Prvé ta­jom­stvo je, že zlo­mené ženy ne­hľa­dajú ni­koho na to, aby ich „opra­vil“. Viac ako opra­vené a sce­lené chcú byť mi­lo­vané.

Ženy, ktoré majú zlo­mené srd­cia dali zo seba to naj­lep­šie, ale ne­dos­tali sa tam, kde chceli. Na­priek tomu sa však ne­vzdali a ni­kdy ne­pres­tanú tú­žiť po láske a po tom, aby boli mi­lo­vané. S kaž­dou skúš­kou v ich ži­vote sa učili viac a viac. A čo sa na­učili naj­čas­tej­šie? Že tam, kde ide o lásku treba po­stu­po­vať opatrne a lás­kavo.

Je ne­uve­ri­teľne opatrná

Táto žena ne­bude zo za­čiatku dô­ve­ro­vať všet­kému, čo jej muž ho­vorí. V mi­nu­losti  ľu­dia ho­vo­rili slová, kto­rými ju len okla­mali, takže nemá dô­vod prečo. Chce to veľa času – zís­kať si jej dô­veru.

 

Je  ot­vo­rená a úp­rimná

Ta­kúto ženu už ne­baví hrať plytké hry. Ne­baví ju hrať sa s mužmi typu: „ne­od­pí­sal mi deň, ja mu ne­od­pí­šem dva dni“. Nechce strá­cať čas. Ak má o nie­koho zá­u­jem, po­vie mu to priamo a bude k nemu okam­žite úp­rimná. Ak o nie­koho na­opak nemá zá­u­jem, snaží sa mu to v za­čiat­koch naz­na­čiť. Nechce, aby bolo na svete viac zlo­me­ných sŕdc.

Pre­mýšľa o všet­kom

Dobrá (a nie­kedy aj zlá) vec na že­nách so zlo­me­nými srd­ciami je tá, že ve­dia čí­tať ľudí. Všimne si na kaž­dom aj tú naj­men­šiu zmenu. Bude pre­mýš­ľať o všet­kom – čo má uro­biť, čo si má ob­liecť, kam má ísť von. Ana­ly­zuje každý roz­ho­vor a pa­mätá si na všetko, čo jej po­vieš.

Obáva sa zra­ni­teľ­nosti

Spája si zra­ni­teľ­nosť so sla­bos­ťou. Má to v sebe hl­boko za­ko­re­nené, takže keď ju nie­kto uvidí v tom naj­hor­šom mo­mente, bude chcieť utiecť a už ni­kdy sa mu ne­bude chcieť uká­zať na oči.

Obáva sa za­mi­lo­va­nia

Ľu­dia sú tak na­prog­ra­mo­vaní, že po­tre­bujú žiť vo vzťahu. Je to sú­časť ľud­ského by­tia, ale exis­tuje aj ur­čité ri­ziko, ktoré pri­chá­dza spolu s lás­kou. Ri­ziko, ktoré vidí každá žena, ktorá už má zlo­mené srdce. Táto žena ne­dáva svoje srdce jed­no­du­cho a ľahko, bojí sa toho, čo príde po­tom.

Ale aj tak, naj­viac zo všet­kého re­špek­tuje lásku

Vie, že láska je je­diná vec, ktorá ju do­káže vy­lie­čiť. Ona uka­zuje a dáva lásku von ta­kým spô­so­bom, akým by chcela lásku zís­kať. Ona bude mi­lo­vať ťaž­šie ako kto­koľ­vek iný. Ona urobí všetko, čo bude v jej si­lách, len aby bol člo­vek šťastní. Pre­tože ona vie, aké veľké veci vie láska uro­biť.

Takže… ak sa do nej nie­kto za­mi­luje, pri­ne­sie mu do ži­vota to naj­lep­šie, čo môže oča­ká­vať. Až sa bude ču­do­vať, kde bola do­te­raz a ako to bez nej mo­hol vy­dr­žať.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre