Máte prob­lém nájsť s par­tne­rom vhodné miesto pre vaše ví­ken­dové rande? Alebo je vaša ka­ma­rátka v dep­re­sii a vy sa už ne­môžte ďa­lej pri­ze­rať na to, ako do seba za dve­rami svo­jej izby tlačí už tretí ký­bel zmrz­liny? Tak či onak, in­špi­rujte sa z mo­jich ná­pa­dov! 🙂

1. La Pu­tika

Vhod­nej­šie skôr pre sin­gle ka­ma­rátky, ktoré mi­lujú rí­bez­ľové víno a úžasné do­máce pi­kantné na­chos. Za­ria­de­nie pod­niku je veľmi vkusné, pre­vlá­dajú dre­vené stoly so sta­ro­žit­nými ob­razmi, ale roz­hodne sa tam ne­bu­dete cí­tiť ako v mi­nu­lom sto­ročí. Ok­rem bo­ha­tého vý­berú vína vám tam do­prajú aj ba­ná­nový shake, ochu­tené pivá a iné dob­roty. Všetko za su­per ceny 🙂 Ó a čo je naj­lep­šie, cez in­ter­net si mô­žete stôl „na is­totu“ re­zer­vo­vať.

foto: le­ins­vet.blogs­pot.com

2. Bar Met­ro­pol

Možno ste o ňom ešte do­ne­dávna ešte nič, rov­nako ako ja, ne­po­čuli. Ob­ja­vila som ho pri mo­jom stal­ko­vaní stránky zla­vo­mat.sk. Predsa len, doba je ťažká, a ťažko pra­cu­júce štu­dentky si ne­môžu do­vo­liť pla­tiť všetko za plnú cenu. Na­chá­dza sa rovno v cen­tre BA, blízko Me­dic­kej záh­rady. Pre­dá­vajú tam úžasné lit­rové ne­alko drinky a ta­nečný par­ket by trom­fol aj ho­ci­jaký klub v L.A.

3. Ci­ne­max Bory Mall

Áno, kiná sú predsa všade, ale toto má niečo do seba. Pri vstupe máte ka­via­reň s ob­čerstve­ním la­de­nej do tmavo-si­vej a čer­ve­nej farby. Na­chá­dza sa tam ne­spo­četne veľa mo­der­ných, útul­ných sál, ktoré sa ot­vá­rajú sami. Keď som se­dela v tých ich úžas­ných se­dač­kách, mala som po­cit, že som doma. Tak po­hodlne mi ešte v žiad­nom kine ne­bolo- sú tam aj na­vyše V.I.P. sek­cie, kde máte rôzne vý­hody.

4. Chil­lout gar­den

Po­kiaľ ste rov­naký shisha zá­vis­lák skom­bi­no­vaný so zbož­ňo­va­ním ma­li­no­vých coc­tai­lov ako ja, tu bu­dete na správ­nej ad­rese. Na­chá­dza sa to pri Pri­ma­ci­onál­nom pa­láci, je to mierne scho­vané, ale s tro­chou ši­kov­nosti to náj­dete. Je to no­vo­ot­vo­rený pod­nik, vý­borná ob­sluha, do­ko­nalé miesto na od­dych- chví­ľami som sa tam cí­tila ako v bud­his­tic­kom chráme (hoci som ni­kdy žia­den ne­nav­ští­vila, takto si ho pred­sta­vu­jem v mo­jej hlave).

foto: restu.sk

5. Pre­re­lax cen­trum

Ten­to­krát niečo pre za­mi­lo­vané pá­riky, kto­rých už ne­baví v najb­liž­ších dňoch vy­se­dá­vať doma. Čo tak zájsť do sauny, na kys­lí­kovú te­ra­piu a do ex­tra ví­ri­vej vane? Ne­bu­dete síce v úpl­nom sú­kromí, ale v da­nej at­mo­sfére vám to bude jedno. Po ab­sol­vo­vaní všet­kých pro­ce­dúr sa bu­dete cí­tiť ako zno­vuz­ro­dení a upev­níte svoje puto, ta­kýto well­ness zá­ži­tok vás len zblíži. P.S. Na­chá­dza sa to na sa­mom konci Dúb­ravky.

6. Čo­ko­lá­dovňa na Lau­rín­skej ulici

Je malá a útulná, a čo je lep­šie- veľa ľudí o nej ne­vie. Majú tam rôzne druhy ho­rú­cich čo­ko­lád- od bie­lej až po nu­gá­tovú, pri­čom si do nej mô­žete pri­ho­diť na­prí­klad marsh­mal­lows, ba­nán, alebo vaše iné ob­ľú­bené ovo­cie. Vý­ber káv tak­tiež nie je zlý, ceny sú viac ako vý­hodné. Na­chá­dza sa to blízko Hviez­do­sla­vovho ná­mes­tia 🙂 Tak šup šup, na­kŕ­mte svoj ape­tít.

3jE1sDfoto: skysc­ra­per­city.com

7. Aqu­apark Se­nec

Nie, ne­pre­pa­dám z geo­gra­fie, viem, že Se­nec nie je časť Bra­ti­slavy, ale delí ich od seba pár ki­lo­met­rov. To však ne­zna­mená žia­den prob­lém- tento me­siac majú v po­nuke skvelé well­ness ve­čery za zvý­hod­nené ceny, v lete sa mô­žete vy­bl­b­núť na to­bo­gá­noch a pri sexy plav­čí­koch pred­stie­rať to, že ne­viete plá­vať, aj keď cho­die­vate každý týž­deň pra­vi­delne na Pa­sienky(pla­vá­reň). To bol žart. Aj keď, je len na vás, či to tak bu­dete brať alebo nie 🙂 Vodný raj vás oča­káva!

Komentáre