Bozk môže byť spô­sob, ako nie­komu po­ve­dať, že ho chceš. Keď sa boz­ká­vaš, ochut­ná­vaš svojho par­tnera – je to po­ve­dané skôr me­ta­fo­ricky, ale na­priek tomu si pri bozku prí­tomná a vieš, čo s te­bou robí.

Čí­taj ďa­lej a do­zvieš sa, aké zna­me­nia sa boz­ká­vajú naj­lep­šie. 

Ba­ran

Toto zna­me­nie dá do bozku celé srdce a dušu, pre­tože mu na tebe zá­leží. Boz­káva sa dobre preto, že on chce to isté.

zdroj: pe­xels.com

Býk

Býk rov­nako dobre boz­káva, ako mi­luje ľudí. Má rád dlhé pre­do­hry a očný kon­takt, pre­tože sa pri tom cíti slo­bodne. Boz­ká­va­nie mu príde ako pri­ro­dzená vec, ktorá ho vzru­šuje.

Rak

Ra­kovi je tak­mer ne­možné odo­lať! A po­čkaj, keď ťa bude boz­ká­vať. Ne­bu­deš chcieť, aby pre­stal. Je to zá­ži­tok, ktorý ti zmení po­hľad na všetky tvoje pre­došlé bozky. Rak má v sebe niečo ma­gické, vďaka čomu ho bu­deš chcieť boz­ká­vať viac a viac.

Lev

Lev sa boz­káva s tým zá­me­rom, aby ťa prek­va­pil. Po­ve­dzme si úp­rimne, exis­tuje ne­jaká vec alebo čin­nosť, pri kto­rej nie je Lev naj­lepší? Po­bozká ťa ho­cikde, kde bude chcieť a jeho bozky budú plné ad­re­na­línu a vzru­še­nia.

zdroj: unsp­lash.com

Škor­pión

Dobre, do­stali sme sa ku Škor­pi­ó­novi. Úp­rimne, on ťa nechce po­boz­kať. Nechce ťa po­boz­kať hneď, pre­tože túži po tom, aby si bola pre neho vý­zvou – inak ho za­čneš nu­diť. Boz­káva sa s váš­ňou, pre­tože nechce byť po­va­žo­vaný za nie­koho, kto v týchto ve­ciach váš­nivý nie je.

Stre­lec

Ak chceš po­boz­kať nie­koho, kto má slo­bod­ného du­cha, mi­luje ces­to­va­nie a chceš, aby ti bolo jedno, že ťa boz­ká­val muž, ktorý ťa po­zná sotva deň, po­boz­kaj Strelca. Bu­deš mať skú­se­nosť, aké je to boz­ká­vať nie­koho, komu na tom ne­zá­leží. Vie na­ozaj dobre boz­ká­vať, pre­tože sa na teba ne­bude sna­žiť za­pô­so­biť. Boz­ká­va­nie be­rie ako po­te­še­nie, ne­hľadá v tom žiadny hl­bší zmy­sel.

 

Zdroj: your­tango.com

Komentáre