…pre­tože tieto veci jed­no­du­cho ni­komu inému ne­na­padnú.
Nie je žiad­nym ta­jom­stvom, že zmýš­ľa­nie in­tro­ver­tov a ex­tro­ver­tov je roz­dielne, čoho do­ko­na­lým dô­ka­zom je aj týchto 7 myš­lien­ko­vých po­cho­dov. Ide o myš­lienky, ktoré majú in­tro­verti síce veľmi často, no je na­ozaj málo prav­de­po­dobné, že by im po­ro­zu­mel aj nie­kto iný…Ta­kisto ste in­tro­ver­tom? Ak áno, po­kojne po­šlite tento zo­znam nie­komu, kto sa vás pri­často pýta, prečo ste “tak ti­cho”. Je to­tiž vy­soko prav­de­po­dobné, že v tej chvíli práve pre­mýš­ľate nad nie­kto­rou z týchto 10 vecí…

#1 “Rad­šej som mo­hol byť doma a mo­hol som kres­liť…”

…prí­padne pí­sať, piecť či inak tvo­riť. Jed­no­du­cho ro­biť niečo kre­a­tívne a nie “so­cia­li­zo­vať sa”.

pe­xels.com

#2 “Keď si vy­beh­nem do ku­chyne po ne­jaké jedlo, bu­dem sa nie­komu mu­sieť pri­ho­vo­riť?”

…ak áno, rad­šej sa na­pi­jeme (ak máme po­ruke vodu). Ho­vorí sa predsa, že hlad je len pre­zle­čený smäd.

#3 “Naj­lepší pria­teľ je ti­chý pria­teľ.”

My máme svo­jich pria­te­ľov na­ozaj radi. Tých naj­lep­ších do­konca po­va­žu­jeme za svoju ro­dinu. To však ne­zna­mená, že mu­sia pri­veľa roz­prá­vať…

#4 “Túto kon­ver­zá­ciu by som oveľa rad­šej vie­dol on­line…”

In­tro­vert, ktorý je lepší v ho­vo­rení, než v pí­saní, je niečo ako Loch­nesská prí­šera. Je možné, že exis­tuje, no ni­kto ho ešte ni­kdy ne­vi­del.

pe­xels.com

#5 “Viesť s nie­kým roz­ho­vor pred tre­ťou po­obede je ne­mys­li­teľné…”

Radi po­no­cu­jeme. A aj keď nás po­vin­nosti na­priek tomu nú­tia vstá­vať skôr, bude lep­šie, ak sa nám pred po­obe­dím ne­bu­dete pri­ho­vá­rať.

#6 “Ne­ná­vi­dím, keď sa ma opý­taš, prečo som ti­cho…”

Pre nás je to to isté, ako keby sa nás nie­kto spý­tal, prečo dý­chame. Pre­tože mu­síme. Pre­tože nás to na­bíja ener­giou.

#7 “Nie, na­ozaj ne­mám zlú ná­ladu.”

In­tro­verti jed­no­du­cho do­kážu byť šťastný aj so za­tvo­re­nými ús­tami (a ide­álne s ot­vo­re­nou kni­hou).

zdroj:le­ar­ning-mind

Komentáre