Je sama. Nie preto, žeby mu­sela, ale preto, že sa tak roz­hodla. Za­žila si toho dosť na to, aby si uve­do­mila, že žiadna pravá láska ne­exis­tuje.

Bolo jej roz­hod­nu­tím ne­ve­riť viac na lásku a podľa toho sa roz­hodla žiť. Či je šťastná? Ne­viem. No už viac ne­za­žíva šia­lené vý­šiny, z kto­rých ná­sledne padá na to naj­hl­b­šie dno. A tu sú dô­vody, prečo je tomu tak.

1. Bolo jej ub­lí­žené prí­liš ve­ľa­krát

Ris­ko­vala. Dala zo seba všetko len preto, že ve­rila, že to raz do­stane späť. Mi­lo­vala veľmi ve­ľa­krát. A ešte čas­tej­šie ostá­vala skla­maná a zlo­mená. Už ni­kdy viac nechce za­žiť ten po­cit práz­dnoty, ktorý ostáva po tom, keď nie­kto ďalší z jej ži­vota od­íde.

2. Je veľmi kom­pli­ko­vaná

Uve­do­muje si, kým je, a aj to, ako často sa cíti zmä­tená. Ne­vie roz­lúš­tiť svoje po­city a ne­je­den­krát sa ich už zľakla. Myslí si, že tak kom­pli­ko­vanú ženu ne­môže mať ni­kto rád, a preto sa rad­šej do žiad­nych vzťa­hov ne­púšťa.

3. Je silná a ne­zá­vislá

Pre­sved­čila samú seba, že všetko do­káže zvlád­nuť sama. A v sku­toč­nosti to tak aj je. Stala sa ab­so­lútne ne­zá­vis­lou že­nou, ktorá ne­pot­re­buje po­moc od ni­koho. Ne­verí na lásku a na par­tner­stvo, ktoré je by jej mohlo uľah­čiť ži­vot.

 

4. Od­mieta sa usa­diť pre niečo oby­čajné

Na svete je prí­liš mnoho oby­čaj­ných vecí, a láska by ne­mala byť jed­nou z nich. Táto žena má vy­soko po­sta­vené štan­dardy, ktoré žiaľ nik ne­spĺňa. Oča­káva tak veľa, a to nie len od dru­hých ale aj od seba. Nedá sa s nie­kým do­kopy len preto, že sa cíti osa­melá. Čaká to­tiž na niečo vý­ni­močné.

5. Ukrýva v sebe starú dušu

Verí na dlhé dvo­re­nie. Chce, aby jej par­tner vy­na­lo­žil ne­jaké úsi­lie na to, aby si ju zís­kal. Nechce sa ni­kam po­náh­ľať, pre­tože vie, že rýchle vzťahy majú krátku tr­vác­nosť. Po­tre­buje ni­koho, kto po­chopí, že má v sebe starú dušu so sta­rými hod­no­tami.

6. Ve­rila na lásku do konca ži­vota

No ča­som zis­tila, že na ňu už nik ne­verí, a tak pre­stala aj ona sama. Nechce lacné flirty, ne­pot­re­buje sa ni­kde pre­tŕčať. Je­diné, čo chcela bola láska až za hrob.

7. Od­mieta ostá­vať vo vzťahu, ktorý ne­ná­vidí

Ne­bude to­le­ro­vať otrasné sprá­va­nie a ne­úctu len preto, aby ne­bola sama. Vidí to vo vzťa­hoch všade na­vô­kol no ona sa roz­hodla inak. Rad­šej bude sama, akoby mala byť vo vzťahu, ktorý sa ani zďa­leka ne­po­dobá tomu, ktorý si vy­sní­vala.

 

zdroj: rel­ru­les.com

Komentáre