Láska nie­kedy ne­stačí. A to hlavne vtedy, keď je je­di­nou, kvôli kto­rej sa ešte sna­žíme vzťahu dr­žať. Av­šak žena do­ká­žeš str­pieť veľa, ale len do tej doby, kým si ne­po­vie dosť. Po­tom sa so zlo­me­ným srd­com po­staví a od­íde. A tu je 7 dô­vo­dov, ktoré ju pri­nú­tia uro­biť toto roz­hod­nu­tie.

1. Cíti sa osa­melo

Je roz­diel byť sama a cí­tiť sa osa­melo. Osa­melo sa do­ká­žeme cí­tiť aj v húfe ľudí, či v prí­tom­nosti člo­veka, ktorý by nás mal ro­biť šťast­nými. Žena je od prí­rody sta­rost­livá, zau­jíma sa o toho dru­hého, chce mu po­môcť, ak sú však jej činy bez odozvy, za­čína mať po­cit, že je tu sama. Osa­melá. A rad­šej bude sin­gle ako toto.

2. Nie je oce­ňo­vaná

Žena, rov­nako ako aj každý muž, po­tre­buje cí­tiť, že si ju nie­kto váži. Že ju re­špek­tuje a mi­luje, preto aká je. Ak za­čne mať po­cit, že ju jej par­tner be­rie ako sa­moz­rej­mosť, dlho to ne­vy­drží. Má svoju hr­dosť a zá­kladné ľud­ské po­treby, ktoré mu­sia byť spl­nené na to, aby bola vo vzťahu spo­kojná.

3. Pre­chá­dza ob­rov­skou ži­vot­nou zme­nou

Keď si pre­chá­dzame veľ­kou ži­vot­nou zme­nou, väč­ši­nou si za­čí­name isté veci uve­do­mo­vať. Sna­žíme sa na náš ži­vot na­hliad­nuť trošku ob­jek­tív­nej­šie, a po­zrieť sa na náš vzťah ako ce­lok. A práve vtedy si uve­do­mu­jeme, že veci už dávno nie sú také, ako by mali byť, len my sme si ča­som na ne zvykli. Po­vieme si, že ni­kdy nie je ne­skoro, a vzťah rad­šej ukon­číme.

4. Vzťah je ab­so­lútne pred­ví­da­teľný

Ak sa na­chá­dzaš v dl­ho­do­bom vzťahu, často sa stane, že muž (ale aj žena) spo­hodl­nie na­toľko, že celý vzťah upadne do akejsi ru­tiny. A ru­tina, je za­bi­ja­kom vzťahu. Žena po­tre­buje cí­tiť vzru­še­nie, po­tre­buje za­ží­vať nové dob­ro­druž­stvá, a po­kiaľ to ne­bude pre­ží­vať s člo­ve­kom, kto­rého mi­luje, tak to bude pre­ží­vať sama.

5. Jej par­tner nie je fy­zicky alebo emo­ci­onálne prí­tomný

Žena toho do­káže to­le­ro­vať na­ozaj veľa. No ak ide o prí­tom­nosť a ne­prí­tom­nosť jej par­tnera vo vzťahu, všetko sa pre­hod­no­cuje dva­krát. Ne­ho­vo­rím te­raz o vzťa­hoch na diaľku, v kto­rých si par­tneri ur­čujú špe­ci­fické pod­mienky. Ho­vo­rím o tom, keď si muž zvolí rad­šej prí­tom­nosť ka­ma­rá­tov, a to opa­ko­va­nie, na­miesto toho, aby strá­vil ne­jaký kva­litný čas so svo­jou par­tner­kou.

6. Chýba in­ti­mita vo vzťahu

In­ti­mita zna­mená omnoho viac, ako je me­cha­nický sex. Žena sa po­tre­buje cí­tiť vo vzťahu žia­daná. Po­tre­buje ve­dieť, že jej par­tner s ňou túži zdie­ľať na­ozaj všetko. Chce ob­ja­tia, nežné bozky aj dr­ža­nie za ruku. Ani po ro­koch vzťahu, by toto z neho vy­pr­chať ne­malo.

7. Cíti, že ju jej muž ne­ľúbi

Môže ho mi­lo­vať ako­koľ­vek chce, no ak za­čne mať po­cit, že jej láska nie je opä­to­vaná, bude sa veľmi trá­piť. A ak má as­poň trošku lásky aj k sebe sa­mej, tak od ta­kého muža od­íde. Uve­do­muje si, že nechce strá­cať čas vo vzťahu, kde láska vy­pr­chala a preto bude rad­šej sama, no šťastná.

Zdroj? the­po­we­rof­si­lence.co

Komentáre