Každý vzťah je iný. Nie­ktoré sú pevné ako skala, iné sú od­sú­dené na zá­nik ešte pred­tým než sa to po­riadne roz­behne. No ako po­znáš do kto­rej sku­piny patrí ten tvoj ? Pri­ná­šam ti 6 bo­dov, ktoré ti možno po­môžu.

  1. Pre­hnaná žiar­li­vosť – po­kiaľ je­den z vás po­tre­buje ve­dieť o kaž­dom kroku toho dru­hého, skôr či ne­skôr to za­čne nie­komu va­diť. Ak vy­vo­lá­vaš žiar­li­vostné scény  aj po tom, čo mu na mes­sen­geri pípne sprá­vička od spo­lu­žiačky, asi tu niečo neh­raje. Na pevný a dl­ho­dobý vzťah je po­trebná dô­vera, a tá žiaľ nejde do­kopy so žiar­li­vos­ťou.
  2. Zá­vis­losť na tom dru­hom – je pekné, že na za­čiatku chcete spolu trá­viť vše­tok voľný čas. No po čase to za­čne byť otravné. Po­kiaľ si ne­vieš bez svojho par­tnera pred­sta­viť ani je­den deň, stráca sa vo vás sa­mos­tat­nosť a je­di­neč­nosť. Po­stupne si ne­bu­dete mať čo po­ve­dať, a prí­tom­nosť toho dru­hého za­čnete brať ako sa­moz­rej­mosť. Čo je tá najk­rat­šia cesta k tomu, že to jed­ného z vás omrzí.

    wall­per­swide.com

  3. Ľah­ko­váž­nosť – opak pred­chá­dza­jú­cich dvoch bo­dov. Ak už od za­čiatku vieš, že ti na ňom až tak „strašne moc“ ne­zá­leží, a rad­šej si vo­líš iný prog­ram ako byť s ním, v resp. ho máš len na vy­pl­ne­nie voľ­ného času (roz­umej nudy) tak to rad­šej rovno skonči. Do vzťahu by si mala ísť z pre­sved­če­nia, že s da­ným člo­ve­kom chceš zdie­ľať jed­not­livé oka­mihy zo svojho ži­vota, a chceš ho doň za­hŕňať.
  4. Po­stranné úmysly do­plň si sem čo chceš, ale ak je tvo­jou mo­ti­vá­ciou pre vzťah s ním ho­cičo iné ako láska a vzá­jomná prí­ťaž­li­vosť, tak je dosť možné, že váš vzťah bude mať krátke trva­nie. To, žeby ti v istý čas prišla vhod jeho po­zor­nosť a snaha po­môcť so skúš­kou z ma­tiky, ešte ne­musí zna­me­nať , že si ho mu­síš zo­brať za muža. Jed­no­du­cho po­ve­dané, ak svojho chlapa pre niečo len vy­uží­vaš, maj sve­do­mie a ne­rob to. Načo sa zby­točne za­hrá­vať s citmi iného člo­veka?

    fre­e­pik.com

  5. Sex – ak je to tá je­diná vec, ktorá ťa s ním baví, ver, že sa ča­som ukážu si­tu­ácie, kedy bu­deš od neho po­tre­bo­vať viac ako len fy­zické uspo­ko­je­nie. Ak si ne­vieš pred­sta­viť, žeby si ho zo­brala me­dzi svo­jich pria­te­ľov, a mimo po­stele si vlastne ne­máte čo po­ve­dať, ko­niec vášho vzťahu bude v do­hľad­nej bu­dúc­nosti. Na dru­hej strane, ak si spolu roz­umiete ale sex s ním si ne­vieš pred­sta­viť, alebo vieš, že vám to v tomto smere na­ozaj nek­lape, môže to byť rov­nako vážny prob­lém, ako ten pred­chá­dza­júci.
  6. Zly­háva ko­mu­ni­ká­cia – keď už te­raz veľmi dobre vieš, že nie­ktoré témy s ním ro­zo­be­rať na­ozaj ne­mô­žeš, v res­pek­tíve ani nech­ceš, pre­tože si si istá žeby tomu ne­po­ro­zu­mel, tak ťa mu­sím skla­mať, ale vzťah v kto­rom chýba ot­vo­rená ko­mu­ni­ká­cia ni­kam ne­ve­die. Je dô­le­žité uve­do­miť si, že mať oporu v tom dru­hom, a môcť mu po­ve­dať čo máš na srdci bez toho aby ťa sú­dil je zá­klad­ným prv­kom vzťahu. Te­le­pa­tia sa stále ne­vy­mys­lela, a a preto ti od­po­rú­čam vy­brať si chlapa, s kto­rým sa vieš nor­málne o všet­kom po­roz­prá­vať.

Komentáre