Vi­dela si bež­cov, ktorí be­hajú tak, že by išli asi aj za­rovno s au­tom? Tak títo bežci už od­ha­lili ta­jom­stvo be­ha­nia. Ak ešte len za­čí­naš be­hať, možno by bolo dobré na­hliad­nuť do zo­pár ich múd­rostí, ktoré sa pra­vi­del­ným be­ha­ním na­učili:

Dobrí bežci iba ne­be­hajú

Sku­toční bežci ve­dia, že na to, aby si bol dob­rým bež­com, len sa­motný beh ne­stačí. Ak chceš po­su­núť svoj vý­kon na vyš­šiu úro­veň, jed­no­du­cho bu­deš mu­sieť za­čať aj dví­hať činky, alebo za­ra­diť iný typ si­lo­vého tré­ningu. Dô­le­žitá je sa­moz­rejme aj roz­cvička a stre­čing po cvi­čení.

Po­krok chce čas

Ak len za­čí­naš be­hať, ne­ča­kaj, že za pár týž­dňov po­be­žíš ma­ra­tón. Pri plá­no­vaní svojho be­žec­kého po­kroku za­budni na dni a týždne, ale rá­taj s me­siacmi a rokmi. Ma­ra­tónci sú ľu­dia, ktorí v sku­toč­nosti tré­nujú pra­vi­delne rok a viac. Takže choď na to s po­ko­jom An­gli­čana a žiadne pre­teky – nie­lenže sa tak vyh­neš skla­ma­niu, ale aj mož­nému nech­ce­nému zra­ne­niu.

pe­xels.com

Správny krok je mý­tus

Áno, je veľa kni­žiek a prí­ru­čiek, kde sa opi­suje správny be­žecký krok. Ale väč­šina rých­lych bež­cov ho­vorí, že viac zá­leží na va­šom tele, ako na sa­mot­nom cho­didle. Ich trik je v tom, že ne­ro­bia veľké kroky, ale sna­žia sa doš­lap­núť tak, že ich noha bude za­rovno so zbyt­kom tela.

Te­nisky nie sú až také dô­le­žité

Tvoja ob­ľú­bená špor­tová značka vy­šla na trh s no­vým vy­ma­ka­ným mo­de­lom be­žec­kých te­ni­siek a sľu­buje maj­strov­ský vý­kon? Ak máš pe­niaze na­vyše a na­ozaj sa ti pá­čia, kúp si ich. Ale pre tvoj be­žecký vý­kon je dô­le­ži­tej­šie to, aby ti te­niska na­ozaj se­dela dobre na nohe a be­halo sa ti po­hodlne.

Aby si bola rých­lej­šia, be­haj po­mal­šie

Po­čkaj, čo? Ne­dáva to zmy­sel, ja viem…Ale len na prvý po­hľad. Pravda je taká, že be­hať rýchlo vieme všetci, prob­lé­mom je, len si tú rých­losť udr­žať. Preto svoj bežný tré­ning za­me­raj skôr na pes­to­va­nie vý­drže, čo do­siah­neš tak, že každý tré­ning bu­deš po­stupne zvy­šo­vať za­be­hnuté ki­lo­metre, na­miesto rých­losti. Ak by si sa každý tré­ning za­me­ria­vala na to, aby si trom­fla svoju rých­losť, do­siahla by si len to, že bu­deš pre­tré­no­vaná, una­vená a možno aj viac otrá­vená zo sa­mot­ného behu.

pe­xels.com

Uží­vaj si kra­jin­kový beh

Ak bu­deš na­bu­dúce be­hať, ne­boj sa vy­užiť aj iný te­rén ako cestu. Po­kojne z nej zbehni a pre­behni sa po tráve, alebo v lese. Ne­rovný a mäkký te­rén zlepší tvoju at­le­tickú kon­dí­ciu a svals­tvo sa ti aj rých­lej­šie zre­ge­ne­ruje. A bude to aj trošku väč­šia zá­bava, ako stále rov­naký beh po as­falte.

Zá­leží aj na de­tai­loch

Beh nie je o tom, že sa raz za čas pre­beh­neš po čerstvom vzdu­chu. Beh je sku­točný ži­votný štýl. Na to, aby si bola dob­rým bež­com mu­síš dbať aj na také veci ako do­sta­tok spánku, správnu stravu, hyd­ra­tá­ciu a áno, treba sa na­učiť aj ovlád­nuť svoju psy­chiku, na­učiť sa po­zi­tívne mys­lieť a ne­vzdá­vať sa.

 

Zo­pár vý­ro­kov od bež­cov na zá­ver:

  • Sku­točný beh bolí. Ne­tré­nu­ješ preto, aby ťa to bo­lelo me­nej, tré­nu­ješ preto, aby si si na tú bo­lesť zvy­kol a na­učil sa ju zvlád­nuť.
  • Čím viac be­hám, tým viac mi­lu­jem svoje telo. Nie preto, že si mys­lím, že je nád­herné a do­ko­nalé – od toho mám ďa­leko. Ale preto, že kaž­dým pre­be­hnu­tým ki­lo­met­rom sa pre­sved­čím o tom, koľko toho moje telo zvládne.
  • Čo každý be­žec po­zná? Že prvé dva ki­lo­metre ti klamú – ne­boj sa a ne­ver im, ty to dáš.
  • Beh je v sku­toč­nosti vnú­torná ko­mu­ni­ká­cia tvo­jich dvoch častí – jedna ti ho­vorí, aby si za­stal a tá druhá, aby si po­kra­čo­val.
  • Nie­kedy to nie je o zvy­šo­vaní vý­konu, nie­kedy to je jed­no­du­cho len te­ra­pia.
  • Ne­be­hám preto, aby som vy­hrá­val zá­vody, ale preto, aby som vy­hral sám nad se­bou – bol sil­nejší, rých­lejší, odol­nejší a cí­til tú voľ­nosť, ktorú ti dá len beh.
  • Ne­be­hám preto, že mi­lu­jem po­cit z be­ha­nia, ale preto, že be­ha­nie ma učí mi­lo­vať ži­vot.
  • Lo­gika bežca: Som una­vený, asi sa pôj­dem pre­be­hnúť.
  • A je­den špe­ciálne pre baby: Be­haj tak, akoby bol fe­šák pred te­bou a „úchy­lák“ za te­bou.

Komentáre