Ho­vorí sa (a niečo na tom bude), že pred­tým, než nás bude mi­lo­vať celý svet, mu­síme za­čať mi­lo­vať sa­mých seba.

To isté platí aj v tomto prí­pade. Pred­tým, než náj­dete svoju osu­dovú lásku – osobu, ktorá bola stvo­rená iba pre vás, najprv mu­síte vy­skú­šať všetky tie šia­lené veci, uro­biť nie­koľko veľmi zlých roz­hod­nutí, pre­pla­kať mnoho nocí a hlavne zis­tiť, aký člo­vek ste. A toto je se­dem se­bec­kých vecí, ktoré do tohto zo­znamu roz­hodne pat­ria.

Zo­berte si ne­jaký čas iba pre seba

Nie je nič zlé na tom strá­viť ne­jaký čas osa­mote. Byť ne­za­daný. Byť ne­zá­vislý. Každý po­tre­buje pred­tým, než nájde lásku svojho ži­vota, najprv nájsť sa­mého seba. Zo­berte sa a choďte do cu­dzej kra­jiny. Choďte na rôzne ak­cie. Alebo zo­staňte doma a po­ze­rajte filmy. Re­la­xujte. Vzde­lá­vajte sa. Robte všetko pre svoj vlastný osobný roz­voj.

Urobte nie­koľko zlých roz­hod­nutí

Buďte vo vzťahu s ne­správ­nymi ľuďmi. Za­kúste, aké je to mať zlo­mené srdce. Choďte na di­voký vý­let. Zo­bú­dzajte sa každé ráno v iných ho­te­loch. Zo­bú­dzajte sa s po­ci­tom, že ľu­tu­jete vče­raj­šiu noc. Uží­vajte si mla­dosť a voľ­nosť. A až po­tom bu­dete pri­pra­vení sa s nie­kým usa­diť.

unsp­lash.com

Na­sle­dujte svoju vá­šeň

Ris­kujte. Skúste po­slať žia­dosť do va­šej vy­sní­va­nej práce. Skúste za­bo­jo­vať o svoje sny. Aj keď vás budú všetci od­ho­vá­rať a aj keď sa bude zdať, že je to ne­možné, vždy na­sle­dujte svoje vášne. Robte to, čo mi­lu­jete.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Na­učte sa, ako sa do­tý­kať seba sa­mého

Ani do­tyk va­šej osu­do­vej lásky ne­bude ni­kdy tak silný, ako do­tyk sa­mého seba. Iba vy ste svo­jím hr­di­nom. Vy naj­lep­šie viete, kde sa máte dot­knúť – slo­vami. Vy do­ká­žete za­hnať všetko to práz­dno alebo tem­notu, ktorá sa vo vás hro­madí. Vy sa do­ká­žete po­vzbu­diť. Do­ká­žete si byť sami se­bou sto­per­cen­tne istý. Ma­xi­málne si dô­ve­ru­jete. Pre­tože, ko­niec kon­cov, ste to vy, kto tu pre vás bude ne­us­tále.

Od­strih­nite to­xic­kých ľudí zo svojho ži­vota

To­xickí ľu­dia by vo va­šom ži­vote ne­mali mať miesto. Každý, kto vás ne­ja­kým spô­so­bom vy­užíva, oberá vás o dra­ho­cenný čas a ener­giu, alebo z vás do­slova vy­sáva všetku ra­dosť, musí ísť z vášho ži­vota preč. A čím skôr to po­cho­píte, tým lep­šie pre vás.

unsp­lash.com

Urobte nie­koľko se­bec­kých roz­hod­nutí

Pre­sťa­hujte sa na druhú stranu kra­jiny, aj keď to zna­mená, že bu­dete mu­sieť opus­tiť celý svoj do­te­rajší ži­vot. Od­íďte z dobre pla­te­nej práce len preto, že vás ne­baví. Urobte všetky roz­hod­nu­tia tak, aby ste boli šťastní – hneď te­raz. Buďte se­beckí. Robte veci len pre seba a vo svo­jom vlast­nom zá­ujme. Pre­tože po­tom, keď už náj­dete svoju osu­dovú lásku, na se­bec­kosť ne­zos­tane pries­tor.

Majte vy­soké štan­dardy

Ne­meňte sa len tak, kvôli nie­komu. Krá­čajte so vztý­če­nou hla­vou a udr­žujte si svoje štan­dardy vy­soko. Ne­us­po­kojte sa s ka­de­čím. Sta­novte si cieľ a choďte si za ním.

zdroj: thought­ca­ta­log

Komentáre