Nie­kedy sa láska vy­jad­ruje ťaž­šie, než by sa mohlo zdať. Tu je zo­znam vecí, ktoré ho­vorí dievča, ak sku­točne ľúbi chlapca, no ne­vys­loví „mi­lu­jem ťa“.

„Keď som s te­bou, viem, že mô­žem byť sama se­bou.“

Keď sa žena ne­musí pred mu­žom pre­tva­ro­vať, zna­mená to, že mu dô­ve­ruje. Vie, že by ju ne­po­ní­žil za to, ako sa správa. Rov­nako ako on, aj ona mu verí a cíti niečo viac, ako len za­mi­lo­va­nie.

„Ni­kdy by som nech­cela, aby sa ti niečo stalo. Dá­vaj si po­zor. “

Strach je pre­jav toho, že žena má niečo veľmi rada. Ak to po­vie mu­žovi, zna­mená to, že ho má viac rada, než ka­ma­ráta. Ta­kéto slová ne­ho­vo­ria ženy kaž­dému mu­žovi s kto­rým sa stretnú.

„Som za teba veľmi vďačná.“

Slová ako „mi­lu­jem ťa“ sa dajú vy­jad­riť aj takto. To, že žena po­vie, že je vďačná, ak má ne­ja­kého muža v ži­vote, zna­mená, že o neho nechce prísť. Váži si ho a chce byť s ním čo naj­čas­tej­šie.

zdroj: Photo by Lef­te­ris Kal­ler­gis on Unsp­lash.com

„Už sa na teba veľmi te­ším.“

Ne­doč­ka­vosť je pre­jav za­mi­lo­va­nia. No tento pre­jav ne­musí zmiz­núť ani po čase, ak je láska do­sta­točne silná. Žena ne­musí ho­vo­riť každý deň mu­žovi ako veľmi ho mi­luje – môže mu to aj uká­zať. V tom, že bude na­te­šená, ak sa stretnú.

„Chá­pem ťa a roz­umiem ti.“

Nie, ne­mám na mysli také plytké vy­slo­ve­nie týchto slov, keď žena chce, aby bol muž ti­cho. Mám na mysli sku­točné po­cho­pe­nie toho, čo muž robí a chce. Žena ho sku­točne mi­luje, ak mu ne­chá pries­tor na svoje veci a pod­po­ruje ho v snoch.

„Už by som o teba nech­cela prísť.“

Načo by to ho­vo­rila žena nie­komu, koho nemá rada a ne­mi­luje ho? Po­znáš to aj podľa sa­mej seba, ak si s nie­kým skvele roz­umieš a máš ho rada, nech­ceš o neho prísť. Ne­vieš si pred­sta­viť, ako by vy­ze­ral tvoj deň bez neho.

Komentáre