Žen­ská duša je na pre­trase po­merne často. Čo však vô­bec vieme o mu­žoch?

Vždy po­môžu dáme v nú­dzi, mi­lujú fut­bal a ho­kej a väč­šine z nich pri­stane udr­žia­vaná brada. To vám po­vie množ­stvo diev­čat a žien. Aj toto po­hla­vie však má aj svoju druhú tvár, ktorú ne­od­ha­ľuje prí­liš často. S tý­mito ta­jom­stvami sa však stránke Bright­side zve­rili sa­motní muži. Na­šťas­tie. Alebo bo­hu­žiaľ?

Ob­čas po­tre­bujú chvíľu nič­ne­ro­be­nia

Možno ste to ne­ča­kali, ani muži však nechcú byť vždy na čele dia­nia, ro­biť roz­hod­nu­tia a niesť zod­po­ved­nosť za ná­sledky. Ako každý, chcú mať ob­čas trošku času len pre seba a uží­vať si chvíle ti­cha a po­koja.

bright­side.me

Muži si ne­vší­majú všetky drob­nosti

Mys­lia to­tiž skôr v glo­bále. Jed­no­du­cho to ak­cep­tujte a ne­snažte sa ich do­nú­tiť, aby ve­no­vali po­zor­nosť aj naj­men­ším de­tai­lom. Možno by sme si z nich my ženy mohli vziať prí­klad, pre­tože sa na de­taily ob­čas sú­stre­díme až prí­liš, čo môže po­ka­ziť ra­dosť z da­nej si­tu­ácie.

bright­side.me

Pre­mýš­ľa­nie nad ne­ja­kým non­sen­som je ide­álny od­dych pre mo­zog

Ni­kto ne­trávi každú mi­nútu svojho ži­vota pre­mýš­ľa­ním nad tým, ako spla­tiť hy­po­téku, za­bez­pe­čiť ro­dinu, či ako za­chrá­niť svet. Ani muži. Uká­zalo sa, že cel­kom často roz­mýš­ľajú nad úpl­nými ne­zmys­lami. Na­prí­klad nad sli­ma­čími uli­tami.

bright­side.me

Aj muži majú svoje stra­chy

Muži sa ne­dob­ro­voľne stali obe­ťou mo­der­nej spo­loč­nosti, ktorá ich vy­kres­ľuje ako ab­so­lútne ne­bo­jác­nych hr­di­nov. Mys­lia si, že si mu­sia za­cho­vať „ne­prie­strelný štít“ za kaž­dých okol­ností. To nie je ľahké, keďže sa boja ne­poz­na­ného rov­nako, ako asi každý. Ro­bia si sta­rosti a ob­čas po­chy­bujú o svo­jich roz­hod­nu­tiach.

bright­side.me

Ohod­no­tia každú ženu, ktorá okolo nich prejde

Tak­mer každý muž sa vždy po­zrie na pekné dievča, ktoré práve ide okolo. Ľud­stvo to­tiž jes­tvuje práve vďaka tomu, že muži ženy ohod­no­tia a vy­berú si pre nich tú naj­lep­šiu, aby bola bu­dú­cou mat­kou ich detí. Je to proste vro­dené a nedá sa tomu vy­hnúť.

bright­side.me

Oce­nia, ak ich pod­po­ríte

Rov­nako ako ženy, aj muži po­tre­bujú emo­ci­onálnu oporu. Tá je dô­le­žitá pre kaž­dého a za kaž­dých okol­ností. Bez roz­dielu na po­hla­vie, ži­jeme hek­tic­kým tem­pom ži­vota a kaž­dému dobre padne mať sa s kým po­roz­prá­vať a o koho sa oprieť.

bright­side.me

Ho­vorí sa, že muži sú z Marsu a ženy z Ve­nuše. Predsa len sme však všetci ľu­dia a každý je­den z nás má svoje po­treby, stra­chy a spô­sob roz­mýš­ľa­nia. A každý z nás po­tre­buje spriaz­nenú dušu, ktorá nás po­chopí, pod­porí, a pri kto­rej sa bu­deme cí­tiť bez­pečne.

zdroj: bright­side

 

Komentáre