos­ťou, pre­tože bude ve­dieť, že vás tým po­teší.

5.Pre­staňte sa pý­tať „prečo…?“
Po­znáte to. Otázky typu „Prečo ma ľú­biš? Prečo na mňa tak po­ze­ráš? Prečo mi ne­pre­ja­vu­ješ city? Prečo už nie si taký ro­man­tický ako na za­čiatku vzťahu? Prečo…?“
Skúsme vy­ne­chať tieto vety a opý­tať sa rad­šej, ako bu­deme danú vec alebo prob­lém rie­šiť. To sa ale mu­síme najprv opý­tať samé seba, čo by sme si ako rie­še­nie pred­sta­vo­vali a čo by mal náš par­tner ro­biť.

6.Oča­ká­vajte- ale najprv od seba
Všetky sme také- oča­ká­vame od chlapa isté kva­lity,ktoré keď ne­spĺňa, sme po­dráž­dené a sna­žíme sa mu to ne­jak „vsu­ge­ro­vať“. Možno by sme sa ale mali opý­tať samé seba, či my tie oča­ká­va­nia spĺňame. Na­prí­klad, keď oča­ká­vate od svo­jej po­lo­vičky, aby vám čas­tej­šie skla­dal kom­pli­menty, skúste za­čať od seba a za­čnite ho viac chvá­liť. Ak pre vás príde ne­skôr (bola záp­cha, alebo sa jed­no­du­cho zdr­žal), skúste najb­ližší krát byť vy­chys­tané na čas. Láska ale nie je sú­ťaž, preto sa ne­snažte mu do­ka­zo­vať, že ste ši­kov­nej­šia alebo rých­lej­šia ako on.  Je to o tom, aby sme ne­oča­ká­vali niečo, čo samé ne­spĺňame. Na­vyše, ak chlap si všimne vašu snahu, ne­ve­rím, že to ne­ocení a sám si ne­uve­domí, kde robí chybu.

7.Ho­vorte „mi­lu­jem ťa“ a ho­vorte to často
Ne­bojte sa týchto slov. Ale ne­po­ve­dzte su­cho, me­cha­nicky,ľú­bim ťa. Nie. Hľa­dajte dô­vody na lásku. Hľa­dajte ma­lič­kosti, ktoré ho ro­bia tým kým je, do­konca majte rady aj jeho chyby. Mi­lu­jem ťa, pre­tože ma vždy vy­po­ču­ješ. Mi­lu­jem ťa, pre­tože ma vždy ro­zo­sme­ješ. Mám ťa rada, lebo vždy sa po­cho­píme inak a po­tom sa na tom sme­jeme. Ľú­bim ťa, pre­tože mô­žem byť pri tebe ako­koľ­vek bláz­nivá, aj tak sa mô­žem pre­ja­viť. Mi­lu­jem ťa, pre­tože si sám se­bou.

Komentáre