Naj­lep­šie na ráne je to, že je vždy veľmi mo­ti­vu­júce. Práve ráno máš novú prí­le­ži­tosť pri­blí­žiť sa k svojmu cieľu. Na udr­ža­nie mo­ti­vá­cie a chuti ro­biť svoj ži­vot ak­tív­nej­ším by si sa mala dr­žať týchto kro­kov:

VY­HĽA­DAJ SL­NEČNÉ LÚČE

Nie každé ráno je sl­nečné, ob­zvlášť te­raz na je­seň, ale ak je práve je­den z tých dní, ne­boj sa vy­jsť von a vy­hrie­vať sa. Sl­nečné lúče ti to­tiž po­má­hajú pri spa­ľo­vaní ka­ló­rií. Jedna štú­dia po­tvr­dila, že ľu­dia, ktorí strá­via viac času na ran­nom slnku majú nižší BMI in­dex. Prečo? Ranné lúče po­má­hajú re­gu­lo­vať tvoje tzv. vnú­torné ho­diny, ktoré pod­po­rujú lepší spá­nok (čo je ne­vy­hnutné pre chud­nu­tie).


DO­PRAJ SI BO­OTEA

Ra­ňajky sú dô­le­žité v pro­cese chud­nu­tia. Ak si do­pra­ješ veľkú dávku biel­ko­vín, po­môže ti to s chud­nu­tím ešte viac. Daj si ráno i ve­čer de­to­xi­kačný čaj Bo­otea, ktorý má na telo po­zi­tívne účinky. Na­štar­tuje tvoj me­ta­bo­liz­mus a za­ru­čene ti po­môže pri chud­nutí.

Čaj BO­OTEA kú­piš naj­vý­hod­nej­šie TU

1111foto: pin­te­rest

SPI DL­H­ŠIE

Toto ide ruka v ruke s pred­chá­dza­jú­cim bo­dom. Ľu­dia, ktorí spia dl­h­šie majú aj men­šiu chuť do jedla ako ľu­dia, ktorí šet­ria na spánku. Keď sme ne­vys­patí, zvy­šuje sa naša chuť aj na sladké a ne­zdravé jedlo. Preto sa snaž znova si pre­po­čí­tať koľko ho­dín spíš a pris­pô­sob si svoj re­žim tak, aby si spala as­poň 7-8 ho­dín.sleeping-girl-239679_w1000foto: So­fe­mi­nine.co.uk

ZÍS­KAJ VŠÍ­MAVÚ MY­SEĽ

Vší­ma­vosť je kľú­čová stra­té­gia, ktorá pri­chá­dza s chud­nu­tím. Ide v pod­state o sú­stre­de­nie sa a za­me­ra­nie svo­jej po­zor­nosti na jednu vec. Pri chud­nutí je teda dô­le­žité za­čať aj s týmto. Uve­do­miť si o čo sa sna­žíš a na­sme­ro­vať tým sme­rom aj svoju my­seľ. Preto si ráno do­praj zo­pár mi­nút, v ti­chosti sa sú­streď a na­sme­ruj svoje myš­lienky správ­nym sme­rom.

ZMEŇ SVOJU DO­PRAVU

Do­chá­dza­nie do práce alebo školy je v sú­čas­nosti už také jed­no­du­ché. Nie je to však najv­hod­nej­šie pre tvoj štíhly pás. Je do­ká­zané, že ľu­dia, ktorí po­u­ží­vajú ako do­pravný pros­trie­dok bi­cy­kel, mest­skú do­pravu alebo do­konca cho­dia pešo majú vyš­šie šance pri chud­nutí. Vy­skú­šaj to aj ty. Po­číta sa aj to,keď prej­deš tých pár met­rov k najb­liž­šej sta­nici metra alebo za­stávky.

ZA­CVIČ SI

Sa­moz­rejme, že cvi­če­nie v kto­rom­koľ­vek bode dňa je dobrá vec. Av­šak, ženy, ktoré si za­cvi­čia už ráno sú me­nej roztr­žité pri po­hľade na ne­zdravé jedlo. Štú­dia tiež do­ká­zala, že sú po­čas dňa pro­duk­tív­nej­šie a ne­zá­leží na tom, akú váhu majú.maxresdefaultfoto: you­tube

ZBAĽ SI SVOJE OB­ČERSTVE­NIE

Vy­hni sa po­obed­ňaj­šej náv­števe au­to­matu v práci. Ráno trvá iba chvíľu si pri­pra­viť do­sta­tok ob­čerstve­nia, po ktoré mô­žeš cez deň siah­nuť keď ťa pre­padne hlad.  Preto ne­pod­ce­ňuj svoj hlad a pri­prav si chutné zdravé ob­čerstve­nie, ktoré bu­deš mať pri sebe a vyh­neš sa tak ma­škr­te­niu, ktoré ťa až tak ne­za­sýti.

Každé ráno máš prí­le­ži­tosť za­čať od­znova, tak prečo ne­vyk­ro­čiť správ­nym sme­rom?

Komentáre