Vzťahy sú jed­ným z naj­lep­ších pros­tried­kov osob­ného rastu. Nie­lenže sa učíš ako sa sta­rať o inú osobu, de­líte sa aj o svoje skú­se­nosti, ale spo­ločne aj zis­ťu­jete, aké sú vaše pri­ority, ži­votné ciele a oča­ká­va­nia. Aké otázky si však mu­síš po­lo­žiť ešte pred­tým, než za­čneš s nie­kým ran­diť či byť vo vzťahu? 

1, Som pri­pra­vená na zdie­ľa­nie ži­vota s nie­kým iným? Som pri­pra­vená zdie­ľať s nie­kým svoje sta­rosti a ra­dosti a tak­tiež chcem s nie­kým zdie­ľať svoj ži­vot? Toto sú otázky, ktoré si mu­síš zod­po­ve­dať, aby si po­cho­pila, čo presne od tohto vzťahu oča­ká­vaš.

2, Viem si pred­sta­viť s nie­kým trá­viť väč­šinu času? Dô­le­žitá otázka, keďže ak máš vzťah, bu­deš predsa len mu­sieť roz­li­šo­vať to, či si ochotná ukrá­tiť čas z vecí ako sú stret­nu­tia s pria­teľmi alebo či si ochotná ve­no­vať svoj vzťah nie­komu dru­hému.

3, Vy­ho­vuje mi ten člo­vek ako bu­dúci par­tner? Pred­tým, ako pôj­deš do vzťahu, je nutné uve­do­miť si, že či ten člo­vek, ktorý sa ti páči, je aj člo­ve­kom, kto­rého chceš za par­tnera aj so všet­kými jeho chy­bami. Nie je do­ko­nalý a ani ty nie. Vy­ho­vuje ti aj tak?

zdroj: unsp­lash.com

4, Aké sú moje oča­ká­va­nia a aká je sku­toč­nosť? Prvé me­siace vo vzťahu sú vždy ide­álne, no ne­skôr príde re­a­lita, ktorá mno­hých ľudí môže roz­ru­šiť. Pred za­ča­tím vzťahu je nutné si zod­po­ve­dať otázky ohľa­dom toho, aké máš oča­ká­va­nia a aká je daná sku­toč­nosť, inak mô­žeš byť ne­skôr veľmi skla­maná.

5, Viem si s ním pred­sta­viť svoj ži­vot do bu­dúcna? Ak už nech­ceš za­ží­vať vzťahy, ktoré ne­majú per­spek­tívu a rad­šej sa chceš sú­stre­diť už len na vzťahy, ktoré ťa po­zi­tívne ovplyv­ňujú a do­dá­vajú ti ener­giu, zod­po­vedz si pred­tým otázku či sku­točne chceš ve­no­vať ener­giu svojmu bu­dú­cemu par­tne­rovi a či má váš vzťah per­spek­tívu do bu­dúcna.

6, Som pri­pra­vená dá­vať do tohto vzťahu ener­giu? Vzťahy si vy­ža­dujú čas a veľa ener­gie, ktorú možno bu­deš mu­sieť veľmi ťažko hľa­dať. Tak čo, si pri­pra­vená obe­to­vať sa a pra­co­vať na vzťahu aj vtedy, keď ne­máš veľa síl?

7, Bude so mnou môj par­tner šťastný? Možno si po­vieš, že toto ne­mu­síš rie­šiť, no vo vzťahu ste dvaja a mu­síte sa sna­žiť rov­nako. Uro­bíš svojho par­tnera šťast­ného? Bu­deš dob­rou par­tner­kou, na ktorú sa bude môcť spo­ľa­hnúť?

Komentáre