Stáva sa to kaž­dému z nás. Ži­vot raz za­čne stag­no­vať a ťa­hať nás dole na­miesto toho, aby sme rástli a ťa­hali sa hore. Keď za­čne naša kaž­do­denná ru­tina a ni­kdy ne­kon­čiaca práca je veľmi ľahké za­bud­núť na to, že ži­vot musí byť aj ak­tívny a musí nám ro­biť ra­dosť. Takže v tých ča­soch, keď je tvoj ži­vot len ste­re­otyp a ru­tina, ti pri­ná­šam 7 jed­no­du­chých spô­so­bov ako sa znova za­mi­lo­vať do svojho ži­vota a žiť ho ak­tívne. 

Nauč sa pri­jí­mať lásku

Prijmi po­moc od pria­te­ľov, keď ti ju po­nú­kajú. Prijmi kom­pli­menty, keď si mys­líš, že ti to dnes pri­stane. Nauč sa mi­lo­vať ma­lič­kosti, ktoré mô­žeš nájsť každý deň v nie­čom inom.

Často ces­tuj

Vy­hraď si as­poň je­den deň v me­siaci alebo ví­kend na to, aby si pre­ces­to­vala miesto, ktoré si už dlho chcela vi­dieť. Mô­žeš ísť kam­koľ­vek – mimo tvoje mesto, mimo tvoju kra­jinu alebo pri naj­men­šom aj mimo tvojho bytu. Svet je predsa oveľa viac, ako tvoj kaž­do­denný ste­re­otyp, byť za­tvo­rená doma.

Nauč sa byť vďačná

Ži­vot ne­bude ni­kdy iba o tých pek­ných ve­ciach, ne­bude stále len ru­žový. Nauč sa byť preto vďačná za všetko, čo sa ti stane alebo čo do­sta­neš. Oceň všetky milé veci, ktoré za­ži­ješ a po­tom, keď bu­deš mať zlé myš­lienky, spo­meň si na to.

Ne­chaj mi­nu­losť za se­bou

Pri­prav sa na to, že ne­cháš za se­bou všetky chyby mi­nu­losti, ktoré si uro­bila. Aby si sa po­su­nula do­predu a ve­dela žiť pl­no­hod­notný ži­vot je to ne­vy­hnuté.

Špor­tuj

Vy­ber si šport, ktorý mi­lu­ješ a bude ti ro­biť ra­dosť. Môže to byť aj oby­čajná pre­chádzka, beh alebo to, pri čom sa cí­tiš skvelo. Dô­le­žité je to, aby si sa hý­bala a zo­stala ak­tívna.

 

Ob­klop sa po­zi­tív­nymi ľuďmi

Ako nie­kto múdry po­ve­dal: „Ty si prie­mer zo všet­kých ľudí, s kto­rými trá­viš naj­viac času.“ Tak sa po­zri na to, akých máš ľudí okolo seba. In­špi­rujú ťa? Po­sú­vajú ťa do­predu? Dr­žia ťa, keď ti je zle? Ak nie, je na čase pre­hod­no­tiť tvoju sku­pinu pria­te­ľov.

Smej sa často

Bez smie­chu by sme tu už ne­boli. Smiech je liek na všetko a s ním ide akosi všetko ľah­šie. Upred­nost­ňuj preto čin­nosti, ktoré ti pri­ná­šajú ra­dosť a rob ich s ľuďmi, pri kto­rých sa ne­bo­jíš úp­rimne smiať.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre