Vieme, že ži­vot ni­kdy ne­bol úplne jed­no­du­chý a práve preto, by sme si ho ne­mali sťa­žo­vať. Práve na­opak. Mali by sme sa sna­žiť ro­biť si ho kraj­ším a uľah­čo­vať si ho. A tak ti pri­ná­šam 12 vecí, kto­rým by si sa mala vy­hý­bať a tak si po­môcť k zjed­no­du­še­niu bež­ného ži­vota.

  1. Pre­staň rie­šiť mi­nu­losť! Všetci dobre vieme, že svoje skutky mô­žeš od­či­niť, ale len v prí­tom­nosti. Mi­nu­losť už ni­kdy viac ne­príde. Všetko, čo sa stalo a tak­tiež všetky slová, ktoré si vy­pus­tila von už ni­kdy ne­vrá­tiš. Tak načo sa za­ha­dzo­vať s nie­čím, čo sa jed­no­du­cho stalo a viac už to ne­bu­deš môcť zme­niť?
  2. Ne­sťa­žuj sa kade cho­díš. Každý máme svoje prob­lémy a tiež ich ne­ve­šiame na nos kaž­dému, kto sa nás spýta „Ako sa máš?“. A tak­tiež si s tým mô­žeš uš­ko­diť, do­konca tromi spô­sobmi. Za prvé – ak to ho­vo­ríš kaž­dému bez ohľadu na to, akí sú, zrejme na to do­pla­tíš. Za druhé – ak si ne­dáš po­zor, čo presne ho­vo­ríš. A za tre­tie – ak sa ne­pres­tajne sťa­žu­ješ ľu­dia pre­stanú vy­hľa­dá­vať tvoju spo­loč­nosť.

    zdroj: pe­xels.com
  3. Ne­sú­per s ľuďmi na­okolo. Za každú cenu chceš byť naj­lep­šia, na­jús­peš­nej­šia a chceš aby ťa každý vi­del v “top“ svetle, ale drahá ty ne­máš žiad­nych sú­pe­rov, ok­rem seba sa­mej. Skús sa skôr sna­žiť byť lep­šou oso­bou, ako si bola včera, pred­vče­rom alebo ke­dy­koľ­vek.
  4. Nájdi aj tre­tiu mož­nosť. Vždy vi­díš iba veľmi dobré alebo úplne zlé, jed­no­značné áno alebo nie, to­tálne dno alebo naj­vyšší vr­chol. Vďaka to­muto po­hľadu na svet sa ni­kdy ne­uvoľ­níš lebo pre teba exis­tuje len čierna alebo biela. Skús sa na­učiť vní­mať to, že cesty nie sú len dve!
  5. Skonči so skrý­va­ním sa pred prav­dou. Ne­snaž sa jej vy­hý­bať. Ne­kŕm sa klam­stvami. Po­znám oveľa lepší spô­sob. Pre­staň sa jej báť a za­čni ju pri­jí­mať. Aj so všet­kými ná­sled­kami, pre­tože klam­stvo je mno­ho­krát hor­šie ako re­a­lita aj po­kiaľ sa po­čúva lep­šie. Síce ju nech­ceš po­čuť, no ona tu bude a raz ťa do­behne.

    zdroj: pe­xels.com
  6. Ne­po­rov­ná­vaj sa s ľuďmi! Má lep­šie auto ako ty? Ne­rieš. Veď ani ne­tu­šíš ako sa k nemu do­stal, za­tiaľ čo ty si si ho od­ma­kala v práci. Má stovky pria­te­ľov na roz­diel od teba? Kvan­tita ne­za­ru­čuje kva­litu, takže zlatko ona nemá pria­te­ľov, ale len ľudí, ktorí sa jej vtie­rajú aby boli v “lep­šej“ spo­loč­nosti.  Ne­po­rov­ná­vaj sa s ni­kým a ni­kdy. Ni­kto nie je taký, ako ty a ani ne­bude. Váž si to čo máš ty a aká si. Ne­po­ni­žuj sa kvôli dru­hým.

Skús sa za­mys­lieť, čo z toho ro­bíš a či na­ozaj nie je lep­šie sa toho zba­viť. Maj sa rada, si predsa vý­ni­močná žena a ne­smieš sa ni­čiť ta­ký­mito chy­bami.

Komentáre