Každá z nás by chcela ve­dieť, čo sa chla­pom na že­nách naj­viac páči. Po nie­koľ­kých ro­koch sme na to ale ko­nečne prišli. Je pravda, že každý chlap má na ženu iné ná­roky, no ak sa po­sna­žíš na sebe vy­lep­šiť týchto 6 vecí, ur­čite oča­ríš aké­ho­koľ­vek chlapa.

Pô­vab

Ten zís­ka­vajú iba nie­ktoré diev­čatá ako dar pri na­ro­dení, no aj tak ho akosi za­ned­bá­vajú. Chlapi však, po­dobne ako ženy, mu­sia cí­tiť vo vzťahu ur­čitú ché­miu, inak to nemá zmy­sel.

Vzru­še­nie

Toto je asi naj­dô­le­ži­tejší fak­tor, čo sa týka vzťahu. Je to pravda, no nie? Tú­žiš to­tiž po chla­povi, ktorý ťa do­káže ro­zo­smiať a za­ba­viť. Mali by ste spolu pre­žiť čas plný smie­chu a srandy a tiež mu ukáž, že do­ká­žeš byť na­ozaj ori­gi­nálna. Mi­lujú, ak im dievča na rande ukáže ne­jakú vzru­šu­júcu zá­bavu či ak­ciu.

Chvála

Muži sa chcú cí­tiť vo vzťahu dobre, po­dobne ako ženy. Chcú si do­ka­zo­vať svoje muž­ské ja a ne­jedná sa iba o po­hla­de­nie ega. Ľu­dia majú vždy ten­den­ciu lep­šie re­a­go­vať na chválu ako na kri­tiku. Muži chcú ve­dieť, že to, kým sú, je pros­pešné pre ich vzťah. Majú po­tom po­cit, že sú akosi vý­znamní pre ich po­lo­vičku.

Vý­chova

Páni pri­znajte si, že v kaž­dom z vás sa na­chá­dza kú­sok vášho de­sať­roč­ného ja, a tak is­tým spô­so­bom od ženy oča­ká­vate, že sa o vás bude ma­mič­kov­sky sta­rať. Tiež od svo­jich par­tne­riek žia­date, aby vás vy­cho­vá­vali, či už sa jedná o va­re­nie jedla, sta­ra­nie sa o vás po­čas cho­roby či pre­ja­ve­nie zá­ujmu. Tieto veci vám to­tiž pre­uka­zujú par­tner­kinu ni­kdy ne­kon­čiacu lásku.

Úsi­lie

Ak sa sna­žíš na neho za­pô­so­biť svo­jím vzhľa­dom, si na správ­nej ceste. Mu­žom to­tiž na vzhľade ich par­tnerky veľmi zá­leží a ak sa oň sta­ráš, pre­uka­zu­ješ mu, že si vá­žiš samu seba. Tak si na­kúp nové šminky, sexy ob­le­če­nie a ur­čite v jeho srdci za­pá­liš oheň, ktorý len tak ľahko nez­hasne!

Slo­boda

Všetci muži po­tre­bujú ur­čitú slo­bodu vo vzťahu. To zna­mená, že by si ho mala ne­chať ro­biť niečo, čo ho na­pĺňa úplne sa­mot­ného. Po­tre­buje žen­skú, ktorá ho pustí na fut­bal s pria­teľmi alebo čo­koľ­vek, čo ho robí šťast­ným.

Zdroj: the­minds­jour­nal.com

Komentáre