Filmy o naj­sláv­nej­šom ča­ro­dej­ní­kovi si ne­zís­kali len srd­cia detí po ce­lom svete, no veľmi radi sa k nim vra­cajú aj mnohí do­spelí. A to z jed­no­du­chého dô­vodu. V dob­ro­druž­stvách Har­ryho Po­ttera sa ok­rem zdan­livo jed­no­du­chej záp­letky skrýva aj veľké množ­stvo ži­vot­ných právd. A možno aj práve vďaka tomu sa z tejto ča­ro­dej­níc­kej sé­rie ne­stala len ne­jaká ko­merčná zá­le­ži­tosť.

Pre­čí­tajte si te­raz tie najk­raj­šie a najp­rav­di­vej­šie vý­roky, ktoré ro­bia tieto filmy ta­kými uni­kát­nymi.

pin­te­rest.com

„Slová sú, podľa môjho nie tak skrom­ného ná­zoru, na­šim naj­väč­ším ne­vy­čer­pa­teľ­ným zdro­jom má­gie. Schopné spô­so­bo­vať zra­ne­nia aj na­prá­vať ich.“ (Al­bus Dum­ble­dore, Harry Po­tter a Dary smrti)

pin­te­rest.com

„Po­kiaľ chceš ve­dieť, aký nie­kto na­ozaj je, tak si všimni, ako sa správa ku svo­jim pod­ria­de­ným, nie k se­be­rov­ným.“ (Sí­rius Black, Harry Po­tter a Oh­nivá čaša)

„Ne­ľu­tuj mŕt­vych, Harry. Ľu­tuj ži­vých a ob­zvlášť tých, ktorí žijú bez lásky.“ (Al­bus Dum­ble­dore, Harry Po­tter a Dary smrti)

pin­te­rest.com

„Úspech pre­dur­čuje sila pre­sved­če­nia, nie množ­stvo jeho vy­zná­va­čov.“ (Re­mus Lu­pin, Harry Po­tter a Dary smrti)

„Mladí ne­môžu ve­dieť, ako pre­mýš­ľajú a ako sa starí cí­tia. Ale starí ľu­dia sa pre­vi­nia tým, keď za­budnú, aké to je byť mladý…“ (Al­bus Dum­ble­dore, Harry Po­tter a Fé­ni­xov rád)

pin­te­rest.com

„Ne­zá­leží, aký sa na­ro­dil, ale čo z neho vy­ras­tie.“ (Al­bus Dum­ble­dore, Harry Po­tter a Oh­nivá čaša)

„Vy­ža­duje veľkú od­vahu po­sta­viť sa na­šim ne­pria­te­ľom, ale rov­nako tak po­sta­viť sa na­šim pria­te­ľom.“ (Al­bus Dum­ble­dore, Harry Po­tter a Ka­meň mudr­cov)

Komentáre