Nie sú to frázy. Nie sú to veci, ktoré si mô­žem čí­tať po ceste do školy a cí­tiť sa mo­ti­vo­vane.

Ne­jedná sa o svoj­po­moc, ale pre­ži­tie.

Keď ne­pl­ním tieto pra­vidlá (všetky), idem dole. Som po­ra­zená. Môj mo­zog je ro­zdr­vený a moje srdce roz­bité.

#1: ZLÍ ĽU­DIA = ZLÉ VÝ­SLEDKY

Keď si v zlom vzťahu, stra­tíš pe­niaze, pria­te­ľov, se­ba­ve­do­mie, čas a zdra­vie.

Nie­kto mi dal túto radu: “Ne­skon­číš mŕtva. Skon­číš vo vä­zení.”

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Mŕtva, vä­ze­nie, zlo­mená, bez ka­ma­rá­tov. Ne­zá­leží na tom. Nech­cem nič z toho.

A toto platí rov­nako pre zlého ob­chod­ného par­tnera alebo zlého ka­ma­ráta. Ľu­dia, ktorí ťa do­stá­vajú dole, mu­sia od­ísť.

A čo ak si ty zlý člo­vek?

Ak si ten, ktorý pri­náša ľudí dole, ob­klop sa dob­rými ľuďmi, ktorí ťa budú in­špi­ro­vať a sta­neš sa dob­rou oso­bou.

Tak či tak, je po­trebné zba­viť sa v ži­vote zlých ľudí.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

#2: KAŽDÝ DEŇ INÝM ČLO­VE­KOM

Každý deň, keď sa zo­bu­dím, ešte pred tým, ako ot­vo­rím oči, ho­vo­rím: “Kde som?” Dý­cham hl­boko. Kr­čím prsty. Po­zo­ru­jem a vi­dím sl­nečné svetlo pri­chá­dza­júce do oč­ných vie­čok.

Kto som?

Sna­žím sa, aby bol môj je­diný účel zis­tiť, ako zlep­šiť svoj ži­vot práve v tento deň.

Do­sta­nem sa do no­vého tela. Mô­žem ro­biť čo­koľ­vek, čo chcem, aby som sa roz­hodla zlep­šiť túto osobu, telo, ktoré obý­vam na deň.

Ver mi, že to po­máha pri­jí­mať lep­šie roz­hod­nu­tia, aby som sa ne­bála a ná­sledne cí­tila me­nej ľú­tosti.

Ak to znie hlúpo, ne­mu­síš to ro­biť. To je to, čo pre mňa fun­guje.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

#3: VY­BER SI SEBA

Vždy, keď po­vieš ÁNO veci, ktorú nech­ceš spra­viť, stane sa toto: bu­deš ne­zná­šať ľudí, ro­biť zlú prácu, bu­deš mať me­nej ener­gie na ro­be­nie vecí, ktoré ťa ba­vili, bu­deš mať me­nej pe­ňazí a ďal­šie malé per­cento tvojho ži­vota bude vy­čer­pané, vy­ho­rené a dy­mový sig­nál do bu­dúc­nosti ti po­vie “uro­bil som to znova”.

#4: MYŠ­LIENKY SÚ ZÁ­KLAD

Je v po­riadku, ak mi v tomto ne­ve­ríš.

Ale dni, keď ti ti­tul za­ru­čil bez­pečnú prácu, po­vý­še­nia, platy a sta­bilný ži­vot sú preč.

Myš­lienky a zruč­nosti ťa do­vedú k ví­zii a cieľu, k úspe­chu a slo­bode.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Ako na to?

  1. Na­píš 10 myš­lie­nok denne, aby si si pre­cvi­čil myš­lien­kový sval. Ak by som to ne­ro­bila, stra­tila by som zmy­sel. Keď to ro­bím, po­má­ham všet­kým okolo mňa.
  2. Vždy si zo všet­kého ber po­nau­če­nie. Každý, s kým som ho­vo­rila. Čo som čí­tala. Všetko, čo ro­bím. Sna­žím sa si za­pa­mä­tať a na­pí­sať 10 vecí, ktoré som sa na­učila.

Ne­pri­dá­vajú sa. Mno­žia sa a vy­tvá­rajú ti­síce no­vých ná­pa­dov.

Pre­tože sa na­učíš spá­jať bodky s inými ve­cami, ktoré si sa na­učil a vy­pro­du­ku­ješ nové ná­pady, na ktoré ni­kdy ni­kto ne­po­mys­lel. Tak vzni­kol ves­mír od Veľ­kého tresku.

Tvoj mo­zog je pre­pl­nený a even­tu­álne sa rozp­lýva. A to ma ve­die k:

#5: SKUTKY > SLOVÁ > MYŠ­LIENKY

Všetko vy­ko­nané v his­tó­rii je vý­sled­kom skut­kov, ktoré boli vy­ko­nané. Ne­bola to myš­lienka. Ani slovo. Iba skutky za­zna­me­ná­vajú zá­kon­níci ľud­stva.

Urob niečo dnes. Choď na kurz. Nauč sa niečo nové. Za­čni čí­tať knihu. Spoj dvoch ľudí, ktorí si môžu na­vzá­jom po­môcť.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

#6: PO­MÁ­HAJ ĽU­ĎOM

NIE­KTORÍ ĽU­DIA SA OBÁ­VAJÚ LEN O SVOJE LAJKY NA INS­TA­GRAME. INÍ ĽU­DIA SA KAŽDÝ DEŇ SNA­ŽIA PO­MÁ­HAŤ INÝM.

#7: PRA­VIDLO 1%

Každý deň sa po­kús zlep­šiť vo fy­zic­kom zdraví, emo­ci­onál­nom, kre­a­ti­vite.

Ak za­bud­neš pra­vidlá 1 – 6, všetky sú od­vo­dené z pra­vidla č.7.

Komentáre